Predmeti

FKT1TGCGS
Turistička geografija Crne Gore i svijeta

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 1
Obavezan: Da
Fond časova: 1+0
Smjer: Opšti smjer

Ideja izučavanja predmeta: Shvatiti značaj prostora odnosno prirodnih i antropogenih turističkih resursa i demogarske trendove kao činilac razvoja kulture i turizma

Ciljevi izučavanja predmeta: Analiza značaja istorijskih, ekonomskih, političkih, socio-geografskih i drugih promjena na obim i strukturu turističkih kretanja. Multiplikativni efekti turizma i uticaj turizma na ekonomski i društveni razvoj, posebno u Crnoj Gori; Definisanje vrsta i oblika turističkih kretanja, i turistička regionalizacija svijeta i Crne Gore; Savladavanje tehnika za procjenu uticaja demografskih kretanja na turizam i kulturu

Angažovani predavači: