Predmeti

FKT1EJ2
Engleski jezik II

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: Kultura i turizam
 
 

Opis predmeta

 

Komunikacija na stranom jeziku  je svakodnevna potreba. Napredak tehnologije i tehnike je omogućio da preko interneta budemo povezani sa ljudima širom svijeta, da putujemo i otkrivamo nove zemlje, kulture i običaje. Samim tim, poznavanje stranih jezika je postalo imperativ u modernom poslovanju i nužan preduslov za adekvatnu pripremu za potrebe savremenog tržišta rada.

 

U toku izučavanja predmeta akcenat će stavljen na razvijanje sve 4 jezičke vještine: slušanje i čitanje (razumijevanje), govorenje (govorna interakcija i govorna produkcija) i pisanje. U metodologiji se koristi komunikativni pristup pri učenju stranog jezika, a u procesu realizacije nastave koriste se i multimedijalne komponente (digitalni softwer za za učionicu) što omogućava veliku interaktivnost tokom časa, sa akcentom na slušanju i govoru.

 

Ključni cilj predmeta je razvoj komunikativnih sposobnosti studenata na engleskom jeziku, odnosno razvoj sociolingvističke kompetencije, kao i razvijanje svijesti o značaju multikulturalnosti – upoznavanje sa kulturom zemlje stranog jezika – govornog područja, odnosno razvoj socio-kulturne kompetencije.

 

Course description

 

Communication in a foreign language is a daily necessity. Continuous progress in information communication technologies have enabled us to connect with people around the world via the Internet, to travel and discover new countries, cultures and customs. Therefore, knowledge of foreign languages ​​has become an imperative in modern business and a necessary prerequisite for adequate preparation for the needs of the modern labor market.

 

The focus will be put on developing all 4 language skills: listening and reading (comprehension), speaking (speech interaction and speech production) and writing. The methodology uses a communicative approach to learning a foreign language, and in the process of teaching multimedia components (digital software for the classroom) are used, which allows great interactivity during class, with an emphasis on listening and speaking.

 

The key goal of the course is the development of communicative skills of students in English language, i.e. the development of sociolinguistic competence, as well as the development of awareness of the importance of multiculturalism - introduction to the culture of a foreign language - language area, i.e. development of socio-cultural competence.

Angažovani predavači: