Predmeti

FKT1KA
Kulturna antropologija

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 3+2
Smjer: Opšti smjer

Cilj predmeta je da studenti/kinje steknu osnovna znanja o tome šta je kulturna antropologija i čime se ona bavi; da se upoznaju sa osnovnim pojmovima u okviru kulturne antropologije i fenomenima koje ona izučava; da dobiju uvid u istorijat ove naučne discipline, njene teorijske i metodološke okvire; kao i da steknu uvid u odnos kulturne antropologije sa drugim društveno-humanističkim naukama.

Cilj predmeta je da ovladajuosnovnim znanjima iz kulturne antropologije, a sa posebnim osvrtom na antropologiju turizma, koje uključuje istorijski razvoj turizm, osnovne teoretičare i teorijske pretpostavke, te analizu ključnih tema i pojmova koja turizam problematiziraju iz antropološke perspektive poput: izvornost ili autentičnost, komodifikacija kulture i komercijalizacija turizma, odnos turista i lokalne zajednice, transformacija turističkih potreba/turističkih ponude, itd.

 

Dobiti studenata i studentkinja su:

  1. Razumijevanje antropološke nauke i njenog značaja, kako u oblasti kulture i turizma, tako i u svakodnevnom životu
  2. Upoznavanje sa osnovnim teorijama, pojmovima i idejama kulturne antropologije
  3. Razumijevanje širokog i višeznačnog pojma kulture, odnosno njenih različitih aspekata i premisa
  4. Povezivanje antropoloških tema sa svakodnevicom i različitim zbivanjima unutar savremenog društva
  5. Razumijevanja drugosti i drugačijosti, osnaživanje tolerancije i dijaloga u duhu antropološkog humanizma
  6. Podizanje nivoa pismenosti, sticanje prakse u akademskom i kreativnom pisanju, kao i prezentovanju
  7. Buđenje i jačanje kritičkog razmišljanja
  8. Buđenje i jačanje polemičkih sposobnosti

Angažovani predavači: