Predavači

Saradnik
mr Milena Mijušković

Rođena je u Podgorici 1995. godine. Osnovnu i srednju školu završila je u Podgorici. Student je prve generacije Fakulteta za kulturu i turizam koji upisuje 2014. godine, a postidiplomske studije je nastavila na Humanističkim studijama.. U martu 2020. godine stekla je zvanje magistra političkih nauka – smjer Komunikologija i mediji. Godine 2019. je boravila u Kini što je i rezultiralo magistarskom tezom na temu “Kulturna baština – kultura u materijalnom i nematerijalnom – Paralela Crne Gore i Kine”. Saradnik je u nastavi na Fakultetu za kulturu i turizam. Tečno govori engleski, poznaje francuski, a služi se i italijanskim i španskim jezikom.
 
Najznačajniji radovi:
  1. Jakšić-Stojanović, A., Šerić, N, Mijušković, M, Montenegrin Bridges and Their Valorization, University College Aspira Croatia, University Mediterranean, Podgorica, 2020, ISBN ISBN  978-953-57411-9-0, ISBN 978-9940-514-62-4 (University Mediterranean), COBISS.CG-ID 13576452, naučna monografija
  2. V Vujovic, MM Mijuskovic - Tourism Competitiveness vs. Destination Sustainability: Conceptual Approach Model Using Systemic Assessment Indicators- CONGRESS BOOK SERIES, 2019
mr Milena Mijušković
Predmeti
Kontakt podaci