Predmeti

FKT3RFTK
Računovodstvo i finansije u kulturi i turizmu

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: Kultura i turizam

Opis kursa:

 

Ovaj predmet se sastoji od dva modula: Finansije i računovodstvo u kulturi i turizmu i Blockchain tehnologije u kulturi i turizmu. Modul Finansije i računovodstvo u kulturi i turizmu je dizajniran tako da studentima pruži razumijevanje principa računovodstva- kako finansijskog, tako i upravljačkog računovodstva. Pored toga, kurs dodatno nudi primjenu koncepata u realnim poslovnim okolnostima – u svakoj temi su predstavljeni primjeri koji omogućavaju studentima da u kontinuitetu nadograđuju znanja, vještine i kompetencije iz ove oblasti. Koncepti su dalje razrađeni kroz praktične veze sa detaljnijim poslovima procesa. Konstantnim traženjem odgovora na pitanja „zašto“ i „kako“, analiziraju se različiti računovodstveni koncepti i promovisanje razumijevanja uzroka i posljedica poslovanja određene kompanije, čiji se efekt mogu prepoznati kroz prezentovane računovodstvene informacije, što isključuje mogućnost pukog memorisanja pojmova. Modul Blockchain tehnologije u kulturi i turizmu se bavi definisanjem pojma blockchain tehnologija, njihovim osnovnim karakteristikamama i vrstama i primjenom u različitim djelatnostima. Posebna pažnja u ovom modulu se poklanja primjeni blockchain tehnologija u oblasti kulture i turizma, analizi benefita, ali i potencijalnih  opasnosti koje njihova primjena može donijeti, analizi primjera dobre prakse i njihovog značaja za poslovanje u kulturi I turizmu u budućnosti.

 

Po završetku ovog kursa student će moći da :

- Opiše i analizira finansijske izveštaje;

- Procijeni finansijski položaj i finansijske performanse povezane sa poslovanjem;

- Doprinese poslovnom odlučivanja korisnika na osnovu računovodstvenih informacija iz finansijskih izveštaja;

- Preporuči i obrazloži odgovarajuće poslovne strategije.

- Koristi primjere iz aktuelnih događaja i stvarnih poslovnih situacija

- Definiše pojam blockchain tennologija, identifikuje njihove osnovne karakteristike  I vrste I diskutuje o njihovopj primjeni u različitim djelatnostima

- Analizira primjere primjene blockchain tehnologija u kulturi I turizmu, njihove benefite I potencijalne opasnosti, u potpunosti sagledavajući njihov značaj za poslovanje u kulturi I turizmu u budućnosti.

 

 

Course description:

This course consists of two modules: Finance and Accounting in Culture and Tourism and Blockchain Technologies in Culture and Tourism. The module Finance and Accounting in Culture and Tourism is designed to provide students with an understanding of the principles of accounting - both financial and management accounting. In addition, the course additionally offers the application of concepts in real business circumstances - in each topic, students are presented examples that allow them to continuously upgrade their knowledge, skills and competences in this area. The concepts are further elaborated through practical links with more detailed process tasks. By constantly looking for answers to the questions "why" and "how", different accounting concepts are analyzed and the understanding of the causes and consequences of a certain company's business is promoted, the effect of which can be recognized through the presented accounting information, which excludes the possibility of memorizing concepts. The module Blockchain technologies in culture and tourism deals with the definition of the term blockchain technologies, their basic characteristics and types and their application in various industries. Special attention in this module is paid to the application of blockchain technologies in the field of culture and tourism, analysis of benefits and potential dangers that their application may bring, analysis of examples of good practice and their importance for business in culture and tourism in the future.

 

Upon the completion of this course, student will be able to:

- Describe and analyze financial statements;

- Assess the financial position and financial performance related to the business;

- Contribute to the business decision-making of users based on accounting information from financial statements;

- Recommend and explain appropriate business strategies.

- Use examples from current events and real business situations

- Define the term blockchain technologies, identify their basic characteristics and types and discuss their application in various industries

- Analyze examples of application of blockchain technologies in culture and tourism, their benefits and potential dangers, fully considering their importance for business in culture and tourism in the future.

 

Angažovani predavači: