Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Maja Drakić

Maja Drakic Grgur je osnovnu i srednju skolu zavrsila u Podgorici. Ekonomski fakultet u Podgorici upisala je 1998. godine. Diplomirala je na Smjeru “Preduzetništvo i preduzetničke finansije” juna 2002. godine. Iste godine upisuje Postdiplomske studije “Preduzetnicka ekonomija”. Magistrirala je u januaru 2005. godine odbranivsi magistarsku tezu “Privatizacija u tranzicionim ekonomijama”. Na istim studijama odbranila je doktorsku tezu “Analiza finansijskih vremenskih serija” novembra 2006. godine.Tokom studiranja je, kao jedan od najboljih studenata u generaciji, bila korisnik više stipendija i nagrađivana je više puta. Među dobijenim nagradama izdvajaju se nagrada Opštine Podgorica «19. decembar» i Plaketa Univerziteta Crne Gore za najbojeg studenta u generaciji.U toku studija i nakon diplomiranja pohađala je više specijalističkih kurseva i seminara i ima licencu Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore za obavljanje poslova brokera i invetsicionog menažera, kao i licencu trenera korporativnog upravljanja. Učestvovala je na mnogim konferencijama i objavila veliki broj radova u zemlji i u inostranstvu.U okviru Junior Faculty Development programa akademsku 2004/05 provela je u SAD na stručnom usavršavanju na George Washington Univerzitetu u Vašingtonu. U toku 2005. godine radila je kao saradnik Mercatus Centra na George Mason Univerzitetu (Virginia, USA).Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore predavala je od 2002-2007.godine na Katedri za preduzetničku ekonomiju. Od 2002. godine je predavač na pripremnim kursevima za liceciranje brokera, dilera i investicionih menadžera.Od 2001. godine angažovana je kao analitičar Instituta za strateške studije i projekcije, a od 2007. godine radi na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis.

Naučni radovi:

  1. -Drakić-Grgur, M, Djikanovic, Z “Understanding of a New Technological Paradigm” in Drakic-Grgur at all (ed), Montenegro and Beyond: The Austrian School of Economics, UDG, Austrian Economics Center, the Institute for Strategic Studies and Prognoses, the Hayek Institut, and the University of Donja Gorica, Vienna, 2022, ISBN 978-3-902466-19-8, (https://www.hayek-institut.at/buch/montenegro-and-beyond/
  2. -Drakić, M, Jakšić-Stojanovic, A “Financial management” ”, in Buhalis, D. (ed), Encyclopedia of Tourism Management and Marketing, Edward Elgar Publishing , 2022. ISBN print 978-1-80037-747-9, https://www.elgaronline.com/view/book/9781800377486/b-9781800377486.financial.management.xml
  3. -Jakšić-Stojanovic, A, Drakić, M, Buhalis D “Social networks strategy”, in Buhalis, D. (ed), Encyclopedia of Tourism Management and Marketing, Edward Elgar Publishing , 2022. ISBN print 978-1-80037-747-9 https://www.elgaronline.com/view/book/9781800377486/b-9781800377486.social.networks.strategy.xml
  1. -Jakšić-Stojanović, A., Drakić, M., Buhalis, D., “Tourism and Hospitality Education”, in Buhalis, D. (ed), Encyclopedia of Tourism Management and Marketing, Edward Elgar Publishing (forthcoming), 2022. ISBN print 978-1-80037-747-9, https://www.elgaronline.com/view/book/9781800377486/b-9781800377486.tourism.and.hospitality.xml
  2. -Drakić-Grgur, Maja, “Finacial Management” u Health Information Management: Empowering Public Health, in Mantas J. at al (ed) “Health Information Management: Empowering Public Health”, (pp.68-81), DOI 10.3233/SHTI200667, IOS Press, 2020;
  3. -Drakić-Grgur, Maja, Đikanović, Zoran, „Dug i struktura finansijskog tržišta – da li postoji međuzavisnost?”, Naučni skup “Dug i (ne)razvoj”, Institut društvenih nauka, Beograd, 2019, str.80-89, ISBN 978-86-7093-218-0;
  4. -Đikanović, Zoran, Drakić-Grgur, Maja „Preduzetništvo i inovacije u bankarskim uslugama”, Naučni skup “Preduzetništvo vs. Rentijerstvo”, Institut društvenih nauka, Beograd, 2018, str. 97-103, ISBN 978-86-7093-201-2
  5. -Drakić-Grgur, Maja “Promjene u starosnoj strukturi stanovništva u Crnoj Gori (u periodu 1991-2011.), zbornik sa naučnog skupa “Stanovništvo Crne Gore – struktura i projekcije”, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2018, knjiga 145, ISBN 978-86-7215-432-0, str. 91-110
  6. -Šendelj, Ramo i dr “Analiza javnog zdravstva u Evropskoj uniji i drugim dijelovima svijeta”, 2017, Univerzitet Donja Gorica, izdanje u okviru Erasmus+ projekta 573997-EPP-1-2016-1-ME-EPPKA2-CBHE-JP pod pokroviteljstvom Evropske unije
  7. -Zoran Đikanović; Drakić-Grgur, Maja “Globalizacija i digitalizacija bankarskih usluga”, Naučni skup “Globalizacija i izolacionizam”, Institut društvenih nauka, Beograd, 2017, str. 107-116 ISBN 978-86-7093-170-1;
  8. -Drakić-Grgur, M. "Property Rights and Corporate Governance", Slovenian Academy of Management, Accepted for Presentation at 4th International Conference on Management and Organization: Corporate Governance: Challenges and Development, 2016, Brdo, Slovenia,
  9. -Drakić-Grgur, M. "Efikasnost anti-imigracione politike", Naučni skup "Seobe i razvoj", Centar za ekonomska istraživanja, Institut društvenih nauka, Beograd, 2016, pp.69-77, ISBN 978-86-7093-164-0;
  10. -Drakić-Grgur, M; Radunović, M "Kultura, preduzetništvo i intelektualna svojina"Centar za ekonomska istraživanja, Institut društvenih nauka, Beograd,  2015, pp.125-134, ISBN 978-86-7093-157-2;
  11. -Vukotic, V; Drakic-Grgur, M "Competence Based Education Systems"Journal of Education and Human Development, 3 (2), pp.381-390, 
  12. -Vukotic, V; Drakic-Grgur M "Concept of Education in New Global Economy", Economic Theory, Policy and Applications, Gregory T. Papanikos, Athens Institute for Education and Research, Athens, Greece, ISBN: 978-618-5065-66-9, pp. 42-44,
  13. -Drakic-Grgur, M; Golubovic, V "Pension System and Welfare State", Conference collection "(Anti)liberalism  and Economics", Center for Economic Research, Institute of Social Sciences, Belgrade, 2014, pp.174-180, ISBN 978-86-7093-152-7;
  14. -Vukotic, V; Drakic-Grgur, M „Competence based education", 2013 International Conference on Advances in Social Science, Humanities, and Management (ASSHM 2013), December 14-15, 2013, Guangzhou, China, ISBN (on-line): 978-90-78677-93-2, Atlantic Press AISR ISSN (1951-6581), Volume 43, pp. 153-159, DOI: https://dx.doi.org/10.2991/asshm-13.2013.28
  15. -Drakic-Grgur, Maja, Mirkovic, Milika Stručno obrazovanje i tržište rada u Crnoj Gori", Zbornik radova "Obrazovanje i razvoj", Centar za ekonomska istraživanja, Institut društvenih nauka, Beograd, 2013, str.142-152, ISBN 978-86-7093-144-2;
  16. -Drakic-Grgur, Maja, "Privatization in Economic Theory", in Jovanovic, A; Madzar, Lj (ed) “Law, Rules and Economic Performance”, University of Belgrade, Law Faculty, 2013, ISBN 978-86-7639-434-9, str. 357-374 (the paper was presented at the International Conference devoted to Steve Pejovich Law, Rules and Economic Performance, Faculty of Law, University of Belgrade, held in september 2012)
  17. -Drakic-Grgur, Maja, Stesevic, Ivana Demographic Trends, Pension Reform and Labor Market in Montenegro“, Entreprenurial Economy, Volume XVIII, Podgorica, 2012, str.70-85, ISSN 1451-6659 (EBSCO)
  18. -Drakic-Grgur, Maja, Stesevic, Ivana Demografski trendovi, penziona reforma i tržište rada u Crnoj Gori", Zbornik radova "Stanovništvo i razvoj", Centar za ekonomska istraživanja, Institut društvenih nauka, Beograd, 2012, str.118-128, ISBN 978-86-7093-140-4;
  19. -Drakic-Grgur, Maja, Vukotic, Milica "Razvoj društvenih i humanističkih nauka sa posebnim osvrtom na ekonomiju", rad prezentiran na Konferenciji "Položaj mladih naučnika u Crnoj Gori", Centar mladih naučnika Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Podgorica, 2011;
  20. -Drakic, Maja, National Background Report on Social Sciences and Humanities for Montenegro“, WBC-INCO.NET project, EU FP7, presented at international conference in Vienna, september 2011;
  21. -Drakic, Maja, „Vladavina prava i ekonomski razvoj“, zbornik Vladavina prava, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, septembar 2011;
  22. -Drakic Maja, Stesevic Ivana “High-education in Balkan Countries in the Process of European Integration”Preduzetnička ekonomija (Entrepreneurial Economy), Volume XVII, Podgorica, 2011, str.69-83, ISSN 1451-6659 (EBSCO);
  23. -Drakic Maja, “Review of the Book Psycho-Philosophy of Business: Our Mentality Through A Dialogue written by Professor Veselin Vukotic”Preduzetnička ekonomija (Entrepreneurial Economy), Volume XVII, Podgorica, 2011, str.288-290, ISSN 1451-6659 (EBSCO) 
  24. -Drakić, Maja, Stešević, Ivana Obrazovni sistem u balkanskim zemljama u svijetlu evropskih integracija“, Naučni skup „Balkan i EU“, Centar za ekonomska istraživanja, Institut društvenih nauka, Beograd, 2011, str.149-158, ISBN 978-86-7093-137-4;
  25. -Drakić, Maja „Svojina i ekonomski razvoj“autorski rad u „Crna Gora u XXI stoljeću - u eri kompetitivnosti“ – „Ekonomski razvoj“, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2010, str.201-239, ISBN 978-86-7215-242-5
  26. -Drakić, Maja „Economic Crisis and Property Rights“, Preduzetnička ekonomija, Volume XVI, issue II, Podgorica, 2010, str.50-73, ISSN 1451-6659 (EBSCO);
  27. -Drakić, Maja „Kriza i svojinska prava“Naučni skup „Kriza i razvoj“, Centar za ekonomska istraživanja, Institut društvenih nauka, Beograd, 2010, str.173-189, ISBN 978-86-7093-133-6;
  28. -Drakić, Maja „Ekonomske slobode i svojinska prava“, Naučni skup „Ekonomske slobode i ekonomski razvoj“, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2009, str.67-85, ISBN 978-86-7215-223-4
  29. -Drakić, Maja „Achievements and Challenges of Economic Reforms in Montenegro, Working paper presented at International Conference: Perspectives of sustainable economic growth in the countries of SEE, ECOSTAT Government Institute for Strategic Research of Economy and Society, Budapest, November 6-8, 2008
  30. -Drakić, Maja „Anti-monopolska regulativa i svojinska prava“, Ekonomski Forum u Miločeru 2008, Savez ekonomista Crne Gore, Savez ekonomista Srbije, 2008, str. 215-232, ISBN 978-86-907245-3-6
  31. -Drakić, Maja „Svojinska prava i ekonomske slobode“, “Preduzetnička ekonomija”, Volume XV, issue I, Postdiplomske studije “Preduzetnička ekonomija“, Podgorica, 2008, str.100-114, ISSN 1451-6659, (EBSCO);
  32. -Drakić, Maja „Moralnost insajderske trgovine“Naučni skup Ekonomija i etika, Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, Beograd, 2008, str.178-184, ISBN 978-86-7093-125-1, 
  33. -Drakić, Maja „Korporativno upravljanje i svojinska prava“, zbornik sa Miločerskog ekonomskog foruma 2007, “Korporativno i javno upravljanje u svrhu razvoja konkurentnosti” Savez ekonomista Srbije, Savez ekonomista Crne Gore, 2007, str. 97-118, ISBN 978-86-907245-2-9
  34. -Drakić, Maja; Stešević Ivana „Imperijalizam Ekonomije i(li) sociologije”, Institut društvenih nauka, Beograd, 2007, str.353-365, ISBN 978-86-7093-117-6
  35. -Drakić, Maja „Privatization in Economic Theory“, Panoeconomicus, Volume 54, Issue 1, str.103-118, ISSN: 1452-595X 
  36. -Drakić, Maja, Frederic Sautet, Kyle McKenzie, “Montenegro - Challenges of New-Born StateCountry Brief no.2, Mercatus Center Policy Series, Mercatus Center, George Mason University, Virginia, USA, 2007, Social Science Research Network, Paper ID 1265696, 
  37. -Drakić, Maja “Modeli Simulacije”, Preduzetnička ekonomija, Podgorica, 2006, Vol. 11, str. 90-103, ISSN 1451-6659, (EBSCO);
  38. -Drakić, Maja Privatization in Economic Theory”Institute Bruno Leoni, Mises Seminar, Sestri Levante, Italy, 6-7 October 2006, IBL working paper “Privatization in Economic Theory” 
  39. -Drakić, Maja “Od samoregulacije ka (de)regulaciji tržišta kapitala”, Miločerski ekonomski forum, septembra 2006. godine, Evopski prioriteti i regionalna saradnja, SES i SECG, str 191-211, ISBN 86-907245-1-6
  40. -Drakić, Maja; Gordana Radojević, Enterprise restructuring in Montenegro“GDN Regional Research Competition VI Conference, 9-11 August 2006, CERGE-EI, Prague, Czech Republic; Global Development Network-Regional Research Competition Working paper;
  41. -Drakić, Maja “Tržište vs. Država: iz perspektive konstitucionalne ekonomije i nekoliko praktičnih implikacija na političku ekonomiju tranzicije“, Naučni skup “Biznis i država”, Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, 25. maja 2006. godine, “Biznis i država”, str. 366-376, I-ISBN 86-7093-110-9
  42. -Drakić, Maja “Mjerenje rizika na finansijskim tržištima metodom Value-at-Risk”, Preduzetnička ekonomija, Podgorica, 2005 Vol.8, str.123-136, ISSN 1451-6659, (EBSCO)
  43. -Drakić, Maja “Privatizacija u ekonomskoj teoriji, Preduzetnička ekonomija, Podgorica, 2004, Vol.7, str. 158-175, ISSN 1451-6659, (EBSCO);
  44. -Zoran Đikanović; Drakić, Maja “Utucaj neformalnih pravila na privatizaciju I razvoj tržišta kapitala u Crnoj Gori”, Naučni skup “Kultura I tranzicija, Institut društvenih nauka, 2004, str. 287-295 ISBN 86-7093-106-0
  45. -Drakić, Maja “U susret novoj regulative preuzimanja preduzeća – iskustva drugih”, Preduzetnička ekonomija, Podgorica, 2003, Vol.2, str 321-332, ISSN 1451-6659, (EBSCO);
  46. -Drakić, Maja “Privatizacioni fondovi vs. Investicioni fondovi”, Miločerski ekonomski forum, septembra 2003. godine, Posletranzicioni procesi, SES I SECG, str. 346-358, ISBN 86-84651-00-6
  47. -“Analiza osjetljivosti spoljnotrgovinskih sektora na promjene u trgovinskom režimu u procesu pristupanja Svjetskoj trgovinskoj organizaciji”, Crna Gora, Ekonomski fakultet, SCEPP, Beograd, 2003, članica istraživačkog tima
  48. -Drakić, Maja “Indeks ekonomskih sloboda kao mjera uspješnosti tranzicije”, Naučni skup “Politika i slobode”, Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, Beograd, 2003, str. 311-319, ISBN 86-7093-103-6
  49. -Drakić, Maja “Ekonomske slobode – cilj tranzicije”,Preduzetnička ekonomija, Podgorica, 2002, Vol.1, str.135-148, ISSN 1451-6659, (EBSCO) 
  50. -Drakić, Maja “Osnovni principi i potreba regulisanja procesa preuzimanja preduzeća”, MONET 12, Podgorica, 2002, str. 66-70, ISSN 1451-3671
  51. -Drakić, Maja, Michelle, Stern “Analiza ljetnje turističke sezone 2002”, MONET 11, Podgorica, 2002, ISSN 1451-3671
dr Maja Drakić