Obavještenja

Kulturna baština - elaborat

Kulturno dobro koje će biti predmet izrade elaborata jeste Kosmač. Važno je proći kroz sve elaborate kako bi se stekao dojam sadržaja i toga što je elaborat i kako se piše. Tehnički detalji nisu bitni (mape, geografske odrednice, katastarski detalji). Fotografije nije potrebno donositi. Važna su poglavlja koja se tiču opisa, istorijata i kriterijuma. Svako prepisivanje i učenje napamet se neće bodovati. Potrebno je da studenti kroz ono što su naučili i saznali o kulturnom dobru izrade elaborat.