Predavači

Docent
Doc. dr Snezana Barjaktarović Labović

Doc. dr Snežana Brjaktarović-Labović je docent iz oblasti nutricionizma. Od 2015. godine je angažovana u nastavi na Fakultetu za prehrambenu tehnologiju bezbjednost hrane i ekologiju, a od 2016.godine na Fakultetu za međunarodno hotelijerstvo i menadžmenta na Univerzitetu Donja Gorica. Tokom 2017 i 2018.godine bila je angažovana na Visokoj medicnskoj školi Medicinskog fakulteta u Podgorici na specijaliststičkim studijama, u Beranama, a od 2021. na Katedri za higijenu Medicinskog fakulteta. Od 1998. do 2021.godine je radila u Domu zdravlja bar kroz koji je prošla više službi, od pedijatrijske, Službe opšte medicine i Hitne medicinske pomoći. Nakon što je 2007.goduine položila specijalistički ispit iz Higijene, počinje da radi u Higijensko-epidemiološkoj službi. Užu specijalizaciju iz dijetoterapije je završila 2013. godine, a od 2016. do 2021.godine je koordinirala radom Odsjeka za higijenu i zdravstvenu ekologiju. Od septembra 2021.je zaposlena u Institutu za javno zdravlje Crne Gore. Trenutno je načelnik Odeljenja za nauku, projekte i međunarodnu saradnju. Tokom 2003.godine pohađala je poslediplomsku edukaciju iz oblasti bezbednosti hrane na Univerzitetu “La sapienzza” u Rimu. Polaznik je na brojnih edukacija iz oblasti ishrane i bezbednosti hrane, a od 2021. je nacionalni focal point za bezbednost hrane.

Učestvovala je u realizaciji više nacionalnih i naučno-istraživačkih projekata od kojih su najznačajniji: EU MENU - Nacionalno istraživanje o navikama u ishrani populacije uzrasta od 10 do 74 godine (“Montenegrin National Dietary Survey on the general population”) i EU MENU - Nacionalno istraživanje o navikama u ishrani populacije uzrasta od 1 do 9 godine (“National Dietary Surveys in Compliance with the EU Menu methodology -“The children’ survey”) u kojima je bila coordinator, a koji su podržani od Evropske agencije za bezbednost hrane (EFSA). Učestvovala je u dve runde istraživanja podržanih od strane Svetske zdravstvene organizacije - ”Childhood Obesity Surveilliance Initiative” – COSI - “Evropska inicijativa za nadzor gojaznosti djece (2016. I 2018.), kao i u projektima finansiranim od Ministarstva nauke “Establishment the laboratory for innovations in food production INNOFOODLAB”, i “Distribucija metala u zemljištu parkova i dječjih igrališta i procjena uticaja na zdravlje djece na osnovu sadržaja metala u krvi”.  Na projektu finansiranom iz IPA fonda -  Interreg IPA CBC HR-BA-ME 2014-2020 - HEPSC - Healthy Eating Pre Schools Children je bila menadžer projekta. Trenutno radi na “Istraživanju učestalosti nedostataka vitamina i minerala u ishrani stanovništva u Crnoj Gori” koje ima za cilj da utvrdi učestalost pojave mikronutritivnih deficita upopulaciji dece, trudnica i žena u reproduktivnom periodu u Crnoj Gori. Istraživanje sprovodi Institut za javno zdravlje Crne Gore sa Domom zdravlja Podgorica, uz podršku UNICEF-a.

Članica je Ljekarske komore Crne Gore, Naučne mreže Ministarstva nauke, član je Društva za hranu i ishranu Crne Gore, Društva za ishranu Srbije. Sudski je veštak za oblast higijene. Bila je član više komisija za izradu pravilnika iz oblasti bezbednosti hrane.

 

NAUČNI RADOVI OBJAVLJENI U ČASOPISIMA KOJI SU INDEKSIRANI NA SCI/SCIE/SSCI/A&HCI LISTAMA:

 • - Ljiljana Jovićević, Milan Parlić, Jasmina Stevanović, Tatjana Novaković, Snežana Barjaktarović-Labović, Marija Milić, Awernes of HIV/AIDS and other sexually transmitted infections among the Montenegrin seafarers, Vojnosanit Pregl. 2019; 76(1): 24–29. https://doi.org/10.2298/VSP160914059J 
 • - Snežana Barjaktarović-Labović, Boban Mugoša, Vesna Andrejević, Ines Banjari, Ljiljana Jovićević, Dijana Djurović, Aleksandra Martinović, Jasmina Radojlović, Food hygiene awareness and practices before and after intervention in food services in Montenegro, Food Control. 2018; 85: 466-471. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2017.10.032 
 • - Jelena Bjelanović, Marija Jevtić, Radmila Velicki, Dragana Stojisavljević, Snežana Barjaktarović-Labović, Milka Popović, Artur Bjelica, Antropometric and growth characteristics of schoolchildren in Novi Sad, Srp Arh Celok Lek. 2017 Jan-Feb;145(1-2):14-19 https://doi.org/10.2298/SARH160108002B 
 • - Boban Mugoša, Dijana Đurović, Mirjana Nedović-Vuković, Snežana Barjaktarović-Labović and Miroslav Vrvić, Assessment of Ecological Risk of Heavy Metal Contamination in Coastal municipalities of Montenegro, Int. J. Environ. Res. Public Health 2016, 13(4), 393 https://doi.org/10.3390/ijerph13040393 
 • - Boban Mugoša, Dijana Đurović, Aleksandra Pirnat, Zorica Bulat, Snežana Barjaktarović-Labović, Evaluation of risk assessment to children's health based on the content of heavy metals in urban soil samples of Podgorica, Montenegro, Vojnosanit Pregl 2015; 72(9): 807–812 https://doi.org/10.2298/VSP130716062M 

 

RADOVI OBJAVLJENI U MEĐUNARODNIM ČASOPISIMA KOJI NISU INDEKSIRANI NA SCI/SCIE/SSCI/A&HCI LISTAMA:

 • - Ines Banjari, Snezana Barjaktarović-Labovic, Andrea Misir, Boris Huzjak. The Mediterranean diet and cardiovascular disease. Original Paper 2013; 38 (4): 196-202 https://www.bib.irb.hr/669322 
 • - Ljiljana Jovićević, Itana Labović, Nataša Terzić, Rajko Strahinja, Tatjana Novaković, Snežana Barjaktarović-Labović: Znanje o HIV/AIDS-u i drugim polno prenosivim infekcijama među turističkim radnicima u Crnoj Gori. Medical Journal of Montenegro 2013; 1(1): 26-33. https://doi.org/10.5937/cma1-2827 
 • - Snezana Barjaktarovic-Labovic, Vesna Andrejevic, Ines Banjari, Dijana Djurovic, Boban Mugosa, Behavior and knowledge about food safety of food handlers in restorans. Book of apstracts 13th Congress of nutrition, Beograd, 2016. pp.204-205.
 • - Snezana Barjaktarovic-Labovic, Dijana Djurovic: Dietary habits as a risk factor for chronic noncommunicable diseases in Montenegro, Book of Works 3rd International Congress nutritionist, Zagreb, 2015. p.42.
 • - Snezana Barjaktarović Labović, Marija Bulatović, Vesna Andrejevic: Zdravstvena bezbednost vode za piće na teritoriji opštine Bar od 2010 do 2014.godine, XV Kongres Društva ljekara Crne Gore sa međunarodnim učešćem, Bečići, 2015. Medicinski zapisi Zbornik radova, Vol. 62 (2013) br. 1 str.89. ISSN 0419-7747
 • - B. Mugoša, D. Đurović, A. Pirnat, S. Barjaktarović –Labović, „Procjena rizika po zdravlje djece od unosa toksičnih metala iz gradskog zemljišta na teritoriji Podgorice, Crna Gora“, 11th Serbian Congress of Toxicology, Sremski Karlovci, jun 24-27, 2014.p 152
 • - S. Barjaktarovic Labovic, H. Mujevic Kurgas, D. Djurovic, V. Kalinic: Dijetetske navike kao faktor rizika za gojaznost u Crnoj Gori, Medicinski glasnik 2014, 54 (25) STR.48. ISSN 1821-1925 UDK 616.441(048)
 • - Snezana Barjaktarovic-Labovic, Ljiljana Jovicevic, Vesna Andrejevic, Nela Djonovic: Dietary habits and nutritional status of the population of children in secondary schools in Bar, Book of Abstracts of The First International Congress on Hygiene and Preventive Medicine. Belgrade, 22-24 May 2013, Serbian Medical Society, p. 100. ISBN 987-86-6061-034-0
 • - Boban Mugoša, Dijana Đurović, Aleksandar Vujačić, Snežana Labović-Barjaktarović, “Metals in playground and park soil of Podgorica city, Montenegro”, International Science Conference-Reporting for Sustainability, Proceedings, 7-10 May 2013, Bečići Montenegro
 • - S. Barjaktarovic-Labovic, V. Andrejevic, B. Radivojevic, Lj. Jovicevic, N. Djonovic: Značaj dijete i fizičke aktivnosti u terapiji hiperlipoproteinemija. Treći Kongres o hiperlpoproteinenijama, Novi Sad 3-4. oktobar 2013, Zbornik radova i sažetaka, str. 81
 • - V. Andrejevic, S. Barjaktarovic-Labovic, B. Radivojevic, Lj. Jovicevic, N. Djonovic: Značaj prevencije hiperlipoproteinemija, Treći Kongres o hiperlpoproteinenijama, Novi Sad 3-4. oktobar 2013, Zbornik radova i sažetaka, str. 79
 • - S. Barjaktarovic-Labovic, Lj. Jovicevic, G.Masonicic, V. Andrejevic: Nutritivni status trogodišnjaka u Baru. XIV Kongres Društva ljekara Crne Gore sa međunarodnim učešćem, Bečići, 2013. Medicinski zapisi Zbornik radova, Vol. 62 (2013) br. 1 str.33. ISSN 0419-7747

 

dr Snezana Barjaktarović Labović