Predmeti

FKT3RFTK
Računovodstvo i finansije u kulturi i turizmu

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: Kultura i turizam
Opis kursa:
 
Ovaj kurs je dizajniran da studentima pruži razumijevanje principa računovodstva. Fokus će biti stavljen na osnove finansijskog i upravljačkog računovodstva. Posebno je dizajniran da privuče studente koji pohađaju i računovodstvene i neračunovodstvene smjerove, kako bi kroz praktično metodološki pristup približavanja računovodstvenih koncepata izgradili jake temelje znanja koji se mogu primijeniti u svim oblastima poslovanja. Pored toga, kurs dodatno nudi primjenu koncepata u realnim poslovnim okolnostima za današnje studente. U svakoj temi su predstavljeni primjeri, omogućavajući studentima da nadograđuju znanja iz računovodstva. Koncepti su dalje razrađeni kroz praktične veze sa detaljnijim poslovima procesa. Konstantnim traženjem odgvora a pitanja „zašto“i „kako“, analiziraju se različiti računovodstveni koncepti i promovisanje razumijevanja uzroka i posedica poslovanja određene kompanije, čiji se efekt mogu prepoznati kroz prezentovane računovodstvene informacije, što isključuje mogućnost pukog memorisanja pojmova.
 
Po završetku ovog kursa student će moći da :
 
  - Opišu i analiziraju finansijske izveštaje;
  - Procijene finansijski položaj i finansijske performanse povezane sa poslovanjem;
  - Doprinesu poslovnom odlučivanja korisnika na osnovu računovodstvenih informacija iz finansijskih izveštaja;
  - Preporuče i obrazlože odgovarajuće poslovne strategije. (Ova karakteristika zasnovana je na scenariju da stavlja studente u ulogu donosioca odluka. S temama od etičkih dilema do sukobljenih analitičkih rezultata, svrha ove funkcije je poboljšati znanje učenika da u stvarnom svijetu svako pitanje nema samo jedan odgovor da formira kohezivnu sveukupnu strategiju za adresiranje zadatih marketinških zadataka ili situacija);
  - Koristi primjere iz aktuelnih događaja i stvarnih poslovnih situacija. (Ova karakteristika prati pojedinačnu kompaniju ili segment industrije i ispituje kako poslovni ljudi vode postupak donošenja odluka u različitim situacijama. Omogućava studentima da vide kako se koncepti nadograđuju jedni na druge).
 
Course description:
 
This course is designed to provide students with an understanding of the principles of accounting. The focus will be put on the fundamentals of financial and managerial accounting. It is specifically designed to appeal to both accounting and non-accounting majors, exposing students to the core concepts of accounting in familiar ways to build a strong foundation that can be applied across business fields. Additionally, the course will open with a relatable real-life scenario for today’s college student. Thoughtfully designed examples are presented throughout each topics, allowing students to build on emerging accounting knowledge. Concepts are further reinforced through applicable connections to more detailed business processes. Students are immersed in the “why” as well as the “how” aspects of accounting in order to reinforce concepts and promote comprehension over rote memorization.
 
Upon the completion of this course, student will be able to:
 
  - Describe and analyze financial statements;
  - Evaluate financial position and financial performance related to business;
  - Describe a range of user’s decision-making based on accounting information from financial statements;
  - Recommend and justify an appropriate business strategies. (This scenario-based feature puts students in the role of decision-maker. With topics ranging from ethical dilemmas to conflicting analytical results, the purpose of this feature is to improve knowledge students that in the real world not every question has just one answer. to form a cohesive overall strategy to address given marketing tasks or situations);
  - Use examples from current events and real-world business situations to apply. (This feature follows an individual company or segment of an industry and examines how businesspeople conduct the decision-making process in different situations. It allows students to see how concepts build on each other).
 
 

Angažovani predavači: