Predmeti

FKT3RFTK
Računovodstvo i finansije u turizmu i kulturi

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 3+2
Smjer: Opšti smjer

Ideja nastave predmeta: cilj predmeta

Računovodstvo je fundamentalna ekonomska disciplina koja studentu pruža fundamentalna znanja potrebna za razumijevanje ekonomije i ekonomskih procesa. Računovodstvo predstavlja univerzalni jezik poslovanja u cilju poslovnog odlučivanja. Računovodstvo prati, mjeri i analizira ekonomske promjene u poslovanju preduzeća koje se mogu kvantitativno izraziti. Računovodstvo je metod sagledavanja ekonomije preduzeća u određenom obračunskom periodu. Princip racionalnosti zasnovan na brojkama i mjerenju je u osnovi računovodstva i ekonomije. Princip dvojnog knjigovodsva, račun (konto), opšteprihvaćeni računovodstveni principi temelj su ekonomije i ekonomske stvarnosti kako na nivou preduzeća tako i na nivou države. Praktična dimenzija preduzetništva, biznisa, društvenog i ekonomskog razvoja u kontekstu materijalne civilizacije zasnovana je na raciju, razumu, na osnovama računovodstva. Poslovno računovodstvo je veza mikro-ekonomije i makro-ekonomije. 

Ukratko, cilj predmeta je da pomogne studentu da razumije:

- praktičnu i teorijsku dimenziju računovodstvenih informacija na tržištu za potrebe poslovnog odlučivanja na nivou preduzeća i države;

- empirijski pristup povezivanja računovodstvene prakse sa računovodsvenom i ekonomskom teorijom i praksom na principu „od dna ka vrhu“.

Angažovani predavači: