Predmeti

KUK207
Kineska umjetnost i književnost

Semestar: 8
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Ne
Fond časova: 2+2
Smjer: Kultura i turizam

Opis kursa

 

Ovaj kurs predstavlja pregled najznačajnijih perioda u umjetnosti i književnosti Kine. Studenti se upoznaju sa različitim umjetničkim i književnim epohama, njihovim ključnim karakteristikama, kao i sa najznačajnijim djelima koja su obilježila pomenute epohe. Kroz analizu umjetničkih i književnih djela studenti se smještaju u jedan širi društveni kontekst, istovremeno analizirajući i druge dimenzije određene epohe kao što su istorijski kontekst, tradicija, religija, ideologija, stavovi, vrednovanja itd., što im omogućava da sagledaju značaj humanističkih nauka za savladavanje izazova modernog doba. Takođe,  kroz analizu i diskusiju o umjetničkim i književnim djelima, studenti u kontinuitetu unapređuju svoje ne samo komunikacione I retoričke, već I analitičke i kritičke vještine I kompetencije.

 

Po završetku kursa, student će biti osposobljen da:

 

-Identifikuje ključne epohe u umjetnosti i književnosti Kine i njihove ključne karakteristike;

-Kritički analizira najznačajnija umjetnička i književna djela u okviru različitih epoha i diskutuje o njims;

-Sagledava širi društveni kontekst pri analizi određenog umjetničkog i književnog djela, shvatajući značaj  humanističkih nauka za savladavanje izazova modernog doba;

-U kontinuitetu unapređuje ne samo komunikacione i retoričke, već i analitičke i kritičke vještine i kompetencije.

 

Course description

 

This course provides an overview of the most significant periods in Chinese art and literature. Students get acquainted with different artistic and literary epochs, their key characteristics, as well as with the most significant art and literature works that marked the mentioned epochs. Through the analysis of works of art and literature, students are placed in a broader social context, while analyzing other dimensions of a particular era such as historical context, tradition, religion, ideology, attitudes, values, etc., which allows them to see the importance of humanities in order to overcome the challenges of the modern age. Also, through analysis and discussion of works of art and literature, students continuously improve their not only communication and rhetorical, but also analytical and critical skills and competencies.

 

Upon completion of the course, the student will be able to:

 

-Identify key epochs in Chinese art and literature and their key characteristics;

-Critically analyze the most significant works of art and literature within different epochs and discusses them;

-Consider the broader social context in the analysis of a particular work of art and literature, understanding the importance of the humanities for overcoming the challenges of the modern age;

-Continuously improve not only communication and rhetorical, but also analytical and critical skills and competencies.

Angažovani predavači: