Predmeti

FKT3SOT2
Selektivni oblici turizma 2

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2
Smjer: Kultura i turizam
Opis kursa:
 
Ovaj predmet je koncipiran da obezbijedi studentima znanje o osnovama selektivnih tipova turizma. Takvim izučavanjem ovog predmeta studenti su u mogućnost da se upoznaju sa najvažnijim formama selektivnog turizma, njihovim karakteristikama kao i prednostima i manama razvoja selektivnih tipova turizma u Crnoj Gori. Predmetom su obuhvaćene teme kao što su: sportski turizam, nautički turizam, lovni i ribolovni turizam, avanturistički trurizam, obrazovni turizam, MICE turizam, geografski informacioni sistemi selektivnog turizma kao i objekti i uslovi za razvijanje selektivnog turizma. Dodatno, nastava na premedmetu je koncipirana tako da studentima pruži mogućnost za praktičnim usavršavanjem u pogledu selektivnih tipova turizma kao i usvajanje menadžerskih vještina kroz vidove seminara, tutorijala i online učenja.
 
Po završetku ovog kursa student će biti osposobljen da:
 
  - Jasno pravi razliku između nautičkog i kruzing turizma, upoređuje i analizira koncepte i segmente ponude oba vida turizma; objašnjava i diskutuje na temu pozicije ovh vidova turizma u svjetskim kretanjima; samostalno kritički analizira trenutne ponude i stanje na turističkom tržištu ovih vidova turizma;
  - Analizira koncept i karakteristike sportskog turizma; kreira ponude u skladu sa zahtjevima sportskih organizacija; procjenjuje uticaj kriza na ovaj vid selektivnog turzma; poznaje organizacionu strukturu i potrebe sportskih saveza i organizatora sportskih događaja; diskutuje o relevantnim studijama slučaja iz ove oblasti;
  - Vlada karakteristikama avaturističkog turizma; samostalno i u timu kreira ponudu za ovaj vid turizma;
  - Analizira kompleksne procese menadžmenta događaja; poznaje i objašnjava karakteristike menadžmenta događaja; poznaje organizacionu strukturu velikih događaja; elaborira poziciju menadžmenta događaja u ukupnim turističkim kretanjima i diskutuje o učešću i važnosti ovog vida turizma za ekonomiju zemlje;
  - Vlada konceptom poslovnog turizma, pravi jansu razliku između poslovnog i MICE turizma; samostalno je osposobljen za kreiranje ponuda po upitu; vlada do detalja segmentima ponude MICE turizma i analizira i diskutuje o poziciji MICE turizma u svijetu i potencijalim za razvoj u našoj zemlji;
  - Poznaje i koristi concept geografskih informacionih sistema za potrebe selektivnog turizma; poznaje i objašnjava načine funkcionisanja najsavremenijih IT sistema i daje predloge za njihovo unaprijeđenje.
 
Course description:
 
This course is designed to provide students with an understanding of the principles of selective forms of tourism. There will be a focus on the different forms of selective tourism, main characteristics of this types of tourism advantages and disadvantages of different forms and possibilities for development of different selective forms of tourism in Montenegro. It will include topics such as sport tourism, nautical tourism, hunting and fishing tourism, adventure tourism, educational tourism, MICE tourism, geographical information system in selective tourism and facilities and infrastructure for selective tourism. Additionally, the course will provide opportunities for the practical implementation of the concepts covered and the development of problem-solving skills by means of face-to-face seminars and tutorials and online learning.
 
Upon the completion of this course, student will be able to:
 
  - Explain distinguish between nautical and cruising tourism, compare the concepts and segments of the offer of both types of selective tourism, explain and discusses the position of this type of tourism in overall tourism trends, independently critically analyse current offers and position of this type of selective tourism;
  - Examine the concepts and characteristics of sports tourism, design an offer in accordance with requests from sports federations for event organization, elaborate this type of selective tourism and the effects of crises, adopt the organizational structure and segments of sports tourism, explain concrete examples from case studies;
  - Evaluate characteristics of adventure tourism, in the team and independently design an offer of this type of tourism;
  - Analyse the complex processes of event management, explain the characteristics of event management; adopt the structure of the organization in the management of major events, elaborate the position of the event manager in the overall tourism trends and the contribution of this type of tourism to the economy;
  - Explain concepts of business tourism, distinguishes MICE tourism and Business tourism, independently compose the offers upon inquiries from MICE tourism, apply in detail the segments of MICE offer, examine the position of MICE tourism in the world and the potential for development in our country;
  - Apply the concepts of geographical and information systems in thematic tourism, explain the functioning of the most modern IT tools used in thematic tourism, adopt their application, functionality and space for development.
 
 

Angažovani predavači: