Predmeti

FKT1VP
Video produkcija

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 2
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: Kultura i turizam

Opis kursa

 

Predmet Video produkcija je zamišljen kao osnovni kurs videa za studente koji ne pohađaju umjetničke fakultete. Najbolji način da se studentima približi oblast kulture je da se postave u poziciju kreativnog stvaraoca. Kroz predavanja i zadatke, student stiče osnovna znanja iz primenjenog digitalnog videa i vizuelne kulture generalno.

 

Polazna tačka na predmetu je upoznavajne sa osnovnim pravilima kompozicije u umetnosti, filmu i videu. Studenti se navode na posmatranje i “čitanje” umjetničkih dela, i raslojavanje videa na njegove osnovne elemente. Stečena znanja se zatim kroz vježbe primjenjuju u digitalnom videu.

 

Kroz učenje tehničkih karakteristika i osobina digitalnih video kamera, studenti se dalje osposobljavaju za korišćenje različitih objektiva i kreativnih tehnika u videu. Predavanja digitalnog videa su podjeljana u nekoliko cjelina, a to su: Preprodukcija videa - pisanje jednostavnog scenaria, plan snimanja; Produkcija  videa – snaimanje, kamera, zvuk, svjetlo i Postprodukcija videa – montaža i export.

 

Planirane su dvije vježbe i ispitni rad:

 

- Izrada propagandnog videa za mjesto (grad, selo) u kome student živi;

- Izrada propagandnog videa za muzej, galeriju ili spomen mjesto.

 

Obje vježbe su omišljene u logičnom nizu, u svrhu stavljanja studenta u poziciju videografa. Na ovaj način student razvija sposobnost da bolje razimije oblasti umjetnosti, kulture i turizma na praktičan način.

Ispitni rad je video u formi intervjua u oblasti kulture i turizma.

 

Nakon završenog kursa, studenti će biti osposobljeni da:

- Posmatraju umjetnost, umjetnička djela i kulturu generalno, ne samo iz pasivne pozicije konzumenta, već će steći širu sliku o oblasti koju studiraju, iz pozicije stvaraoca;

- Samostalno realizuju video projekte koji bi mogli da pronadju njihovu primenu u realnim oblastima turizma (reklamni spotovi i reportaže);

- Ispolje kreativne ideje putem videa.

 

Course description

 

The Video production course is designed as a basic video course for students who do not attend art faculties. The best way to bring students closer to the field of culture is to put themselves in the position of a creative creator. Through lectures and assignments, the student acquires basic knowledge of digital video and visual culture in general.

 

The starting point of the course is to get acquainted with the basic rules of composition in art, film, and video. Students are instructed to observe and "read" works of art, and to stratify the video into its basic elements. The acquired knowledge is then applied in assignments in digital video.

 

Through learning the technical characteristics and features of digital video cameras, the student is further trained to use different lenses and creative techniques in the video. Digital video lectures are divided into several parts: Video pre-production, writing a simple script, shooting plan; Video production - recording, camera, sound, light; Post-production video - editing and export.

 

Two assignments and an exam are planned:

- Making a video for the place (city, village) where the student lives;

- Making a video for a museum, gallery, or memorial.

 

Both assignments are designed in a logical sequence, in order to put the student in the position of a videographer. In this way, the student develops the ability to better understand the fields of art, culture, and tourism in a practical way.

 

The exam is in the form of an interview in the field of culture and tourism.

 

Upon completion of the course, the student will be able to:

- Observe art, works of art, and culture in general, not only from the passive position of the consumer, but they will gain a broader picture of the field they are studying, from the position of the creator;

- Develop video projects that could find their application in real areas of tourism (commercials and reports);

- Express creative ideas through video.

Angažovani predavači: