Predavači

Vanredni profesor
Prof. dr Jadranka Kaluđerović

Osnovnu i srednju školu završila je u Podgorici. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici na smjeru “Preduzetništvo”. Titulu magistra ekonomskih nauka stekla je 2004. godine na Postdiplomskim studijama “Preduzetnička ekonomija” na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, odbranivši rad na temu “Biznis ciklusi”. Doktorirala je 2010. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Naziv doktorske disertacije je "Teorija, indikatori i predvidjanje biznis ciklusa". U zvanje docenta izbrana je 2011 godine na Univerzitetu Donja Gorica. 

Od 1999. godine radi u Institutu za strateške studije i projekcije (ISSP), prvom ekonomskom institutu u Crnoj Gori, trenutno na poziciji programskog direktora. Tokom dosadašnjeg rada na ISSP-u, rukovodila je izradu i implementaciju preko 30 projekta koji su se bavili makroekonomskim i ekonometrijskim analizama iz oblasti finansija, bankarstva i monetarne ekonomije, fiskalne politike, socijalne politike i sektorskih politika (poljoprivrede, turizama, trgovine, itd).

Značajniji radovi:

“Mobilnost između stručnog obrazovanja i visokog obrazovanja u Crnoj Gori - faktori koji utiču na odluke studenata“, članak koji će objaviti Cambridge Scholarship Publishing (Prihvaćen za objavljivanje)

“Fiskalna decentralizacija, lokalna uprava i promjene u javnim politikama u Jugoistočnoj Evropi”, Palgrave Macmillan, 2018, ISBN 978-3-319-96092-0, DOI: 10.1007 / 978-3-319-96092-0, stranice 123-163

“Razvoj ekonomske misli u Crnoj Gori”, zbornik radova Ekonomska teorija u period 1958 do 2018, Institut ekonomskih nauka, Beograd, 2018

“Uticaj fiskalne decentralizacije na lokalni ekonomski razvoj u Crnoj Gori”, Lex localis - Journal of Local Self-Government, Vol 15 No 3 (2017), Institute for Local Self-Government and Public Procurement Maribor, Slovenia, DOI: https://doi.org/10.4335/15.3.685-703(2017

Uticaj regultornih podsticaja na  lokalni ekonomski razvoj: slučaj Crne Gore, Transformations in Business & Economics, Kaunas Faculty, Vilnius University, Lithuania, 2017,

16(2):204-213

„Od univerziteta do zapošljavanja: usklađivanje visokog obrazovanja i potrebe tržišta rada u Crnoj Gori“, Evropska komisija, 2016, ISBN 978-92-79-64428-3

„Fiskalna decentralizacija i finansiranje lokalne uprave u Srbiji i Crnoj Gori“, LEX LOCALIS, Institut za lokalnu samoupravu i javne nabavke Maribor, Slovenija, 2016, ISBN-13: 978-961-6842-69-3, DOI: 10.4335/978-961-6842-69-3, str. 311 - 350 i 353 -367

„Fiskalna decentralizacija i finansiranje lokalne uprave u Srbiji i Crnoj Gori“ - jedan od autora, Biblioteka Monografije, Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet u Beogradu, 2016,  ISBN 978-86-7630-653-4 , str. 266 -301 i 303 - 313

„Fiskalna decentralizacija i finansiranje lokalne uprave u Crnoj Gori od 2002. do 2015. godine“, (koautor) Lex Localis - časopis za lokalnu samoupravu, 2016, tom 14, broj 3, str. 433-452, , Institut za lokalnu samoupravu i javne nabavke Maribor, Slovenija

„Demografske promjene i njihov uticaj na tržište rada u Crnoj Gori“, (koautor), rad predstavljen na regionalnoj konferenciji „Demografske promjene na teritoriji bivše Jugoslavije; 2016, Beograd,Srbij

“Ekonomski razvoj i kultura“ (koautor), zbornik radova „Globalizacija i kultura“, Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, 2015, ISBN: 978-86-7093-152-7, Beograd, Srbija

Dokument „Šta pokreće odluke o upisu učenika u srednje škole“ rad predstavljen na regionalnoj LSE radionici „Barijere inkluzivnom rastu na Zapadnom Balkanu“, Milocer,Crna Gora, 2015

„Demografske projekcije do 2060. sa strukturnom analizom“, MONSTAT, ISBN 978-86-85581-48-9, Podgorica, Crna Gora, 2014

„Predviđanje poslovnih ciklusa zasnovana na sistemu vodećih indikatora“, (koji će biti objavljen) zbornik radova sa druge multidisciplinarne konferencije Centra mladih naučnika Crnogorske akademije nauka - glavni trendovi u istraživanju mladih naučnika savremene nauke: promena paradigme od atoma do bita “, 2014

„Sinhronizacija poslovnih ciklusa u Crnoj Gori i Turskoj“, predstavljena na Međunarodnoj konferenciji „Turski i balkanski odnosi: prošlost, sadašnjost i budućnost“, koju organizuju IZU, ADAM i Univerzitet Donja Gorica (UDG), UDG, Podgorica, Crna Gora, 2014


"Da li intervencionizam u kriznim vremenima ima alternativu?", zbornik radova Anti(liberalziam) liberala, Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, 2014.
ISBN: 978-86-7093-152-7, Beograd 

"Koliko je važno istraživanje u obrazovnom procesu",zbornik radova Obraozvanje i razvoj, Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, 2013, ISBN 978-86-7093-144-2, Boegrad

”Uticaj migracija na tržište rada i sociljnu uključenost u CG”, (koautor) Entrepreneurial Economy Postgraduate Studies “Entrepreneurial Economy; Faculty for International Economy, Finance and Business, University of Donja Gorica, Montenegro, Volume XVIII, Faculty of September 2012, ISSN 1451-6659, 

"Who should get us from this crisis and how?“, Zbornik radova sa konferencije “Law, Rules and Economic Performance”, Pravni Fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2012, Beograd, 2013 

Montenegro: From equity towards efficiency“, Journal for Labour and Social Affairs in Estern Europe (SEER) , Quarterly of the European Trade Union Institute, no 2/2011, 2011, 

F2007.pdf]Korporativno upravljanje u bankama, regulator vs. trziste“, koautor,Korpprativno i javno upravljanje u funkciji razvoja konkuretnosti, Miločerski ekonomski forum, 2007, Milocer [/me]

“Uloga instituta za analizu javnih politika (think tanks) u širenju ideja ekonomskih sloboda?”, Zbornik radova sa naučnog skupa: Ekonomske slobode i razvoj Crne Gore, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Zbornici radova br.98 ODN kjiga 38, strana 243-253, Podgorica 2009, ISBN 978-86-7215-223

Teoretski pristup progresivnom oporezivanju”, časopis MONET (Montenegro Economic Trends), issue # 23, Institut za strateške studije i prognoze (ISSP) Podgorica, 2006. str. 84-87, ISSN: 1451-3617

„Liberalizacija tržišta električne energije” koautor, Zbornik radova: Evropski prioriteti i regionalna saradnja, Miločerski ekonomski forum, Savez ekonomista Srbije i Savez ekonomista Crne Gore; 2006, str. 485-496, ISBN 86907245-1-6

Kejnz ili Mizes: Ko je u pravu kada su biznis ciklusi u pitanju?”, Zbornik radova: Preduzetnička ekonomija, volume 10, str. 50-64 Podgorica 2005. ISSN 1451-6659

“Osnovne performanse bankarskog sistema Crne Gore: gdje smo u poredjenju sa drugim bankarskim sistemima u regionu?”,Zbornik radova: Konkurentnost i evropski put,, Miločerski ekonomski forum, Savez ekonomista Srbije i Savez ekonomista Crne Gore; 2005, str. 420-430, ISBN 86907245-1-6

Detrendiranje vremenskih serija” Zbornik radova: Preduzetnička ekonomija, volume 7, str. 123-133 Podgorica 2004. ISSN 1451-6659

«Ekonomska integracija monetarnog i bankarskog sistema Srbije i Crne Gore”», Zbornik radova: Postranzicioni procesi, Miločerski ekonomski forum, Savez ekonomista Srbije i Savez ekonomista Crne Gore; 2003, str. 294-303, ISBN 86-907245-0-8

Regulatorna reforma bankarskog sistema”, Zbornik radova: Preduzetnička ekonomija, volume 2, Podgorica 2003. str. 149-160; ISSN: 1451-6659

“MMF stand-by aranžmani”,časopis MONET (Montenegro Economic Trends), issue # 11, Institut za strateške studije i prognoze (ISSP) Podgorica, 2002. str 80-88, ISSN: 1451-3617

“Biznis ciklusi”, Zbornik radova: Finansijska tržišta, korporativno upravljanje i koncentracija vlasništva,, Miločerski ekonomski forum, Savez ekonomista Srbije i Savez ekonomista Crne Gore; 2002, str. 143-155, ISBN 86907245-1-6

Razvoj ekonomske misli o biznis ciklusima”, Zbornik radova: Preduzetnička ekonomija, volume 1, Podgorica 2002. str. 160-174 ISSN: 1451-6659

‘’Bankarski sistem u Crnoj Gori”,, časopis MONET (Montenegro Economic Trends), issue # 8, Institut za strateške studije i prognoze (ISSP) Podgorica, 2002. str. 71 - 73, ISSN: 1451-3617, 

Važniji trening programi i konferencije:
Druga multidisciplinarna konferencija Centra mladih naučnika CANU "Glavni trendovi u istraživanju mladih naučnika u savremenoj nauci: Promjena paradigme od atoma ka bitima” , Septembar 2014
Medjunarodna konferencija, Turkish & Balkan Relations: Past, Present and Future,” organizovana od strand IZU, ADAM, and University of Donja Gorica (UDG), UDG, Podgorica, 2014 
Free Market Road Show, 2011, 2012, 2014, organizovan od strane Austrian Economic Centar and UDG, UDG
Konferencija “Law, Rules and Economic Performance”, Pravni Fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 2012
Global Development Network, godišnja konferencija, Peking, Kina, 2007
Studijska posjeta CASE Institutu, Varšava, 2006
Modeliranje biznisa ciklusa, specijalizacija, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Mariboru, Slovenija, 2005
Strane direktne investicije, seminar, WIIW i JVI, Beč, 2005
Ekonomentrijsko modeliranje, treninig program, Podgorica, 2005
Trening program za korišćenje E –views softvera, Podgorica, 2005
Da li je socijalizam mrtav, konferencija, Stockholm Network, Brisel, 2003
Ekonomske politike za mikro zemlje, ISSP i USAID, Podgorica, 2003
Biznis ciklusi, specijalizacija u Italiji, Univerzitet Torino, mentor Profesor Enrico Colombatto, 2002
Medjunarodne finansije, Podgorica, Crna Gora, 2001
Mjerenje zaposlenosti i nezaposlenosti, Biro za statistisku rada, Washington DC, SAD, 2000
Uloga NVO-a u društvu, studijsko putovanje, London i Sjeverna Irska , 2000.
Socijalna kohezija u multietničkim sredinama, seminar Temišvar, Rumunija, 2000
Penzijska reforma u zemljama u tranziciji, radionica, Ljubljana, Slovenija, 1999
Diplomatatska akademija, Podgorica, Crna Gora, 1999
Škola društvene akcije, Palić, Srbija, 1998
Trening o komunikacijskim vještinama, Novi Sad, Srbija, 1998

dr Jadranka Kaluđerović
Kontakt podaci