Predavači

Saradnik
dr Vukan Vujović

Vukan Vujović je doktor nauka turističkog menadžmenta i hotelijerskog poslovanja. Doktorirao je 2015. na Fakultetu za hotelski i turistički menadžment (Odsek za poslediplomske studije i međunarodnu saradnju, Studijski modul - Menadžment u turizmu) Univerziteta Singidunum u Beogradu.

Posvećen pisanju naučno-istraživačkih radova i učešćima na naučnim skupovima. U 2016. godini bio je angažovan na poziciji recezenta u časopisu: "International Journal of Tourism Research"(SSCI), a 2019. u časopisu "Journal of Emerging Economies and Policies" (ESJI). Aktuelne oblasti interesovanja: metodologija istraživanja, kvalitet turističkih usluga, selektivni oblici turizma, turističko planiranje i politika, održivi razvoj turističke destinacije.

Angažovanje u nastavnom procesu, na poziciji spoljnog istraživačkog saradnika (2016), započeo je na MTS Fakultetu Univerziteta Mediteran u Podgorici. Na istoj poziciji nastavlja na Fakultetu za kulturu i turizam (2017), Univerzitet Donja Gorica u Podgorici. Autor je 1 studijske monografije i 16 naučnih publikacija (4 u časopisima i 12 konferencijskih). Dobitnik je nagrade VATEL-ove Turističke škole za ugostiteljstvo i poslovanje za izvrsnost u oblasti turističkih inovacija (2018), a takođe i član Naučnog odbora Mediteranskog međunarodnog kongresa u društvenim naukama - MECAS(2020).

Monografije:

1. Specifični pristupi merenju kvaliteta turističkih usluga - Empirijsko istraživanje na primjeru vizuelne ekspresije uslužnog osoblja, LAMBERT Academic Publishing, ISSN 978-3-659-68754-9 (Online) 

Publikacije i radovi:

Najvažniji radovi

1.  Turistiška konkurentnost naspram destinacijske održivosti - Konceptualni model pristupa korišćenjem sistemskih pokazatelja procjene, rad publikovan u Zborniku radova VI Mediteranskog kongresa u društvenim naukama - MECAS (str. 201-217), 3-5 septembar, Milano, 2019; ISSN 2566-3216 (Printed)

2. Diverzifikacija kulturnog turizma - Razvojni trend ili početak nestanka?, rad publikovan u specijalnom Zborniku radova sa IV Međunarodne konferencije u turizmu - SITCON (str. 95-100), Univerzitet Singidunum, Beograd, 2018; DOI:10.15308/Sitcon-2018-95-100

3. Komparativna procjena mogućnosti dopunjenja avanturističke ponude u crnogorskoj turističkoj politici, rad publikovan u Zborniku radova sa II Mediteranskog međunarodnog kongresa u društvenim naukama - MECAS (str. 169-177), 3-6 septembar, Podgorica, 2018; ISSN 2566-3216 (Printed)

4. Netaknuta prirodna ljepota Crne Gore, rad publikovan u Zborniku radova sa X Naučnog skupa VATEL-ovog Internacionalnog istraživačkog centra u turizmu i ugostiteljstvu - CIRVATH (str. 219-233), 11 maj, Berges Du Lac - Tunis, 2018

5. Inovativne aktivnosti avanturističkog turizma - Model tipološke klasifikacije na primjeru Crne Gore, rad publikovan u Zborniku radova sa I Mediteranskog međunarodnog kongresa u društvenim naukama - MECAS (str. 149-155), 19-22 maj, Podgorica, 2017; ISSN 2566-3216 (Printed)

6. Empirijsko mjerenje kvaliteta turističkih usluga na primjeru percepcije utiska osoblja, rad publikovan u naučnom časopisu "Teme" (str. 713-728), 2016; ISSN 0353-7919 (Printed)

7. Strukturno-dimenzionalni koncept kvaliteta turističkih usluga, rad publikovan u naučnom časopisu "Singidunum Journal of Applied Sciences" (str. 32-39), 2013; ISSN 2217-8090 (Printed)

8. Strukturni sistem doprinosa kulturno-turističkih atrakcija tržišnoj atraktivnosti lokaliteta, rad publikovan u naučnom časopisu "Science Research" (str. 63-74), 2013; ISSN 2329-0927 (Online)

9. Strategijske osnove razvoja turizma u Vrnjačkoj Banji, rad publikovan u naučnom časopisu "Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici" (str. 195-206), 2013, Koautor sa Milicom Žarevac i Marijom Lakićević; ISSN 0350-2120 (Printed)

10. Savremene tehnologije u poslovanju turističkih agencija, rad publikovan u Zborniku radova sa IV Naučnog skupa "Mreža" (str. 62-67), Poslovni fakultet Univerziteta Singidunum, Valjevo, 2013, Koautor sa Katarinom Plećić; ISSN 978-86-7912-477-7 (Printed)

11. Avanturistički turizam kao savremeni oblik rekreativnog sportskog učešća - Podjela, vrste i odlike, rad publikovan u Zborniku radova sa IX Međunarodne konferencije "Menadžment u sportu" (str. 268-279), Unuverzitet Alfa, Beograd, 2013; ISBN 978-86-83237-87-6 (Printed)

12. Planinsko-biciklistički turizam - Popularna atrakcija i sportsko-rekreativni trend XXI vijeka, rad publikovan u Zborniku radova sa VI Međunarodne interdisciplinarne naučno-stručne konferencije "Vaspitno-obrazovni i stručni horizonti" (str. 342-346), 10-11 maj, Subotica, 2013, Koautor sa Pekom Vujovićem; ISBN 978-86-87983-18-2 (Printed)

13. Sportski događaji i manifestacije u funkciji razvoja i promocije turističkih destinacija, rad publikovan u Zborniku radova sa VI Međunarodne interdisciplinarne naučno-stručne konferencije "Vaspitno-obrazovni i stručni horizonti" (str. 240-244), 10-11 maj, Subotica, 2013; ISBN 978-86-87983-18-2 (Printed)

14. Savremeni sport i turizam kao dve uzajamno podsticajne i komplementarne oblasti, rad publikovan u naučnom časopisu sa XI Naučne konferencije CSA "Sport Mont" (str. 247-252), Podgorica, 2013; ISSN 1451-7485 (Printed)

15. Skijanje na glečerima - Savremeni trend aktivnog odmora i ekstremnih sportskih izazova, rad publikovan u naučnom časopisu sa X Naučne konferencije CSA "Sport Mont" (str. 83-88), Herceg-Novi, 2012; ISSN 1451-7485 (Printed)

16. Konsekventnost provjere kvalitativno-kvantitativnih pokazatelja realizacije plana i programa u srednjoj školi, rad publikovan u Zborniku radova sa VII Međunarodne konferencije "Menadžment u sportu" (str. 122-127), Univerzitet Alfa, Beograd, 2011; ISSN 2217-2343 (Printed)

 

dr Vukan Vujović
Kontakt podaci