Predavači

Saradnik iz prakse
dr Bojana Bošković

Bojana Bošković je rođena 10. jula 1981. godine u Sarajevu. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Podgorici. Na Ekonomskom fakultetu u Podgorici diplomirala je 2005. godine sa prosječnom ocjenom 9,43. Na istom fakultetu u okviru postdiplomskih studija “Preduzetnička ekonomija” odbranila je magistarsku tezu “Biznis okruženje i ekonomski rast”.  Doktorsku disertaciju “Uticaj regulatorne politike na ekonomiju sa posebnim osvrtom na Crnu Goru”, odbranila je na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije  biznis, Univerziteta Donja Gorica.

dr Bojana Bošković
Kontakt podaci