Predmeti

VATEL-NGO301
Negotiation

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 3
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: VATEL studije

.

Angažovani predavači: