Predavači

Saradnik
dr Slađana Žunjić

Slađana Žunjić je rođena 8.2.1980. godine u Nikšiću. Studije istorije umjetnosti završila je na Filozofskom fakultetu u Beogradu 2005. godine. Školovanje je nastavila 2009. godine na postdiplomskim doktorskim studijama na Katedri za istoriju arhitekture Filozofskog fakulteta u Beogradu pod mentorstvom prof. dr Aleksandra Kadijevića. Doktorsku disertaciju Arhitektura u Crnoj Gori 1918-1941. godine, odbranila je 24.9.2019. godine. 

Tokom tri godine radila je kao istoričar umjetnosti - stručni saradnik u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture Crne Gore na Cetinju, gdje je stekla stručno zvanje konzervatora (2006-09), a zatim kao saradnik u nastavi istorije umjetnosti na Fakultetu likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore, kao i Fakultetu za turizam i hotelijerstvo u Kotoru, Fakultetu političkih nauka u Podgorici, Muzičkoj akademiji i Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju (2009-16). Kao predstavnik Univerziteta učestvovala je u realiziciji projekta UNESCO-a „Indikatori uticaja kulture na razvoj (CDIS)“. 

Zaposlena je u JU Muzeji i galerije Podgorice u stručnom zvanju kustos - istoričar umjetnosti u Modernoj galeriji, od februara 2021. godine. Angažovana je u nastavi istorije umjetnosti na Fakultetu umjetnosti I Fakultetu za kulturu i turizam Univerziteta Donja Gorica, na predmetima istorija antičke I srednjovjekovne umjetnosti i istorija umjetnosti Crne Gore (od 2020/21).

Objavila je više naučnih i stručnih radova, među kojima se izdvajaju prilozi o objektima hrišćanske sakralne arhitekture pojedinih regiona Crne Gore. Učestvovala je na međunarodnoj naučnoj konferenciji „Prostori pamćenja: arhitektura, baština, umetnost“, održanoj u Beogradu 2011, izlaganjem o Njegoševom mauzoleju na Lovćenu koje je objavljeno u istoimenom zborniku radova 2013. godine. Na međunarodnoj naučnoj konferenciji Arhitektonske ustanove i udruženja, umetničke grupe i časopisi u Kraljevini SHS/Jugoslaviji, održanoj  u Beogradu 2019. godine, izlagala je rad „Institucionalni okvir arhitektonske struke u Crnoj Gori između dva rata”, koji je objavljen 2021. u međunarodnoj monografiji Arhitektura I vizuelne umetnosti u jugoslovenskom kontekstu: 1918-1941.

Bila je član stručnog tima za izradu elaborata za revalorizaciju kulturnih dobara Crne Gore (jedan broj reprezentativnih objekata arhitekture XIX i početka XX vijeka na Cetinju) i stručni saradnik u realizaciji televizijskog serijala o hramovima u Crnoj Gori. Autor je novinskih prikaza naučnih monografija posvećenih pojedinim korpusima kulturne baštine (ikone u Crnoj Gori, crkve i manastiri basena Skadarskog jezera) i koautor gimnazijskog udžbenika za predmet umjetnost i vizuelna komunikacija (2011, poglavlja o arhitekturi i istoriji umjetnosti).

 

 

Spisak stručnih i naučnih referenci 

·     Arhitekta Frančesko Boromini, Glasnik Narodnog muzeja Crne Gore, Nova serija knj. 5, Cetinje 2009.

·     Crkva sv. Đorđa u Stijeni, Prilog proučavanju crkava u Stijeni, Blizni i manastiru Ćelija u Piperima, Glasnik Narodnog muzeja Crne Gore, Nova serija knj. 6, Cetinje 2010.

·     Umjetnost i vizuelna komunikacija - udžbenik za III i IV razred gimnazije, poglavlja o arhitekturi i istoriji umjetnosti (član autorskog tima), Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Podgorica 2011.

·     Защита культурного наследия Черногории - проблемы и перспективы,   международный журнал «Диалог морей“, номер 6, Бухурешт, июль 2012.

·     Mauzolej na Lovćenu-istraživanje, tumačenje, zaštita, međunarodna naučna konferencija Prostori pamćenja, Muzej primenjenih umetnosti i Filozofski fakultet u Beogradu, 2011., rad je objavljen u istoimenom zborniku radova 2013.

·     Prikaz knjige prof. Aleksandra Čilikova Crkve i manastiri basena Skadarskog jezeraPobjeda, Podgorica 2012.

·     Prikaz knjige prof. Aleksandra Čilikova Ikone u Crnoj GoriPobjeda, 6.12.2014.

·     Elaborati za revalorizaciju kulturnih dobara Crne Gore (jedan broj reprezentativnih objekata arhitekture Cetinja XIX i XX vijeka), član stručnog tima.

·     Stručni saradnik u realizaciji televizijskog serijala Hramovi Crne Gore, televizija 777.

·     Predstavnik Univerziteta Crne Gore u realizaciji projekta UNESCO-a „Indikatori uticaja kulture na razvoj (CDIS)“, radionice održane tokom 2015.

·     Crkva na Šćepan brijegu u Gluhom Dolu. Istraživanje u kontekstu sakralne arhitekture Gluhog Dola u Crmnici, Glasnik Narodnog muzeja Crne Gore, Cetinje 2016.

·     Arhitektura u Crnoj Gori 1918-1941. godine, doktorska disertacija odbranjena na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 24.9.2019., mentor prof. dr Aleksandar Kadijević.

·     Institucionalni okvir arhitektonske struke u Crnoj Gori između dva rata, međunarodna naučna konferencija Arhitektonske ustanove i udruženja, umetničke grupe i časopisi u Kraljevini SHS/Jugoslaviji, Institut za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu, 12 i 13. decembar 2019., rad je objavljen 2021. godine u sklopu međunarodne monografije Arhitektura I vizuelne umetnosti u jugoslovenskom kontekstu: 1918-1941.

·     Arhitektonksi objekti i urbana geneza Kotora između dva svjetska rata,  “Ars Adriatica”, 10/2020, Zadar - https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=362684

dr Slađana Žunjić