Predavači

Saradnik
dr Slađana Žunjić

Slađana Žunjić je rođena 8. februara 1980. godine u Nikšiću. Studije istorije umjetnosti završila je na Filozofskom fakultetu u Beogradu 2005. godine. Tokom osnovnih studija bila je nosilac stipendije opštine Nikšić, kao i stipendije za talente Ministarstva prosvjete i nauke Crne Gore. Školovanje je nastavila 2009. godine na postdiplomskim doktorskim studijama na Katedri za istoriju arhitekture Filozofskog fakulteta u Beogradu pod mentorstvom prof. dr Aleksandra Kadijevića. Doktorsku disertaciju Arhitektura u Crnoj Gori 1918-1941. godine, odbranila je 24.9.2019. godine. 

Tokom tri godine radila je kao stručni saradnik u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture Crne Gore, gdje je stekla stručno zvanje konzervatora (2006-09), a zatim kao saradnik u nastavi istorije umjetnosti na Fakultetu likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore, kao i Fakultetu za turizam i hotelijerstvo u Kotoru, Fakultetu političkih nauka u Podgorici, Muzičkoj akademiji i Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju (2009-16). Kao predstavnik Univerziteta Crne Gore učestvovala je u realiziciji projekta UNESCO-a Indikatori uticaja kulture na razvoj (CDIS) tokom 2015. godine.

Zaposlena je u JU Muzeji i galerije Podgorice u stručnom zvanju kustos - istoričar umjetnosti u Modernoj galeriji (Galerija Risto Stijović), od februara 2021. godine. Angažovana je u nastavi istorije umjetnosti na osnovnim i master studijama na Fakultetu umjetnosti I Fakultetu za kulturu i turizam Univerziteta Donja Gorica, na predmetima istorija antičke I srednjovjekovne umjetnosti i istorija umjetnosti Crne Gore (od 2020/21).  

Prezentovanjem rada o antičkim mozaicima rimske provincije Dalmacije bila je učesnica ciklusa predavanja iz domena mozaičke dekoracije (Beograd 2007), kao i nekoliko naučnih konferencija iz oblasti zaštite baštine, arhitekture i umjetnosti. Objavila je više naučnih i stručnih radova, među kojima se izdvajaju prilozi o objektima hrišćanske sakralne arhitekture pojedinih regiona Crne Gore. Učestvovala je na međunarodnoj naučnoj konferenciji Prostori pamćenja: arhitektura, baština, umetnost, održanoj u Beogradu 2011, izlaganjem o Njegoševom mauzoleju na Lovćenu koje je objavljeno u istoimenom zborniku radova 2013. godine. Na međunarodnoj naučnoj konferenciji Arhitektonske ustanove i udruženja, umetničke grupe i časopisi u Kraljevini SHS/Jugoslaviji, održanoj  u Beogradu 12-13. decembra 2019. godine, izlagala je rad Institucionalni okvir arhitektonske struke u Crnoj Gori između dva rata, koji je objavljen 2021. u međunarodnoj monografiji Arhitektura I vizuelne umetnosti u jugoslovenskom kontekstu: 1918-1941.

Bila je članica stručnog tima za izradu elaborata za revalorizaciju kulturnih dobara Crne Gore (jedan broj reprezentativnih objekata arhitekture XIX i početka XX vijeka na Cetinju) i stručni saradnik u realizaciji televizijskog serijala o hramovima u Crnoj Gori. Autor je novinskih prikaza naučnih monografija posvećenih pojedinim korpusima kulturne baštine Crne Gore (ikone, crkve i manastiri basena Skadarskog jezera) i koautor gimnazijskog udžbenika za predmet umjetnost i vizuelna komunikacija (2011, poglavlja o arhitekturi i istoriji umjetnosti).

Članica je Udruženja istoričara umjetnosti Crne Gore, Muzejskog društva Crne Gore, kao i Odbora za istoriju umjetnosti Odjeljenja umjetnosti Crnogorske akademije nauka i umjetnosti.

 

 

 

Radovi u domaćim i stranim stručnim časopisima:

Arhitekta Frančesko Boromini, Glasnik Narodnog muzeja Crne Gore, 91-106, Nova serija knj. 5, Cetinje 2009, https://plus.cobiss.net/cobiss/cg/cnr_latn/bib/cnbct/14547728;

Crkva sv. Đorđa u Stijeni, Prilog proučavanju crkava u Stijeni, Blizni i manastiru Ćelija u Piperima, Glasnik Narodnog muzeja Crne Gore, 85-92, Nova serija knj. 6, Cetinje 2010, https://plus.cobiss.net/cobiss/cg/cnr_latn/bib/cnbct/17053456;

Crkva na Šćepan brijegu u Gluhom Dolu. Istraživanje u kontekstu sakralne arhitekture Gluhog Dola u Crmnici, Glasnik Narodnog muzeja Crne Gore, 169-176, Nova serija knj. 12, Cetinje 2016, https://www.academia.edu/36872036/Crkva_na_%C5%A0%C4%87epan_brijegu_Gluhi_Do_Istra%C5%BEivanje_u_kontekstu_sakralne_arhitekture_Gluhog_Dola_u_Crmnici_Glasnik_Narodnog_muzeja_Crne_Gore_Cetinje_2016;

Arhitektonski objekti i urbana geneza Kotora između dva svjetska rata, Ars Adriatica, 189-208, 10/2020, Zadar 2020, https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=362684.

 

Radovi u međunarodnim časopisima koji nisu indeksirani na SCI/SCIE/SSCI/A&HCI listama:

Защита культурного наследия Черногории-проблемы и перспективы,   международный журнал Диалог морей, 16-18, номер 6, Бухaрешт, июль 2012 (To create a fair representation of the Montenegrin heritage, Journal Dialogue of the Seas, 16-18, No 6, Bucharest, July 2012), https://uti.eu.com.

Radovi publikovani u dnevnoj štampi:

Crkve i manastiri basena Skadarskog jezera Aleksandra Čilikova, prikaz knjige, Pobjeda, Podgorica 2012.

Ikone u Crnoj Gori Aleksandra Čilikova, prikaz knjige, Pobjeda, 6.12.2014, str. VII,  https://plus.cobiss.net/cobiss/cg/cnr_latn/bib/cnbct/27399696

 

Nepublikovani načni radovi:

Arhitektura u Crnoj Gori 1918-1941. godine, doktorska disertacija odbranjena na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 24.9.2019, mentor prof. dr Aleksandar Kadijević, https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/ubsm/531076247,https://www.academia.edu/59091786/Arhitektura_u_Crnoj_Gori_1918_1941_godine_doktorska_disertacija_odbranjena_24_9_2019_na_Katedri_za_istoriju_arhitekture_Odjeljenja_Istorija_umjetnosti_Filozofski_fakultet_u_Beogradu;

 

Radovi na međunarodnim konferencijama štampani u cjelini:

Mauzolej na Lovćenu - istraživanje, tumačenje, zaštita, Prostori pamćenja, zbornik radova, tom 1 Arhitektura, 200-213, Beograd 2013 (Spaces of Memory, Collection of works, 1 Architecture, 200-213, Belgrade 2013) https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/nbs/203410956, https://www.academia.edu/36875019/Mauzolej_na_Lov%C4%87enu_istra%C5%BEivanje_tuma%C4%8Denje_za%C5%A1tita_Prostori_pam%C4%87enja_zbornik_radova_tom_1_Arhitektura_Beograd_2013_200_213;

Institucionalni okvir arhitektonske struke u Crnoj Gori između dva rata, međunarodna naučna konferencija Arhitektonske ustanove i udruženja, umetničke grupe i časopisi u Kraljevini SHS/Jugoslaviji, Institut za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu, Beograd 2021,https://www.f.bg.ac.rs/files/Arhitektonske_ustanove_zbornik%20rezimea.pdf,https://www.academia.edu/46866892/Institucionalni_okvir_arhitektonske_struke_u_Crnoj_Gori_izme%C4%91u_dva_rata.

Udžbenici:

Umjetnost i vizuelna komunikacija - udžbenik za III i IV razred gimnazije, poglavlja o arhitekturi i istoriji umjetnosti (koautor), Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Podgorica 2011, https://zuns.me/product/j-09-umjetnost-i-vizuelna-komunikacija

dr Slađana Žunjić