Predmeti

FKT1DF
Digitalna fotografija

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 2
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: Kultura i turizam

Opis predmeta:

 

Predmet Digitalna fotografija je zamišljen kao osnovni kurs fotografije za studente koji ne pohađaju umjetničke fakultete. Najbolji način da se studentima približi oblast kulture je da se postave u poziciju kreativnog stvaraoca. Kroz predavanja i zadatke, student stiče osnovna znanja iz primijenjene fotografije i vizuelne kulture generalno. Polazna tačka na predmetu je upoznavajne sa osnovnim pravilima kompozicije u umjetnosti. Studenti se navode na posmatranje i “čitanje” umjetničkih djela. Stečena znanja se zatim kroz vježbe primjenjuju u digitalnoj fotografiji.  Kroz učenje tehničkih karakteristika i osobina digitalnih kamera, studenti se dalje osposobljavaju za korišćenje različitih objektiva i kreativnih tehnika u fotografiji. U turizmu, arhitektura je u jedna od najprisutnijih tema. Iz tog raloga je izabrana da bude dio tehničke vježbe.  Tehnička vježba fotografisanja arhitekture je prilagodjena oblasti studiranja. Pejzaž i cityscape su nezaobilazni motivi u marketiškom materijalu, u oblasti turizma. Kroz ovu vježbu studentima se sugeriše da svoje fotografije izrađuju po unaprijed osmišljenom planu i time svojim fotografijama daju upotrebnu vrijednost. Na kraju, kroz vježbu portret/autoportret studentima se ukazuje na kreativni i samokritički proces kroz koji svaki umjetnik prolazi u kreativnom izražavanju. Ova vježba je osmišljena da bi se stekao pojam i parameter za težinu stvaranja i samokritiku umjetničkog izražavanja. Sve vježbe su omišljene u logičnom nizu, u svrhu stavljanja studenta u poziciju odlušivanja kako stvaraoca, tako i konzumenta umetnosti. Na ovaj način student razvija sposobnost da bolje razuijme oblasti umjetnosti, kulture i turizma.

 

Nakon završenog kursa, student će biti osposobljen da:

- Posmatra umjetnost, umjetnička djela i kulturu generalno, ne samo iz pasivne pozicije konzumenta, već će steći širu sliku o oblasti koju studiraju, iz pozicije stvaraoca;

- Samostalno realizuje fotografske zadatke koji bi mogao da pronađe njihovu primjenu u realnim oblastima turizma (štampani material, publikacije, posteri);

- Ispolji kreativne ideje svog fotografskog i kreativnog razmišljanja.

 

 

Course description:

The Digital Photography course is designed as a basic photography course for students who do not attend art faculties. The best way to bring students closer to the field of culture, is to put themselves in the position of a creator. Through lectures and assignments, the student acquires basic knowledge of applied photography and visual culture in general. The starting point of the course is to get acquainted with the basic rules of composition in art. Students are encouraged to observe and “read” works of art. The acquired knowledge is then applied in digital photography through assignments. Through learning the technical characteristics and features of digital cameras, the student is further trained to use different lenses and creative techniques in photography. In tourism, architecture is one of the most present topics. For that reason, architecture was chosen to be part of the technical assignments. The technical assignments of photographing architecture is adapted to the field of study. Landscape and cityscape are unavoidable motifs in advertising material, in the field of tourism. Through this assignments, students are suggested to make their photos according to a pre-designed plan and thus give their photos use value. Finally, through the portrait / self-portrait assignments, students are shown the creative and self-critical process that every artist goes through in creative expression. This assignments is designed to gain a concept and parameter for the difficulty of creation, and self-criticism of artistic expression. All assignments are designed in a logical sequence, in order to put the student in the position to critic, from both sides, as a creator and as a consumer of art.

 

In this way the student develops the ability to better understand the fields of art, culture and tourism. Upon completion of the course, the student will be able to:

- look at art, works of art and culture in general, not only from the passive position of the consumer, but he/she it will gain a broader picture of the area of study, from the position of the creator;

- Independently realize photographic assignments that could find their application in real areas of tourism (printed material, publications, posters);

- Show creative ideas of their photographic and creative thinking.

 

 

 

Angažovani predavači: