Predavači

Docent
Doc. dr Sonja Đuričin

Sonja Đuričin je rođena u Smederevskoj Palanci 17.01.1981. godine. Završila je osnovnu školu Miloš Popov u Novom Miloševu i prirodno-matematički smer gimnazije „Dušan Vasiljev“ u Kikindi.  Diplomirala je kao student generacije 2004. godine na Fakultetu za trgovinu i bankarstvo „Janićije i Danica Karić” u Beogradu. Osnovne studije, smer: Računovodstvo i revizija, završila je sa prosečnom ocenom 9,97. Poslediplomske studije, smer: Računovodstveno finansijska analiza i revizija, završila je na istoimenom fakultetu sa prosečnom ocenom 10. Zvanje magistar nauka finansijskog menadžmenta stekla je 26. januara 2009. godine odbranom magistarske teze pod nazivom „Ocena negativnih uticaja na prinosni položaj preduzeća”. Boravila je na studijskom usavršavanju u Italiji na Fakultetu za menadžment, Univerziteta u Torinu (SAA) 2010. godine, a 2011. godine, u okviru Tempus projekta „Master d’études européennes à double diplomation en Serbie”– MEUTUDES na studijskom usavršavanju na Univerzitetu Sofia Antipolis, Nica, Francuska. Doktorirala je na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Univerzitet Union, Beograd. Zvanje doktor ekonomskih nauka stekla je 14. februara 2014. godine odbranivši doktorsku disertaciju pod nazivom „Analiza poslovanja metodom ranga racio brojeva”. Na istoimenom Univerzitetu i fakultetu stekla je zvanje docenta za užu naučnu oblast ekonomija i finansije 

Od januara 2010. godine zaposlena je u Institutu ekonomskih nauka u Beogradu u zvanju viši naučni saradnik u oblasti društvenih nauka - ekonomija. U periodu 2004-2009. godina na Fakultetu za trgovinu i bankarstvo „Janićije i Danica Karić” bila je zaposlena kao asistent na predmetima Teorija i analiza bilansa i Računovodstvo u trgovini. Od 2010-2013. godine bila je angažovana u izvođenju nastave na predmetu Finansijsko računovodstvo na Fakultetu za pravne i poslovne studije „dr Lazar Vrkatić” u Novom Sadu, Univerzitet Union. Od 2016. godine angažovana je u izvođenju nastave na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije na predmetima Upravljačko računovodstvo i Računovodstvo troškova. Od 2021. godine angažovana je u izvođenju nastave na predmetu Računovodstvo na Bussines Academy – međunarodnoj obrazovnoj ustanovi za poslovnu edukaciju sa sedištem u Beogradu. Od studijske 2021/2022. godine angažovan je u izvođenju nastave na Hotel & Tourism Business School – Vatel, Univerzitet Donja Gorica.

Član je Naučnog veća Instituta ekonomskih nauka od 2015. godine, a od 2019. godine imenovana je za rukovodioca Centra za saradnju sa privredom. U periodu 2016-2022. bila je jedan od urednika vrhunskog časopisa vodećeg nacionalnog značaja Economic Analysis: Applied Research in Emerging Markets čiji je izdavač Institut ekonomskih nauka. Od 2016. godine glavni je urednik godišnje stručne publikacije „Nacionalna mreža srednjih preduzeća u Republici Srbiji” čiji je izdavač Institut ekonomskih nauka. U redakcionom odboru je međunarodnih časopisa: Journal of Yaşar University (e-JoY), izdavač: Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü, Izmir i Journal of Women's Entrepreneurship and Education (JWEE), izdavač: Institut ekonomskih nauka, Beograd. Recenzent je radova u nekoliko domaćih i inostranih naučnih časopisa, međunarodnih i nacionalnih monografija i zbornika. Član je Naučnog društva ekonomista Srbije i Entrepreneurship Research and Education Network of Central European Universities (ERENET). Koordinator je tima za transformaciju Instituta ekonomskih nauka u okviru Serbia Accelerating Innovation and Growth Entrepreneurship Project – SAIGESAIGE je projekat Svetske banke čiju implementaciju realizuje Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije.

Sonja Đuričin je autor i ko-autor više od 100 naučnoistraživačkih radova objavljenih u vrhunskim i istaknutim međunarodnim časopisima, u nacionalnim časopisima od međunarodnog značaja kao i u vrhunskim i istaknutim časopisima nacionalnog značaja, međunarodnim monografijama, zbornicima radova, kao i na konferencijama međunarodnog karaktera. Učesnik je u realizaciji značajnog broja stručnih i naučnih nacionalnih i međunarodnih projekata u oblasti finansijskog menadžmenta, istraživanja tržišta, restrukturiranja, procene vrednosti i strategija razvoja preduzeća, lokalnog ekonomskog razvoja, inovacija, agroekonomije, value chain i drugo.

Značajnije naučne monografije, poglavlja u monografijama i knjige

1.Beraha Isidora, Đuričin Sonja (2022). The Effects of Innovation Policy on Science to Business Collaboration - The Case of Serbia. monografija: „Impact of Open Innovation on the World Economy” izdavač: IGI Global: Hershey, PA, USA, str. 83-110, ISBN13: 9781799886655, DOI: 10.4018/978-1-7998-8665-5.ch004

2.Đuričin Sonja (2019) Strategijsko & finansijsko upravljanje organizacionim performansama. Institut ekonomskih nauka, Beograd, str. 1-380, ISBN 978-86-89465-49-

3.Đuričin, S. and Beraha, I. (2021). Assessment of the Innovation Capacity of Business Entities in the Republic of Serbia. In: Finance, Innovation, and Technology: new models and structures. Institute of Economics - Ss. Cyril & Methodius University, Skopje, pp. 179-198, ISBN 978-608-4519-23-2 

4.Đuričin Sonja (2019) How Does Women's Empowerment Affect a Country's Economy?. London: Routledge, pp. 28-46, ISBN 978-04-29053-14-6

5.Đuričin Sonja (2018) Improving the Efficient Use of the Government Budget Allocations for Financing Innovation  Activities. London: Silver and Smith Publishers, pp. 311-328, ISBN 978-1-9993029-4-8

6.Đuričin Sonja, Beraha Isidora (2018) Promoting the Intensity of Innovative Activities of SMEs in the Republic of Serbia. CEMAFI International Association, pp. 188-201, ISBN 979-10-96557-18-9

7.Đuričin Sonja, Beraha Isidora (2018) Financial power and development potential of environmentally responsible medium sized enterprises in the Serbian industrial sector. In: Sustainable growth and development in small open economies. Budapest: Institute of World Economics; Centre for Economic and Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences, pp. 124-142, ISBN: 978-963-301-663-3

8.Beraha Isidora, Đuričin Sonja (2016) Cluster supply chain: the case of Serbian automotive industry. In: Entrepreneurship: types, current trends and future perspectives. Faculty of Business Economics and Entrepreneurship (BEE); Hilo: Akamai University; Great Britain: Institute of Social Entrepreneurship (IRESEED), pp. 438-450, ISBN: 978-1-5323-2194-8

9.Đuričin Sonja, Stevanović Slavića, Baranenko Elena (2013) Analiza i ocena konkurentnosti privrede Srbije. Institut ekonomskih nauka,  Beograd, str. 1-195, ISBN 978-86-89465-09-9

10.Đuričin Sonja (2012) Analiza poslovanja i mogućnosti izlaska preduzeća iz zone gubitka. Institut ekonomskih nauka,  Beograd, str. 1-210, ISBN 978-86-80315-92-8

11.Erić Dejan, Beraha Isidora, Đuričin Sonja, Kecman Nataša, Jakišić Božana (2012) Finansiranje malih i srednjih preduzeća u Srbiji. Institut ekonomskih nauka i Privredna komora Srbije, str. 1-309, ISBN 978-86-80315-94-2

 

Radovi u časopisima na SCI listi

1.Đuričin Sonja, Beraha Isidora, Jovanović Olivera, Mosurović Marija, Lazarević Moravčević Marija, Paunović Mihailo (2022). The Efficiency of National Innovation Policy Programs: The Case of Serbia, Sustainability, 14(14), 8483, str. 2071-1050, https://doi.org/10.3390/su14148483

2.Matović Gordana, Broćić Zoran, Đuričin Sonja, Gregorić Enika, Bodroža Duško (2016) Profitability assessment of potato production applying different irrigation methods, Irrigation and drainage, Vol. 65, No. 4, doi: 10.1002/ird.1983, str. 502-513, ISSN 1531-0361

3.Kresović Branka, Matović Gordana, Gregorić Enika, Đuričin Sonja, Bodroža Duško (2014) Irrigation as a climate change impact mitigation measure: an agronomic and economic assessment of maize production in Serbia, Agricultural water management, Vol. 139, doi: 10.1016/j.agwat.2014.03.006, str. 7-16, ISSN 0378-3774

4.Savić, S., Czekus, B., Gregorić, E., Đuričin, S., Matović, G. (2021). Production of Puno and Titicaca quinoa cultivars – cost-benefit analysis, University of Bucharest, Romanian Biotechnological Letters 26(5). pp 2953 – 2963

 

Predavanja po pozivu

1.Beraha Isidora., Đuričin Sonja (2022). Perspectives on Integration of the Western Balkan Region into the Global Tourism Value Chain, Innovative Aspects of the Development Service and Tourism, str. 96-103, međunarodna naučna konferencija: Innovative Aspects of the Development Service and Tourism, Faculty of Social and Cultural Service and Tourism at the Stavropol State Agrarian University, 13-15. april 2022., Stavropolj, Rusija, ISBN 978-5-6048606-1-8 

2.Đuričin Sonja., Beraha Isidora (2021). Business Failure Risk Assessment and Mapping Activities with the Greatest Potential for Development: Sector Analysis, Timişoara Journal of Economics and Business, 4(2), str. 143-158, međunarodna naučna konferencija: Current Economic Trends in Emerging and Developing Countries (TIMTED-2021), The Faculty of Economics and Business Administration and the East-European Center for Research in Economics and Business, West University of Timisoara, Rumunija, 3-4. Jun 2021., broj heterocitata 0, ISSN 2286-0991

3.Đuričin Sonja, Beraha Isidora (2016) SME clustering in Serbia: finding the right business partners and improving the business environment for SMEs. International final workshop report on: "SME clustering: finding the right business partners and improving the business environment for SMEs", organized by Organization of the Black sea economic cooperation (BSEC) and Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS), 07.-10.10.2015, Crete, Greece, pp. 213-236, ISBN: 978-605-4679-15-7

4.Erić Dejan, Đuričin Sonja, Pantić Olivera (2015) Development of SMEs and small farms in agribusiness in Serbia. Final workshop report on "SMEs and small farms in agribusiness in the Black Sea economic cooperation region", organized by Organization of the Black sea economic cooperation (BSEC) and Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS), 15-18.04. 2015, Chişinǎu, Moldova, pp. 218-237, ISBN: 978-605-4679-11-9

5.Erić Dejan, Đuričin Sonja, Pantić Olivera (2014) Microcrediting of small and medium enterprises in the Republic of Serbia. Final workshop report on "Microfinance for SMEs in the Black Sea economic cooperation region", organized by Organization of the Black sea economic cooperation (BSEC) and Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS), 12-15.11.2014, Bucharest, Romania, pp. 205-235, ISBN: 978-605-4679-08-9

 

Ostali značajni naučni radovi

1.Đuričin Sonja, Beraha Isidora (2021) Identifying Medium-Sized Agricultural Enterprises with the Greatest Potential for Innovation Development, Economics of Agriculture 2(68): 213-227, ISBN 0352-3462

2.Beraha Isidora, Đuričin Sonja (2020) The Impact of COVID-19 Crisis on Medium-sized Enterprises in Serbia, Economic Analysis, 53(1): 14-27, ISBN 2560-3949

3.Beraha Isidora, Đuričin Sonja (2020) Survey on Women's Innovative Entrepreneurship in Serbia, Ekonomika : međunarodni časopis za ekonomsku teoriju i praksu i društvena pitanja, 66 (1): 93-104, ISSN: 2334-9190

4.Đuričin Sonja, Beraha Isidora, Bodroža Duško (2018) Alternatives for Exiting the Loss Zone for Mediumsized Agricultural Enterprises in the Republic of Serbia, Ekonomika poljoprivrede, 65 (1): 391-411, ISSN: 0352-3462

5.Đuričin Sonja, Beraha Isidora (2017) Uticaj suše na globalni paritet cena poljoprivrednih proizvoda u Republici Srbiji, Ecologica, 24 (88): 886-889, ISSN: 0354-3285

6.Đuričin Sonja, Savić Slađana, Bodroža Duško, Cvijanović Gorica, Đorđević Slaviša (2016) Climate change impacts on agricultural water management: challenge for increasing crop productivity in Serbia, Economics of Agriculture, 63 (4): 1333-1346, ISSN: 0352-3462

7.Đuričin Sonja, Beraha Isidora (2016) Financial effects of new technology implementation in solving drought problems, Ecologica, 23 (84): 712-716, ISSN: 0354-3285

8.Đuričin Sonja, Pantić Olivera (2016) Analysis of financial solvency of medium-sized enterprises in the Republic of Serbia, Erenet profile, 10 (4): 49-58, ISSN: 1789-624X

9.Đuričin Sonja, Pantić Olivera (2015) The Development of Micro-crediting as a Factor of Promoting Women's Entrepreneurship in Serbia, Journal of Women's Entrepreneurship and Education, br. 1/2 pp. 50-66, ISSN: 1821-1283

 

Značajniji naučni i stručni projekti

1.Analysis of Value Chains in the Western Balkan Economies - Enriching the Potential for Regional Cooperation in Priority Areas (2021), naručilac: The European Commission, Joint Research Centre (JRC), član istraživačkog tima

2.Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu pridruživanja EU: Unapređenje kvaliteta usluga, dijaloga zainteresovanih strana i efikasnosti lokalne administracije: Brendiranje opštine Kladovo (2021), naručilac: Stalna konferencija gradova i opština, član istraživačkog tima

3.Evropske integracije i društveno-ekonomske promene privrede Srbije na putu ka EU (Br. III 47009), (2011/2019), Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, makroprojekat

4.Savremeni biotehnološki pristup rešavanju problema suše u poljoprivredi (Br. TTR 31005), (2011/2019), Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, partnersko angažovanje Instituta ekonomskih nauka u Beogradu sa Poljoprivrednim fakultetom, Beograd, makroprojekat

5.Unapređenje računovodstvenih politika i davanje preporuka u vezi korekcija po osnovu primedbi koje su date u Izveštaju o reviziji finansijskih izveštaja Saobraćajnog instituta CIP d.o.o. Beograd za 2018. godinu (2019), naručilac: Saobraćajni institut CIP d.o.o. Beograd, član istraživačkog tima

6.Lokalni ekonomski razvoj u Republici Srbiji – ocena trenutnog stanja i preporuke za budući razvoj (2019.), naručilac: Stalna konferencija gradova i opština, član istraživačkog tima

7.Kvantitativna analiza uticaja Inovacione politike i Industrije 4.0 na razvoj ekonomije, tehnološkog napretka i preduzetništva u Srbiji (2018), naručilac: HELVETAS Swiss Intercooperation, rukovodilac projekta

8.Godišnja evaluacija sprovođenja Akcionog plana Nacionalne strategije za mlade 2015 – 2018 (2017), naručilac: Ministarstvo omladine i sporta, Republika Srbija, član istraživačkog tima

9.Study on the compliance by Member States on the time needed to get licenses and permits to take up and perform the specific activity of an enterprise as from beginning of 2014 (2014), naručilac: consortium of Panteia Research to Progress, Netherlands and Centre for Strategy and Evaluation Services, United Kingdom, for the purposes of: European Commission, rukovodilac dela istraživanja za RS

10.Collection and analysis of statistical data on Women entrepreneurs and Feasibility for the creating of an e-platform for Women Entrepreneurs (2014), naručilac: KMU Forschung Austria, Austrian Institute, rukovodilac dela istraživanja za RS

11.Survey of Serbia (2010), Analiza stepena korupcije u Srbiji i zemljama crnomorskog regiona, naručilac: OECD, član istraživačkog tima

12.Uključivanje privrede Srbije u Evropsku uniju – Planiranje i finansiranje regionalnog i ruralnog razvoja i politika razvoja preduzeća, (Br. 159004), (2010.), Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, makroprojekat

 

 

 

dr Sonja Đuričin