Predmeti

FKT1KB2
Kulturna baština II

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: Kultura i turizam

Opis kursa:

 

Predmet Kulturna baština II bazira se na znanjima stečenim na predmetu Kulturna baština I, te predstavlja njegov nastavak i produbljivanje. Polazeći od pojmova i relacija obrađenih tokom prvog semestra, Kulturna baština II se bavi etikom i estetikom kulturne baštine, kao posebnim filozofskim pitanjima kulturnog nasljeđa. U osnovi ovog predmeta je interakcija moralnih i estetskih vrijednosti koje određuju naš odnos prema istorijskim predmetima ili lokalitetima, što utiče i na valorizaciju, poštovanje i zaštitu kulturne baštine.

 

Nakon završenog kursa, student će biti osposobljen da:

 

  - Razumije fundamentalne moralne i estetske vrijednosti kulturne baštine;

  - Analizira etiku i estetiku kulturne baštine;

  - Istražuje i kritički analizira veze između moralnih I estetskih vrijednosti koje određuju naš odnos prema kulturnoj baštini;

  - Razvije kritičko razmišljanje u širem kontekstu kulture i nasljeđa.

 

Course description:

 

The course is based on the knowledge acquired through the Cultural Heritage I course, and thus it represents its continuation. By using the concepts and relations studied in the first semester, Cultural Heritage II deals with ethics and aesthetics of cultural heritage. The core of the course is the examination of interaction between moral and aesthetic values that determine our relation to historical objects or sites, which influences the valorization, respect and protection of cultural heritage.

 

Upon the completion of this course, student will be able to:

 

  - Understand fundamental moral and aesthetic values of heritage;

  - Briefly discuss ethics and aesthetics of cultural heritage;

  - Examine and critically analyse interaction between moral and aesthetic values that determine our relation to historical objects or sites;

  - Develop critical thinking in a wider context of culture and heritage.

 
 

Angažovani predavači: