Predavači

Saradnik iz prakse
dr Bojana Bošković

Bojana Bošković je rođena 10. jula 1981. godine u Sarajevu. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Podgorici. Na Ekonomskom fakultetu u Podgorici diplomirala je 2005. godine sa prosječnom ocjenom 9,43. Na istom fakultetu u okviru postdiplomskih studija “Preduzetnička ekonomija” odbranila je magistarsku tezu “Biznis okruženje i ekonomski rast”.  Doktorsku disertaciju “Uticaj regulatorne politike na ekonomiju sa posebnim osvrtom na Crnu Goru”, odbranila je na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije  biznis, Univerziteta Donja Gorica.

Svoj radni angažman započela je u Ministarstvu finansija, oktobra 2004. godine, kao student stažista, nakon čega je obavljala poslove samostalnog savjetnika i koordinatora odjeljenja, dok je od kraja decembra 2010. godine imenovana za pomoćnika ministra za finansijski sistem i unapređenje poslovnog ambijenta.         

Tokom svog anganžmana u Ministarstvu finansija koordinirala je različite reformske aktivnosti iz oblasti finansijskog sistema, evropskih integracija, međunarodne saradnje, unaprijeđenja poslovnog ambijenta, kao i reforme javne uprave. 

Od septembra 2010. godine, narednih osam godina je bila član je Upravnog odbora Fonda za zaštitu depozita Crne Gore.

Rukovodilac je grupe za ekonomska, finansijska pitanja i statistiku u okviru implementacije Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom Unijom i koopredsjedava sastancima Pododbora zajedno sa predstavnicima Evropske Komisije. Sekretar je Savjeta za konkurentnost Vlade Crne Gore.

Član je Regionalnog Savjeta BFC SEE mreže (Business Friendly Certficate South East Europe), koja predstavlja platformu javnog, privatnog i civilnog sektora, za unapređenje konkurentnosti u zemljama Jugoistočne Evrope kroz razmjenu iskustava, znanja, dizajniranja i sprovođenja reformi u javnoj administraciji.

Koordinirala je projekte u javnoj administraciji domaćeg i međunarodnog karaktera, koji su se odnosili na uspostavljanje standarda moderne javne administracije, među kojima su: refoma sistema registracije preduzeća i izdavanja građevinskih dozvola i radnih dozvola za strance; uvođenje Regulatory Impact Assessment (analize efekata propisa) u crnogorski regulatorni sistem; implementacija akcionih planova za poboljšanje pozicije Crne Gore u izvještajima o lakoći poslovanja i ekonomskim slobodama, kao što su Doing Business Svjetske banke, Indeks globalne konkurentnosti Svjetskog ekonomskog foruma i indeksi ekonomskih sloboda Heritidž Fondacije i Frejzer Instituta;  međunarodna incijativa Open Government Partnership (Partnerstvo otvorenih Vlada). U realizaciji navedenih projekata sarađivala je sa međunarodnim finansijskim i donatoraskim organizacijama kao što su: Svjetska banka, USAID, UNDP, Ambasada Velike Britanije u Crnoj Gori, SIGMA.

Na Univerzitetu Donja Gorica, Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis angažovana je kao saradnik na predmetima  Biznis i država i Javne finansije i razvoj i Makroekonomija.  Na istom univerzitetu, Fakultetu za kulturu i turizam, smjeru Međunarodno hotelijerstvo i menadžment (VATEL) angažovana je kao saradnik na predmetu Oporezivanje na osnovnim i master studijama.

Pohađala je International Visitors Leadership Program u Sjedinjenim Američkim Državama u organizaciji State Departmenta, kao i Program finansijskog menadžmenta za male zemlje na Ostrvu Men i Oksfordu u organizaciji Svjetske banke i Said Business School sa Oksforda.        

Učestvovala je na više stručnih konferencija i studijskih putovanja na temu finansijske stabilnosti, međunarodnih finansija, makroekonomske politike i ekonomskog razvoja i regulatornih reformi u SAD,  Austriji, Njemačkoj, Italiji, Velikoj Britaniji, Brazilu, Švedskoj, Danskoj, Sloveniji, Japanu, Gruziji, Kini, Belgiji. 

Autor je više radova objavljenih u domaćim i međunarodnim stručnim časopisima.

https://www.researchgate.net/publication/310600329_Specificity_of_the_banking_sector_in_Montenegro

https://www.researchgate.net/publication/332906948_The_competitiveness_of_small_European_countries_A_focus_on_Montenegro

https://www.researchgate.net/publication/334173476_Javni_dug_malih_drzava

Govori engleski jezik.   

 

dr Bojana Bošković
Kontakt podaci