Predavači

Docent
Doc. dr Snezana Barjaktarović Labović

Dr Snežana Barjaktarović-Labović, rođena je u Petnjiku, Opština Berane, Crna Gora. Osnovnu i srednju medicinsku školu završila je u Novom Sadu gde je na Medicinskom fakultetu diplomirala 1998.godine. U periodu od juna do decembra 2003.godine na Univerzitetu „La Sapienza“ u Rimu završila je poslediplomsku edukaciju iz oblasti bezbednosti hrane “"Food safety and quality in the production, transportion and commerce on food and drinks". U maju 2007. godine na Medicinskom fakultetu univerziteta u Beogradu je završila specijalizaciju iz higijene. Iste godine u oktobru, na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu, upisuje Doktorske akademske studije, smer Narodno zdravlje. Usmeni doktorski ispit položila je 2010.godine. Užu specijalizaciju iz dijetoterapije završava u decembru 2013. godine, takođe, na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu. Na istom fakultetu je u januaru 2019.godine odbranila doktorsku tezu pod nazivom “Javnozdravstveni značaj bezbednosti hrane u odnosu na znanje, ponašanje i stavove zaposlenih u ugostiteljskim objektima”.

Od 1999 godine je zaposlena u Domu zdravlja Bar gde od 2017.godine koordinira radom Odsjeka za higijenu i zdravstvenu ekologiju. Od 2015. godine je angažovana kao predavač na Fakultetu za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju Univerziteta Donja Gorica, a od 2016.godine na Fakultetu za kulturu i turizam - Međunarodno hotelijerstvo i menadžment na predmetima Nutricionizam I i II.

Kao istraživač je uključena u više projekata podržanih od Evropske agencije za bezbjednost hrane - EFSA, Svjetske zdravstvene organizacije, EU - IPA Fondova i Ministarstva nauke Crne Gore. Koordinator je nacionalnih istraživanja o navikama u ishrani populacije uzrasta od 10 do 74 godine (“Montenegrin National Dietary Survey on the general population”) i populacije od 1 do 9 godina (National Dietary Surveys in Compliance with the EU Menu methodology -“The children’ survey”), koji su podržani od Evropske agencije za bezbjednost hrane (EFSA), a sprovode se po jedinstvenoj EU MENU metodologiji.

Objavljeni radovi:

1.     Snežana Barjaktarović-Labović, Boban Mugoša, Vesna Andrejević, Ines Banjari, Ljiljana Jovićević, Dijana Djurović, Aleksandra Martinović, Jasmina Radojlović, Food hygiene awareness and practices before and after intervention in food services in Montenegro, Food Control. 2018; 85: 466-471.

2.      Jelena Bjelanović, Marija Jevtić, Radmila Velicki, Dragana Stojisavljević, Snežana Barjaktarović-Labović, Milka Popović, Artur Bjelica, Antropometric and growth characteristics of schoolchildren in Novi Sad, Srp Arh Celok Lek. 2017 Jan-Feb;145(1-2):14-19

3.     Boban Mugoša, Dijana Đurović, Mirjana Nedović-Vuković, Snežana Barjaktarović-Labović and Miroslav Vrvić, Assessment of Ecological Risk of Heavy Metal Contamination in Coastal municipalities of Montenegro, Int. J. Environ. Res. Public Health 2016, 13(4), 393

4.     Boban Mugoša, Dijana Đurović, Aleksandra Pirnat, Zorica Bulat, Snežana Barjaktarović-Labović, Evaluation of risk assessment to children's health based on the content of heavy metals in urban soil samples of Podgorica, Montenegro, Vojnosanit Pregl 2015; 72(9): 807–812

5.     Snezana Barjaktarovic-Labovic, Nela Djonovic, Vesna Andrejevic, Ines Banjari, Hadija Kurgas, Munevera Zejnilov: Lipid status of professional athletes, MD-Medical Data 2015;7(1): 021-025

dr Snezana Barjaktarović Labović