Predavači

Saradnik iz prakse
dr Sanja Radonjić

Ime: Sanja

Prezime: Radonjić

Pol: ženski

Državljanstvo: crnogorsko

Kontaktne informacije (adresa, telefon, e-mail): Trg Božane Vučinić 9, Podgorica 81000, Montenegro;  sanja.radonjic@udg.edu.me

RADNO ISKUSTVO

Avgust 2016 Tehnolog – šef pogona
„13. Jul Plantaže“ a.d. Put Radomira Ivanovića 2, www.plantaze.com
▪ Kontrola i usmjeravanje svih faza procesa proizvodnje; Raspoređivanje poslova i radnih zadataka radi pravilnog funkcionisanja rada u pogonu; Učešće u unepređenju i poboljšanju proizvodnog procesa sa ciljem smanjenja troškova i povećanja efikasnosti proizvodnje; Kreiranje i sprovođenje preventivnih i korektivnih mjera; Kontrola parametara u procesu proizvodnje; Unapređivanje tehnoloških rešenja; Učešće u kreiranju novih proizvoda, postavljanje ogleda, vođenje evidencije i pisanje izvještaja; Profesionalno i uredno praćenje, proučavanje i primjena svih zakonskih i podzakonskih propisa iz oblasti tehnologije proizvodnje vina i jakih alkoholnih pića; Učešće u doslednoj izradi i primjeni dokumentacije standarda upravljanja kvalitetom (ISO 9001-2015, ISO 14001, ISO 22 000 i HACCP) za proizvodnju vina i jakih alkoholnih pića.
Djelatnost ili sektor: Proizvodnja

Novembar 2013 – August 2016 Projektni mendžer za hemijsku analitiku
„13. Jul Plantaže“ a.d. Put Radomira Ivanovića 2, www.plantaze.com
▪ Rad na razvoju novih analitičkih metoda; Učeće u stvaranju novih ideja u istraživanju i kreiranju proizvoda i upotrebi raznih tehnika i opreme u istraživanju i analizama. Analiza i interpretacija podataka. Precizno i tačna evidencija dobijenih podataka u skladu sa metodama i pravilima. Aktivno učešće u svim naučno-istraživačkim projektima koji se realizuju u Sektoru za razvoj, organizacija i sprovođenje hemijskih analiza, kontinuirano izvještavanje i predstavljanje dobijenih rezultata i analiza primjene. Dosledna primjena sistema ISO 9001-2015, ISO 14001, ISO 22 000 i HACCP u dijelu proizvodnje vina i alkoholnih pića u Sektoru za razvoj. Praćenje naučnih, stručnih i tehnoloških dostignuća u proizvodnji vina i alkoholnih pića; Edukacija kroz učešće na stručnim obukama, seminarima, degustacijama itd.
Djelatnost ili sektor: Razvoj

Februar 2010 – Novembar 2013 Stručni saradnik za vinarstvo
„13. Jul Plantaže“ a.d. Put Radomira Ivanovića 2, www.plantaze.com
▪ Učešće u pripremi i pisanju razvojnih projekata u oblasti proizvodnje vina i žestokih pića, kao i u planiranju i postavljanju ogleda, organizaciji i implementaciji projektnih zadataka u oblasti proizvodnje vina i žestokih pića; Rad u planiranju i organizaciji proizvodnje i njege vina i alkoholnih pića; Praćenje kvaliteta i efikasnosti izvršavanja tehnoloških operacija i projektnih zadataka u eksperimentalnom podrumu za mikrovinifikaciju; Prikupljanje i tehnička obrada dobijenih rezultata i arhiviranju tehničke dokumentacije; Dosledna primjena sistema ISO 9001-2015, ISO 14001, ISO 22 000 i HACCP u dijelu proizvodnje vina i alkoholnih pića u Sektoru za razvoj; Praćenje naučnih, stručnih i tehnoloških dostignuća u proizvodnji vina i alkoholnih pića; Edukacija kroz učešće na stručnim obukama, seminarima, degustacijama itd.
Djelatnost ili sektor: Razvoj

Mart – Jun 2009 Profesor hemije
Gimnazija “Stojan Cerović”, Nikšić
Priprema i držanje predavanja, ispitivanje i ocjenjivanje učenika. Oganizovanje i izvođenje obrazovno-vaspitnog rada i rad na njegovom unapređivanju; Priprema za nastavu koja obuhvata istovremeno sadržinsku i metodičku pripremu; Obavljanje poslova odjeljenskog starješine; Priprema izvještaja o svom radu i odjeljenju u kome je odjeljenski starješina; pprimjenjivanje savremenih metoda i oblika rada, opreme i nastavnih sredstava; Saradnja sa roditeljima učenika kao profesor i odjeljenski starješina; Organizacija časova dopunske, odnosno dodatne nastave.

DODATNI ANGAŽMAN

Od septembra 2016 angažovana kao asistent na predmetu „Wine&Vintages“, VATEL; FKT; UDG
Fakultet za kulturu i turizam – VATEL, Univerzitet Donja Gorica
Priprema i držanje predavanja, organizacija ispita i ocjenivanje studenata. Oganizovanje i izvođenje obrazovnog rada i rad na njegovom unapređivanju; Priprema za nastavu koja obuhvata istovremeno sadržinsku i metodičku pripremu.

OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE

Septembar 2010- Decembar 2020 - Doktor prehrambenih nauka

Biotehnički fakultet, Univerzitet u Ljubljani, Slovenija
▪ Realizovana istraživanja i priprema odbrane doktorske disertacije pod nazivom „Uticaj mikrobioloških i tehnoloških parametara na sadržaj ispraljivih fenola u crnogorskim crvenim vinima“.
▪ Položeni ispiti u okviru interdisplinarnog programa na doktorskim studijama sa prosječnom ocjenom 9.23. Položeni ispiti obuhvataju oblasti iz: kvaliteta i bezbjednosti hrane; primjene senzornih i instrumentalnih metoda; savremenih tehnologija prehrambenih proizvoda; odabrana poglavlja vinarstva i vinogradarstva; antioksidanti i metodologije za njihovo utvrđivanje; mikrobiologiju i biotehnologiju kvasaca; primjena fiziko-biohemijskih metoda; procesi i tehnologije u prehrambenoj proizvodnji.
▪ Stečene vještine se odnose na analizu i interpretaciju dobijenih podataka, pisanje i priprema u procesu objavljivanja naučnih radova, njihovo predstavljanje i diseminacija na naučnim skupovima, priprema eksperimenta...

Septembar 2002 – Maj 2008- Diplomirani inženjer tehnologije
Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
Diplomski rad pod nazivom “SInteza, struktura i solvatohromizam potencijalno farmakološki aktivnih 3-alkil-5,5-difenilhidantoina“ odbranjen sa ocjenom 10. Položeni ispiti sa prosječnom ocjenom 8.30.

LIČNE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

Maternji jezik crnogorski
Ostali jezici
engleski: Kompetentna upotreba jezika
italijanski: Elementarna upotreba jezika
njemački: Elementarna upotreba jezika


Komunikacione vještine: Dobre komunikacione vještine stečene kroz radno iskustvo na poziciji šefa pogona, aktivno učešće i realizaciji projekata kako na nacionalnom tako i na međunarodnom nivou.

Organizacione / rukovodeće vještine:
▪ upravljačke vještine (trenutno odgovorna za tim od 10 osoba)
▪ organizacione vještine stečene u poslu u pogonu i u organizaciji aktivnosti u okviru realizovanih projekata

Poslovne vještine:
▪ dobro upravljanje procesima kontrole proizvodnje vina, uz transfer znanja na mlađe kolege i pripravnike
▪ motivisanost i entuzijazam prilikom izvršenja svih zadataka; inovativnost, fleksibilnost u poslovnim situacijama koje zahtjevaju brzo odlučivanje; sposobnost prilagođavanja promjenama; efikasnost u rešavanju problema; dobro funkcionisanje u timskom radu; razvijene komunikacione usmene i pismene vještine sa menadžerima, kolegama i drugim poslovnim saradnicima van kompanije; proaktivnost i otvorenost za dalja usavršavanja i učenja na polju tehnologija vina i jakih alkoholnih pića

Digitalne vještine (samoprocjena):

Obrada informacija: Kompetentna upotreba
Komunikacija: Kompetentna upotreba
Stvaranje sadržaja: Kompetentna upotreba
Sigurnost: Kompetentna upotreba Rješavanje problema: Kompetentna upotreba

▪ dobro upravljanje kompletnim MS officom, word, PowerPoint, Excel i ostalim paketima
▪ dobro upravljanje software-ima uređivanja fotografija stečeno amaterskim bavljenjem fotografijom

Ostale vještine
▪ hobi: šivenje, zavšena tri nivoa kursa šivenja;
▪ planinarenje, trčanje, joga i rekreativno bavljenje fitnesom;
▪ čitanje, putovanja..

Vozačka dozvola: B od marta 2002

DODATNE INFORMACIJE


Publikacije

Radovi objavljeni u međunarodnim naučnim časopisima:
 
- S. Radonjić, V. Maraš, J. Raičević, and T. Košmerl (2020): Wine or Beer? Comparison, Changes and Improvement of Polyphenolic Compounds during Technological Phases. Molecules 2020, 25, 4960. https://doi.org/10.3390/molecules25214960
- A. Ismailisufi, T. Popović, N. Gligorić, S. Radonjić and S. Šandi (2020): "A Private Blockchain Implementation Using Multichain Open Source Platform," 2020 24th International Conference on Information Technology (IT), Zabljak, Montenegro, pp. 1-4, doi: 10.1109/IT48810.2020.9070689.
-S. Radonjić, T. Košmerl, H. Prosen, V. Maraš, L. Demšar (2020): Incidence of volatile phenols in Montenegrin red wines:Vranac, Kratošija and Cabernet Sauvignon. Chemical Industry and Chemical Engineering Quarters, Section Online-First. DOI:10.2298/CICEQ190813010R
- S. Radonjić, T. Košmerl, A. Ota, H. Prosen, V. Maraš, L. Demšar, T. Polak (2019): Technological and microbiological factors affecting polyphenolic profile of Montenegrin red wines. Chemical Industry and Chemical Engineering Quarters, 25:4:309-319. DOI:10.2298/CICEQ180814009R.
- S. Šućur, N. Čadež, T. Košmerl (2016): Volatile phenols in wine: control measures of Brettanomyces/Dekkera yeasts. Acta agriculturae Slovenica, ISSN 1581-9175. 107(2), 453-472, DOI:10.14720/aas.2016.107.2.17
- S. Šućur, V. Maraš, V. Kodžulović, J. Raičević, M. Mugoša, T. Jug and T. Košmerl (2016): The impact of different commercial yeasts on quality parameters of Montenegrin red wine – Vranac and Kratošija. Biology Engineering and Medicine, 1: DOI: 10.15761/BEM.1000105
- V. Maraš, T. Popović, A. Gazivoda, J. Raičević, V. Kodžulović, M. Mugoša, S. Šućur (2015): An overview on origin and characterisation of Montenegrin grapevine varieties, Proceedings Final Cost action FA1003 - GRAPENET Conference, (Lisbon - Portugal). VITIS - Journal of Grapevine Research. 54: 135-137.
- M. Bogićević, V. Maraš, M. Mugoša, V. Kodžulović, J. Raičević, S. Šućur and O. Failla (2015): The effect of early leaf removal and cluster thinning treatmens on berry growht and grape composition in cultivars Vranac and Cabernet Sauvignon. Chemical and Biological Technologies in Agriculture. 2:13 DOI:10.1186/s40538-015-0037-1
- V. Maraš, T. Košmerl, V. Kodžulović, S. Šućur, A. Savović, M. Perišić (2014). Yield and oenological potential of Montenegrin autochthonous grape varieties ‘Kratošija’ and ‘Žižak’. Journal of Hygienic Engineering and Design, 8, 158-162.
- T. Košmerl, L. Bertalanič, V. Maraš, V. Kodžulović, S. Šućur, H. Abramovič (2013): Impact of Yield on Total polyphenols, Anthocyanins, Reducing Sugars and Antioxidant potential in White and Red Wines Produced from Montenegrin Autochthonous Grape Varieties. Food Science and Technology 1, 1, 7-1.
- T. Košmerl, S. Šućur, H. Prosen (2013): Biogenic amines in red wine: The impact of technological processing of grape and wine. Acta agriculturae Slovenica, ISSN 1581-9175. 101(2), 249-261, DOI:10.2478/acas-2013-0021

- V. Maraš, M. Bogićević, M. Tomić, V. Kodžulović, S. Šućur, D. Raičević, M. Čizmović (2011): Ampelometric, Genetic and Sanitary Evaluation of CV. Vranac. Bulletin UASVM Horticulture Cluj-Napoca, 68, 1, 155-162.
Radovi na međunarodnim naučnim skupovima štampani u cjelini:
- S. Radonjić, T. Košmerl, V. Maraš, L. Demšar, T. Polak (2018): Identification Of Phenolic Compounds In Grape Must And Wine Of Red Grape Varieties Grown In Montenegro. In: AYDIN, Recai (ed.), YILDIZ, Hakan (ed.). Developments in science and engineering education :proceedings book, Second International Mediterranean Congress on Natural Sciences and Engineering MENSEC 2018, June 26-29, 2018, Podgorica, Montenegro, (Mediterranean Natural Sciences and Engineering Congress. Abstract book, ISSN 2566-3402, God. 2, br. 2). Sarajevo: Dobra knjiga. 2018, str. 171-183, ilustr.https://www.udg.edu.me/fmefb/osnovne/download/serve* nsec-2018-proceeding-book--23954. [COBISS.SI-ID5013880].*
- Maraš, V. Kodžulović, M. Mugoša, J. Raičević, A. Gazivoda, S. Šućur, M. Perišić (2017): Clonal selection of autochthonous grape variety Vranac in Montenegro. In: Badnjevic A. (eds) CMBEBIH 2017. IFMBE Proceedings, vol 62. Springer, Singapore. DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-10-4166-2_118
- S. Šućur, V. Maraš, V. Kodžulović, J. Raičević, A. Gazivoda, M. Mugoša, A. Savović and T. Košmerl (2015): Effect of microbiological and technological parameters on Montenegrin red wines quality. Book of Proceedings VI International Scientific Agricultural Symposium "Agrosym 2015" Jahorina, 15 - 18 October 2015, Bosnia and Herzegovina. pp. 260-266.
- A. Gazivoda, A. Velimirović, V. Maraš, J. Raičević, S. Šućur, A. Pavićević, A. Karagianni, I. Livieratos (2014): Survey results of Citrus Tristeza Virus (CTV) in Crete and detection by direct Immunoprinting-ELISA method. Fifth International Scientific Agricultural Symposium "Agrosym 2014". 491-496. DOI: 10.7251/AGSY1404491G
- V. Maraš, B. Gašović, D. Drakić, J. Raičević, J. Đaković, V. Kodžulović, S. Šućur, N. Đorđević (2013): Influence of inoculation on grape pomace silage quality supplemented with non-protein nitrogen; Proceedings of 10th International Symposium “Modern Trends in Livestock Production” Belgrade, Serbia, 1133-1141.
- A. M. Tičinović, M. Žulj, D. Preiner, V. Maraš, M. Tomić, S. Šućur, U. Anhalt, E. Ruhl, I. Pejić (2012): Conservation and revitalization of endangered grapevine cultivars in Croatia and Montenegro as a model for similar efforts in horticulture. In the Proceedings of: 4th International Scientific and Expert Conference TEAM, Slavonski Brod, Croatia. 303-306.
- V. Maraš, M. Tomić, A. Gazivoda, J. Raičević, S. Šućur, V. Kodžulović, A. Pavićević (2012): Research on origin and genetic sanitary evaluation of autochthonous grapevine varieties in Montenegro. Proceedings – International Symposium for Agriculture and Food, Skopje, Macedonia, 145-149.
- V. Maraš, M. Tomić, V. Kodžulović, J. Raičević, S. Šućur (2012): Clonal selection and establishment of mother plantations of Vranac variety, Proceedings – International Symposium for Agriculture and Food, Skopje, Macedonia, 206-2014.
- M. Tomić, Ivan Kuljančić, V. Maraš, V. Kodžulović, J. Raičević, S. Šućur (2012): Effect of different buds load per vine on grapes and wine quality of kratosija variety, Proceedings – International Symposium for Agriculture and Food, Skopje, Macedonia, 261-265.
- D. Raičević, Z. Božinović, M. Petkov, B. Knežević, V. Kodžulović, S. Šućur, V. Maraš (2012): The impact of vinification methods on chemical composition and sensory properties of the Vranac wine variety, Proceedings – International Symposium for Agriculture and Food, Skopje, Macedonia, 283-289.
- V. Maraš, M. Tomić, V. Kodžulović, S. Šućur, D. Raičević, M. Čizmović, (2011): Work on Breeding of Autochthonous Varieties of Montenegro. Proceedings - 22nd International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, Sarajevo, 129-131.Radovi na međunarodnim naučnim skupovima štampani u izvodu
- V. Maraš, A. Gazivoda, M. Mugoša, S. Radonjić, M. Čizmović, M. Perišić, V. Kodžulović (2017): Research on origin and genetic identification of Montenegrin grapevine variety Kratošija – Synonims: Zinfandel, Primitivo, Crljenak kaštelanski. Book of abstracts at OIV 40th World Congress of Vine and Wine, 29 May – 02 June, 2017, Sofia, Bulgaria. p:319.
- V. Maraš, M. Mugoša, V. Kodžulović, J. Raičević, A. Gazivoda, S. Šućur, M. Perišić, D. Raičević, T. Popović, M. Čizmović (2017): “Clonal selection of autochthonous grapevine varieties Vranac and Kratošija”. V. Maraš (ed.). Proceedings of The First International Conference on Vranac and Other Montenegrin Autochthnous Grapevine Varieties, 20-22.11.2017. Podgorica, Montenegro,“13. jul Plantaže“. p: 69.
- E. Zlatić, M. Korošec, A. Ota, S. Radonjić, V. Maraš, R. Vidrih and T. Košmerl (2017): “Clones differentiation of autochthonous grapevine “Vranac” using aroma compounds detection by GC-MS and sensory Analysis”. V. Maraš (ed.). Proceedings of The First International Conference on Vranac and Other Montenegrin Autochthnous Grapevine Varieties, 20-22.11.2017. Podgorica, Montenegro,“13. jul Plantaže“. p: 71.
- T. Košmerl, S. Radonjić, V. Maraš, N. Čadež, A. Ota, R. Vidrih and T. Jug (2017): “Enological potential of Montenegrin wines produced from clones of autochthonous grape variety ’Vranac’“. V. Maraš (ed.). Proceedings of The First International Conference on Vranac and Other Montenegrin Autochthnous Grapevine Varieties, 20-22.11.2017. Podgorica, Montenegro,“13. jul Plantaže“. p: 73.
- B. Gašović, J. Đaković, S. Radonjić, V. Maraš, V. Kodžulović (2017): “Vranac quality features and wine traits”. V. Maraš (ed.). Proceedings of The First International Conference on Vranac and Other Montenegrin Autochthnous Grapevine Varieties, 20-22.11.2017. Podgorica, Montenegro,“13. jul Plantaže“. p: 75.
- S. Radonjić, V. Maraš, V. Kodžulović, T. Jug, T. Košmerl (2017): The impact of oenological means on glycerol content in Montenegrin wines: Vranac and Kratošija. G. ĐURIĆ, (ed.). Book of abstracts, 6th International Symposium on Agricultural Sciences "AgroReS 2017", February 27 - March 2, 2017, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina. Banja Luka: University of Banja Luka, Faculty of Agriculture. p: 26.
- S. Šućur, V. Maraš, V. Kodžulović, J. Raičević, M. Mugoša, T. Jug, T. Košmerl, (2016): The impact of different commercial yeasts on quality parameters of Montenegrin red wine - ´Vranac´ and ´Kratošija´. V: LUKIĆ, Milan (ur.). 15th Serbian Congress of Fruit and Grapevine Producers with International Participation, Čačak, 21-23. septembar 2016. Čačak: Institut za voćarstvo: Naučno voćarsko društvo Srbije. p: 299.
- V. Maraš, V. Kodžulović, M. Mugoša, J. Raičević, A. Gazivoda, S. Šućur, M. Perišić (2016) Clonal Selection Of Autochthonous Grapevine Varieties, Vranac And Kratošija In Montenegro. V: LUKIĆ, Milan (ur.). 15th Serbian Congress of Fruit and Grapevine Producers with International Participation, Čačak, 21-23. septembar 2016. Čačak: Institut za voćarstvo: Naučno voćarsko društvo Srbije. p: 81.
- M. Bogićević, V. Maraš, M. Mugoša, V. Kodžulović, J. Raičević, S. Šućur and O. Failla (2015): The effect of early leaf removal and cluster thinning treatmens on berry growht and grape composition in cultivars Vranac and Cabernet Sauvignon. V: KAKURINOV, Vladimir (ur.). Food chain integration : book of abstracts, 7th Central European Congress on Food, 21-24 May 2014, Ohrid, Macedonia. Skopje: Consulting and Training Center KEY. p: 56.
- S. Šućur, V. Maraš, V. Kodžulović, J. Raičević, A. Gazivoda, M. Mugoša, A. Savović, T. Košmerl (2015): Effect of microbiological and technological parameters on Montenegrin red wines quality. V: KOVAČEVIĆ, Dušan (ur.). Book of abstracts, Sixth International Scientific Agricultural Symposium "Agrosym 2015", Jahorina, October 15-18, 2015. East Sarajevo; Faculty of Agriculture: p: 101.
- S. Šućur, V. Maraš, V. Kodžulović, J. Raičević, M. Mugoša, D. Drakić, T. Košmerl (2014): The Impact Of Oenological Means On Total Polyphenols And Anthocyanins Content In Vranac And Cabernet Sauvignon Montenegrin Red Wines. V: KOVAČEVIĆ, Dušan (ur.). Book of abstracts, Fifth International Scientific Agricultural Symposium "Agrosym 2015", Jahorina, October 23-26, 2014. East Sarajevo; Faculty of Agriculture: p: 936.
- V. Maraš, T. Košmerl, V. Kodžulović, S. Šućur, A. Savović, M. Perišić (2014): Yield and oenological potential of montenegrin autochthonous grape varieties ʼKratošijaʼ and ʼŽižakʼ. V: KAKURINOV, Vladimir (ur.). Food chain integration : book of abstracts, 7th Central European Congress on Food, 21-24 May 2014, Ohrid, Macedonia. Skopje: Consulting and Training Center KEY. p: 57.
- V. Maraš, M. Tomić, V. Kodžulović, S. Šućur, J. Račević, M. Čizmović, A. Gazivoda (2012): Conservation, characterization and improvement of Montenegrin autochtonous grapevine varieties. Congress Abstracts Book at 35th World Congress of Vine and Wine, Izmir, Turkey, p:41.
- V. Maraš, M. Tomić, V. Kodžulović, S. Šućur, J. Raičević, M. Čizmović (2012): Agrobiological, technological and economic characteristics of Cabernet Sauvignon and Merlot clones in subregion Podgorica. 35th World Congress of Vine and Wine. Congress Abstracts Book,100, Izmir, Turkey.
- V. Maraš, M. Tomić, V. Kodžulović, S. Šućur, J. Raičević, D. Raičević, M. Čizmović (2012): Researh of origin and work on clonal selection of Montenegrin grapevine varieties Cv.Vranac and Cv.Kratosija. I International symposium and XVII scientific conference of agronomists of republic of Srpska. Book of Abstracts, 46, Trebinje. Bosna i Hercegovina.
- V. Maraš, M. Tomić, V. Kodžulović, S. Šućur, D. Raičević, M. Čizmović (2012): Ampelograohic and genetic evalution cv. Kratosija. Mеждународный. Симпозиум по интерективной. ампелографии и селекции винограда (резјуме и доклады 20-21.09.2011.) Кубанский государственый и аграрнный. Университет Краснодар, 12-13.


Projekti

Saradnik u okviru nacionalnih projekata:
- Ekološki i molekularni aspekti sinteze i polimerizacije flavanola u grožđu sorti Vranac i Cabernet Sauvignon i njihov uticaj na kvalitet vina – FLAVANOLIVINA. (2012-2015). Ministarstvo nauke Crne Gore;
Saradnik u okviru međunarodnih projekata:
- Genetski diverzitet vinove loze u Crnoj Gori (2013-2017). „13 jul Plantaže“, Crna Gora “Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino”(Consejo Superior de Investigaciones Científicas), Španija;
- Očuvanje i uspostavljanje pouzdanih genotipova i bezvirusnog materijala ugroženih vinskih sorti u Crnoj Gori i Hrvatskoj - SEE-ERA.NET.91/01 (2010-2012). http://plus.see-era.net/pjc/fundedprojects91.html;
- Uticaj mikrobioloških i tehnoloških parametara na sadržaj isparljivih fenola u crnogorskim crvenim vinima. Program naučno-tehnološke saradnje Vlade Crne Gore I Vlade Republike Slovenije (2016-2017).
- Uticaj prinosa na kvalitet grožđa i vina crnogorskih sorti Kratošija i Žižak. Program naučno-tehnološke saradnje Vlade Crne Gore I Vlade Republike Slovenije (2011-2013).
- Afirmacija vinogradarskih područja i proizvodnje vina kroz promociju vinske kulture u Crnoj Gori (2016-2017) – IPA PROJEKAT–CFCU/MNE/017;
- Novi održivi načini korišćenja otpada iz prerade grožđa i voća WINEREST – EUREKA program (2012-2014).
- Zaštita brenda i sprečavanje falsifikovanja u vinskoj industriji – TagItWine HORIZON 2020 (2017-2018). http://www.tagitwine.me/; www.tagitsmart.me
- Novi funkcionalni voćni sokovi koji utiču na zdravlje konzumenta – PROBEV - EUREKA program (2016-2019).


PRILOZI
Konferencije

- XXVIII International Horticultural Congress - IHC2010 – Lisbon, Portugal; 22-27.08.2010.
- International Symposium “Prospects for the 3rd millennium agriculture“. Cluj-Napoca, Romania; 29.09.-01.10.2011;
- 35th World Congress of Vine and Wine, Izmir, Turkey; 18-22.06.2012.
- 7th Central European Congress on Food, 21-24 May 2014, Ohrid, Macedonia.
- Fifth International Scientific Agricultural Symposium "Agrosym 2014", Jahorina, October 23-26, 2014.
- Sixth International Scientific Agricultural Symposium "Agrosym 2015", Jahorina, October 15-18, 2015.
- 15th Serbian Congress of Fruit and Grapevine Producers with International Participation, Čačak, 21-23. September 2016.
- 6th International Symposium on Agricultural Sciences "AgroReS 2017", February 27 - March 2, 2017, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina.
- The First International Conference on Vranac and Other Montenegrin Autochthnous Grapevine Varieties, Podgorica, Montenegro (20-22.11.2017)

Seminari

Possibilities of Montenegro to apply for EU funding, ideas and open calls for the proposals ~ Example Cross border cooperation program”; 06-07.10.2011
- „HACCP Menadžer“ stručna obuka polaznika za primjenu HACCP principa prema smjernicama Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969, Rev. 4 (2003); 14.-15.03.2018


Sertifikati

- Foundation Level Sommelier Certificate by United States Sommelier Association, Inc. Wine School at Le Cordon Bleu College of Culinary Arts; 11.2012.

dr Sanja Radonjić