Predmeti

FKT1KB1
Kulturna baština I

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: Kultura i turizam

Opis kursa:

 

Predmet se bazira se na teorijskom pristupu izučavanja osnovnih karakteristika samog pojma kulturne baštine, njegove interpretacije i razumijevanja, kako bi se stvorila osnova za dalje proučavanje značaja, očuvanja i valorizacije baštine. U tom smislu, pristup obrade predmeta biće filozofski, odnosno analiziraće pojmove kulture, nasljeđa, sjećanja, prošlosti, identiteta i drugih srodnih koncepata, koji determinišu lični i kolektivni odnos prema kulturnoj baštini. Osnovni cilj predmeta je upoznavanje s fundamentalnim pojmovima kulturne baštine, čime se doprinosi podizanju nivoa opšteg obrazovanja studenata, te pruža teorijska osnova za dalja praktična usavršavanja na polju prepoznavanja, valorizacije i zaštite kulturne baštine.

 

Nakon završenog kursa, student će biti osposobljen da:

  - Razumije i analizira različite definicija kulture i kulturne baštine;

  - Usvaja multidisciplinarni pogled na kulturnu baštinu;

  - Uviđa filozofske osnove kulture i njenog nasljeđa;

  - Uviđa I analizira veze između prošlosti, nasljeđa i ličnog i kolektivnog identiteta.

 

Course description:

 

This course is based on the theoretical approach to the investigation of main characteristics of the very concept of cultural heritage, its interpretation and understanding, in order to form a basis for further study of the importance, conservation, and valorization of heritage. The main methodological framework of this course is philosophical, as it analyzes the notions of heritage, culture, remembrance, past, identity, and other concepts that determine personal and collective attitude towards cultural heritage.

                             

Upon the completion of this course, student will be able to:

  - Understand and evaluate different definitions of culture and heritage;

  - Adopt multidisciplinary view of heritage;

  - Identify and interpret links between past, heritage, and identity;

  - Demonstrate understanding of key philosophical ideas dealing with cultural heritage.

 

Angažovani predavači: