Predmeti

FKT1KB2
Kulturna baština II

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 1
Obavezan: Da
Fond časova: 2+0
Smjer: Opšti smjer

Opis predmeta


Kulturna baština je multidisciplinarna oblast, kojom se izučavaju dobra i kulturna dobra naslijeđena iz prošlosti. Na ovom predmetu studenti će biti upoznati sa principima valorizacije, upravljanja, prezentacije, nacionalne i međunarodne standarde, kroz primjere kulturne baštine Crne Gore.

  • Izučavanje podrazumijeva korišćenje postojećih baza podataka iz raznih izvora sa naglaskom na aplikacije i metodologije Savjeta Evrope koje će studentima pripremiti predmetni nastavnik. Jedan od ciljeva ovog predmeta je da nauči studente da prepoznaju koje podatke treba koristiti da bi se dao odgovor na određeno pitanje prilikom apliciranja za domaće i međunarodne projekte i fondove. 
  • Aktivno učenje je ključ uspjeha. Predmetni nastavnik će svakako biti dostupnan da da odgovore na sva vaša pitanja, da sugestije i pruži podršku. Da biste iskoristili ovakav način učenja u potpunosti, na čas morate doći pripremljeni i koristiti datu literaturu i izvore

Cilj predmeta

Cilj predmeta je da pomogne studentima da shvate značaj i vrijednosti kulturne baštine, da steknu znanja o raznolikosti kulturne baštine Crne Gore, koja ukupno oblikuje zajednički kulturni i nacionalni identitet.

  • Kako upravljati kulturnom baštinom na principima održivog korišćenja?
  • Kako primijeniti mehanizme međunarodnih i nacionalnih standarda u valorizaciji naslijeđenih vrijednosti i obezbjeđenju finnasijskih fondova?
  • Kako se u procesu ekonomske globalizacije kojoj težimo, sačuvati od kulturne, a time i resurs i temelj za buduće uspjehe?

Angažovani predavači: