Predmeti

FKT1KR
Kreativno razmišljanje

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: Kultura i turizam

Opis predmeta je upoznavanje sa osnovnim principima kreativnog pisanja i najvažnijim karakterisikama profesije pisca u okviru oblasti kreativnih industrija.

Angažovani predavači: