Predmeti

FKT1OK
Osnovi kreativnosti

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: Kultura i turizam

Opis predmeta je upoznavanje studenata s osnovnim komponentama kreativnog procesa, uz fokus na odnos kreativnosti i umjetnosti, te pitanja koja se tiču poimanja i „proizvodnje“ ideja. Ukazuje se na važnost opštih principa koji se odnose na teorije kreativnosti, kreativne procese i praktičnu upotrebu kreativnih tehnika.

Angažovani predavači: