Predmeti

FKT3SU
Sociologija umjetnosti

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 3
Obavezan: Da
Fond časova: 1+0
Smjer: Opšti smjer

Pojam  kulture.Pogreške u definisanju kulture.Podkultura.

Protivkultura. Tradicija. Civilizacija. Progres. Pojam i karakteristike kulture masovnog društva.

Pojam kiča. Kič u savremenoj kulturi

Pojam i definicija slobodnog vremena.Funkcije slobodnog vremena.Kultura dokolice. Snobizam.Boemstvo.

Pojam i funkcija mode.Pojam umjetnosti.

O odnosu  umjetnosti i društva.Teorija o avangardnoj umjetnosti.Avangarda kao kritika i kritika avangarde.

 Definicija, karakteristike i funkcije humora

Pojam satire i njene funkcije.Teorije jezika i govora.

Društveni karakter jezika.Argo i njegovi koreni.

Pojam i definicija igre.Igra u savremenoj civilizaciji.

Religija kao tvorevina kulture.Religija i način  života.

Pojam morala i oblici moralnog života.Kriza morala i moral krize.Ciljevi i sredstva kulturne politike.Tržište i kulturne vrijednosti.Vrednovanje kulturnog nasledja.

Globalizam i nacionalna kultura

 

Cilj predmeta

Kao višedimenzionalna pojava, kao nosilac saznanja, uvjerenja, pogleda, načela, vrijednosti i vjerovanja, kultura postaje najvažnija pretpostavka za cjelinu čovjekovog postojanja, za polivalentnu komunikaciju među ljudima i uspostavljanje stila življenja. Čovjeka nema bez njegovog subjektiviteta i potencijala za individualne razlike. Zato se u svim određenjima kulture - kao cjeline intelektualnih, stvaralačkih i moralnih vrijednosti - kao njeni atributi pojavljuju sloboda, svijest i transcendencija  Bez kulture nema čovjeka.

Angažovani predavači: