Predmeti

UP301
Upravljanje projektima u kulturi i turizmu

Semestar: 9
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: Kultura i turizam

Opis predmeta

 

U okviru predmeta student će se upoznati sa fazama u projektnom ciklusu (programiranje, identifikacija, formulacija, implementacija, evaluacija i revizija).. Centralni dio kursa će biti posvećen osposobljavanju studenata za primenu pristupa logičke matrice i standardnog modela u pisanju predloga projekata, kao i upravljanju projektima odnosno project menadžmentu. Tokom realizacije kursa studenti će imati priliku da realizuju različite praktične projekte u kulturi i turizmu. Posebna pažnja biće posvećena održivosti rezultata projekta.

 

Po završetku ovog kursa, student će biti u stanju da:

 

-Primijeni sve faze u projektnom ciklusu (programiranje, identifikacija, formulacija, implementacija, evaluacija i revizija);

-Primijeni pristup logičke matrice i standardni model u pisanju predloga projekata;

- Pripremi projektnu aplikaciju za različite projektne fondove;

- Upravlja projektom u okviru različitih projektnih poziva;

-Prati realizaciju projektnih aktivnosti i rezultata;

-Obezbijedi održivost rezultata projekta.

 

 

 

Course description

 

Within the course, the student will be introduced the phases in the project cycle (programming, identification, formulation, implementation, evaluation and revisionThe central part will be dedicated to training students to apply the logical matrix (LFA) approach and the standard model in writing project proposals, as well to project management. During the realization of the course, students will have the possibility to realize different practical projects in culture and tourism. Special attention will be paid on sustainability of project results.

 

 

Upon the completion of this course, student will be able to:

 

-Apply all the phases in the project cycle (programming, identification, formulation, implementation, evaluation and revision);

-Apply the logical matrix (LFA) approach and the standard model in writing project proposals;

-Prepare project applications for different project  funds;

-Do a project management within different project calls;

-Monitor the realisation of project activities and its results;

-Provide sustainability of project results.

Angažovani predavači: