Predmeti

FKT2PMK
Psihologija marketinga kulture

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 3+2
Smjer: Opšti smjer

Ideja izučavanja predmeta: Da student savlada osnove psihologije marketinga, mjestom i ulogu psihologa u području marketinga

Ciljevi izučavanja predmeta: Da student upozna osnove marketinga i načine na koji psihologija može pomoći u objašnjavanju potrošačkog ponašanja i unapređenju marketinških aktivnosti u kulturi i turizmu;

Angažovani predavači: