Predmeti

FKT3GK
Grčka kultura

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 1
Obavezan: Da
Fond časova: 1+0
Smjer: Opšti smjer

Opis predmeta
Predmet Grčka kultura bazira se na tematskom pristupu izučavanja osnovnih karakteristika antičke grčke kulture i civilizacije, s posebnim osvrtom na one aspekte koji se uzimaju kao preteče savremene zapadne kulture. Zapadni, odnosno, evropski pogled na svijet i način života umnogome je predodređen antičkom grčkom kulturom – od političkih procesa, preko umjetnosti, nauke i arhitekture, pa do koncepta sportskog nadmetanja. Poznavanje grčke kulture znači poznavanje kolijevke evropske civilizacije i razumijevanje njene istorije i suštine. Predmet je koncipiran tako da se kroz njega upoznaju elementi onih doprinosa grčke kulture koji su obilježili istoriju evropske društveno-duhovne istorije: politika (demokratija), književnost, filozofija, nauka. Bez razumijevanja antičke Grčke nema ni razumijevanja savremena Evrope!

Cilj predmeta

Osnovni cilj predmeta je upoznavanje s fundamentalnim pojmovima i procesima antičke grčke kulture, čime se doprinosi podizanju nivoa opšteg obrazovanja studenata. Konkretno, ishodi učenja predmeta su: razumijevanje obilježja antičke grčke književnosti i njihovog uticaja na evropsku kulturu (prvenstveno Homer i tragičari); ovladavanje elementarnim filozofskim pojmovima formiranim u doba antičke Grčke, poznavanje nastanka filozofije i njenog razlikovanja u odnosu na nauku i religiju, te upoznavanje s najvažnijim grčkim misliocima (predsokratovci, Sokrat, Platon); osnovno poznavanje političkih institucija antičke Grčke i njihovog uticaja na savremeno demokratsko uređenje (polis, Atinska demokratija, aktivno građanstvo).

 

 

Angažovani predavači: