Predmeti

FKT3TTIII
Tematski turizam III

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: Kultura i turizam

Opis predmeta:

 

Tematski turizam proučava osobine novih vidova turizma koji su nastali u poslednjim decenijama dvadesetog vijeka i uticali na promjene u strukturi tržišta nacionalnih ekonomija i svetske industrije turizma. Glavni cilj predmeta je poznavanje karakteristika tematskog turizma u kojem savremeni turista postavlja specifične zahtjeve koji postaju osnova za planiranje, organizaciju i razvoj turizma novog doba na osnovama demografske, kulturne, geografske, tehnološke i ekonomske različitosti svijeta. U okviru predmeta Tematski turizam III student će izučavati tri modula: Event turizam, Luksuzni turizam i Resort turizam. U okviru modula Event turizam studenti će se upoznati sa osnovnim vrstama događaja I kriterijumima klasifikacije. Posebna pažnja će biti posvećena sportskim događajima, poslovnim događajima (MICE), festivalima, kulturi I umjetnosti, zabavnim događajima, političkim I državnim događajima, edukativnim i naučnim događajima i privatnim događajima. U okviru modula Luksuzni turizam i Resort turizam studenti će se upoznati sa ključnim karakteristikama ovih oblika turizma, njihovim različitim oblicima, ključnim prednostima i potencijalnim opasnostima u razvoju ovih oblika turizma i njihovim uticajem na različite elemente prirodnog i društvenog okruženja. Posebna pažnja će biti posvećena analizi primjera dobre prakse, posebno u segmentu koji se odnosi na održivi razvoj.Po završetku ovog kursa student će biti osposobljen da:

-Identifikuje elemente event, luksuznog i resort turizma,  analizira njihove karakteristike i uočava potrebe za specifičnom turističkom infrastrukturom potrebnom za razvoj ovih oblika turizma;

-Poznaje i analizira ključne trendove I perspektive na globalnom turističkom tržištu kada su u pitanju event, luksuznog i resort turizma;

-Identifikuje i primjenjuje modele koji omogućavaju inkorporaciju ovih oblika turizma u integralnu turističku ponudu konkretne turističke destinacije;

-Analizira primjere dobre prakse kada su u pitanju event, luksuzni i resort turizma, posebno sa aspekta održivog razvoja;

-Identifikuje potencijale Crne Gore za razvoj pomenutih oblika turizma i predlaže konkretne modele za njihovo intenzivnije uključivanje u turističku ponudu.

 

 

 

Course description:

 

Thematic tourism studies the characteristics of new types of tourism that emerged in the last decades of the twentieth century and influenced changes in the market structure of national economies and the world tourism industry. The main goal of the course is to know the characteristics of thematic tourism in which modern tourists set specific requirements that become the basis for planning, organization and development of modern tourism on the basis of demographic, cultural, geographical, technological and economic diversity of the world. The course Thematic Tourism III includes tree modules: Event Tourism, Luxury Tourism and Resort Tourism. Within the Event Tourism module, students will be introduced to the main types of events and their classification. Special attention will be paid to sports events, business events (MICE), festivals, culture and art, entertainment events, political and state events, educational and scientific events and private events. Within the module Luxury Tourism and Resort Tourism, students will be introduced to the key characteristics of these forms of tourism, their different forms, key advantages and potential dangers in the development of these forms of tourism and their impact on various elements of natural and social environment. Special attention will be paid to the analysis of examples of good practice, especially in the segment related to sustainable development. Upon completion of this course the student will be able to:

- Identify the elements of event, luxury and resort tourism, analyze their characteristics and identify the need for specific tourist infrastructure needed for the development of these forms of tourism;

- Know and analyze key trends and perspectives in the global tourism market when it comes to event, luxury and resort tourism;

- Identify and apply models that enable the incorporation of these forms of tourism into the integrated tourist offer of a specific tourist destination;

- Analyze examples of good practice when it comes to event, luxury and resort tourism, especially from the aspect of sustainable development;

- Identify the potentials of Montenegro for the development of the mentioned forms of tourism and propose concrete models for their more intensive inclusion in the tourist offer.

 

 

Angažovani predavači: