Predmeti

FKT2EMT
Ekonomika i menadžment turizma

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 3+2
Smjer: Opšti smjer

Ideja izučavanja predmeta: Da student prepozna uticaj turizma na ekonomski sistem i mogućnost valorizacije potencijala ekonomskih funkcija turizma.

Ciljevi izučavanja predmeta: Da student razumije specifične ekonomske zakone koji vladaju na turističkom tržištu i ovlada vještinama u razumijevanju savremenih trendova u turizmu, da usvoji konceptualni okvir za ekonomsku analizu svih segmenata turizma i savlada odgovarajuće metode u funkciji menadžmenta, marketinga, razvojnog planiranja i turističke politike;

Angažovani predavači: