Predmeti

FKT2FN
Filozofija nauke

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2+0
Smjer: Kineske studije

Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj i svrha nastave filozofije nauke jeste upoznavanje studenata sa osnovnim tokovima razvoja filozofskog interesa za porijeklo, prirodu i strukturu naučnog znanja, od antičke do savremene filozofije i nauke. Taj se interes odnosi kako na istorijska, ontološka, logička i epistemološka razmatranja, tako i na etička razmatranja rasta naučnog znanja. Ideja je da se student navede na kritičko promišljanje nauka i naučnog objašnjenja stvarnost.

Angažovani predavači: