Predavači

Saradnik iz prakse
mr Lidija Radulović Cvijetinović

Lidija Radulović Cvijetinović je rođena 27.11.1965. godine. Kulturološki fakultet - odsjek za konzervaciju i restauraciju na Cetinju, upisala je 1984. godine, na kome je i diplomirala 1988. godine. Od 1989. do 1991. godine, studirala je dvogodišnji postdiplomski magistarski studij Kulturna povjest Istočne Jadranske obale, na Sveučilištu u Zagrebu. Na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici, magistrirala je 2013. godine na odsjeku Zaštita i revitalizacija graditeljskog nasljeđa. Od 2013. godine je na doktorskim studijama Univerziteta u Varšavi.

 

Učestvovala je u izradi i implementaciji mnogobrojnih nacionalnih i međunarodnih projekata iz konzervatorske oblasti za brojna kulturna dobra graditeljske baštine, kao i bila koordinator i rukovodilac značajnih projekata iz oblasti integralne zaštite, realizovanih pod pokroviteljstvom Savjeta Evrope i UNESCO. Učestvovala i/ili koordinirala projektima koji su publikovani: "Strategija integrisanog upravljanja baštinom Jugositočne Evrope" (Savjet Evrope); dokumentarni film "Antibaris drevna riznica Mediterana" (Dani evropske baštine 2011); "Stećci, mramori, bilizi, belezi, kami" (Dani evropske baštine 2012); Menadžment plan Istorijskog jezgra Cetinja (UNESCO); Preliminarne tehničke procjene za kulturna dobra: Tvrđava Kosmač, Budva; Utvrđenje Besac, Skadarsko jezero; Utvrđenje Grmožur, Skadarsko jezero; Arheološki lokalitet Duklja, Podgorica; Crkva Sv. Nikole, Bijelo Polje; Stari grad Bar; Zgrada bivšeg Francuskog poslanstva, Cetinje; Husein pašina džamija, Pljevlja; Tvrđava Lesensdo, Skadarsko jezero; Ostaci antičke vile, Risan; Žabljak Crnojevića, Skadarsko jezero; Bedemi Kotora; Crkva Sv. Eustahija, Kotor; Studije izvodljivosti za kulturna dobra: Ostaci antičke rimske vile sa mozaicima, Risan; Zgrada bivšeg Francuskog poslanstva, Cetinje (u okviru projekta Savjeta Evrope Regionalni program za kulturnu i prirodnu baštinu Jugoistočne Evrope – Plan integralne rehabilitacije arhitektonskog i arheološkog nasljeđa Crne Gore). Koordinirala i rukovodila izradom: Menadžment plana Prirodnog i kulturno – istorijskog područja Kotora (UNESCO); Menadžment plana Istorijskog jezgra Cetinja (UNESCO); Menadžment plana i Nominacionog dosijea Stećaka za Listu svjetske baštine UNESCO; Projekta Nominacije Venecijanskih odbrambenih tvrđava između XV i XVII vijeka za upis na Listu svjetske baštine UNESCO; Reformama zakonodavstva iz oblasti kulturne baštine – 11 zakona i ratifikovanih međunarodnih konvencija i 30 podzakonskih akata; Izvještajima o stanju i prijedlogu konzervatorskih mjera nepokretnih kulturnih dobara Crne Gore; studija zaštite kulturnih dobara: Istorijskog jezgra Cetinja, Virpazara, i dr.. Učestvovala u izradi Nominacionog dosijea za Istorijsko jezgro Cetinje za upis na Listu svjetske baštine UNESCO.

 

Učestvovala je u konzervatorsko–restauratorskim radovima na Manastiru Praskvica, Budva, Katedrali u Dubrovniku, Pećkoj Patrijaršiji, stećcima Lapidarijuma Narodnog muzeja Crne Gore, konzervatorskim istraživanjima i izradi i implementaciji konzervatorskih projekata na arheološkom lokalitetu Riječani, Tvrđavi Ribnici, Medunu, Ostacima Mlina Crnojevića, ostacima sakralnog objekta Đuteza, antičkim i ranohrišćanskim mozaicima u Budvi, memorijalnim objektima Spomenik na Vučjem

 

dolu, Spomenik u Vraćenovićima, Spomenik Ljubotinjanima palim u NOR-u, Spomenik posvećenog poginulim junacima Mojkovačke bitke i dr.

 

Autor i mentor Projekta „Revalorizacija kulturnih dobara Crne Gore“ i stručnog koncepta i metodologije izrade elaborata o valorizaciji i revalorizaciji kulturnih dobara, što je podrazumijevalo izradu elaborata za sva kulturna dobra (nepokretnih kulturnih dobara sa oko 3.500 objekata i pokretnih kulturnih dobara, sa oko 100.000 predmeta), koja su taj status imala od ustanovljavanja institucionalne i zakonodavne zaštite kulturnih dobara 1948. godine, u čijoj implementaciji je bilo angažovano oko 250 stručnjaka sa akademskim zvanjima konzervatori-restauratori, arhitekte, istoričari umjetnosti, arheolozi, etnolozi, istoričari, kroz rad 45 stručnih i 29 tehničkih timova. Autor je: publikacije „Crna Gora/Montenegro - Cetinje 2010“ (COMOCOSEE i UNESCO); izložbe i kataloga „Duklja u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti“; dokumentarnog filma „Arhitektonske i urbanističke karakteristike Antičkog grada Duklje“Stručnog koncepta i metodologije izrade menadžment planova; Stručnog koncepta i metodologije izrade studija zaštite kulturnih dobara i smjernica za izradu studija zaštite kulturnih dobara; metodologije izrade programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara. Kustos izložbe „Crna Gora: Pismo i knjiga od prve štamparije do pada Mletačke Republike (1494 – 1797)“. Koautor višegodišnjeg projekta arheoloških i konzervatorskih istraživanja „Putevi kontinuiteta“; izložbi i publikacija: „Kameno doba Crne Gore - Praistorijska staništa - Iskonski kulturni pejzaž“, „Bakarno i bronzano doba Crne Gore – Prvi Balkanski vladari“, „Gvozdeno doba Crne Gore – Ilirsko doba“

Učestvovala je na brojnim međunarodnim konferencijama, stručnim skupovima (Solun, Ljubljana, Zadar, Strasbur, Bukurešt, Sofija, Lion, Beograd, Atina, Ohrid, Moskva, Dubrovnik, Rim, Pestum, Sarajevo, Sankt Petersburg), održala je brojne prezentacije, izlaganja i obuke, a angažovana od strane UNESCO, Savjeta Evrope i nacionalnih institucija kao ekspert u oblasti integralne zaštite, održala predavanja, obuke i prezentacije u zemlji i inostranstvu u oblasti valorizacije i upravljanja kulturnom baštinom. Član je CDCPP – Nadzornog komiteta za kulturnu baštinu i pejzaž Savjeta Evrope, član Savjeta za kulturnu baštinu Opštine Budva, član Savjeta ta upravljanje Prirodnog i kulturno – istorijskog područja Kotora. Posljednjih godina intenzivno radila na reformama i strategijama u kulturnoj baštini, kreiranju strategija, politika i metodologija iz oblasti integralne zaštite na principima održivog razvoja, baziranim na međunarodnim konvencijama, direktivama, preporukama i standardima. Od 1992. do 1997. godine, direktor Regoionalnog muzeja; od 1998. do 2009. godine, savjetnik za nepokretnu (graditeljsku) baštinu; od 2009. do 2014. godine, pomoćnik ministra za kulturnu baštinu; 2014. do 2015. godine, v.d. generalni direktor Direktorata za kulturnu baštinu; 2015. - 2016. godine, direktor Centra za konzervaciju i arheologiju Crne Gore. Od 2014. godine, na Fakultetu za kulturu i turizam Univerziteta Donja Gorica predaje modul i predmet Kulturna baština i Kulturno istorijska baština Crne Gore. Stručni konsultatant je u APM – Architekture&Project management (Budva – Frankfurt) i u kontinuitetu učesnik, koordinator ili rikovodilac rojekata iz oblasti arhitekture, graditeljske baštine, integralne zaštite i dr.. Majka je dvije kćeri, Mie i Ane.

mr Lidija Radulović Cvijetinović