Predmeti

FKT1I2ks
Informatika 2

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2
Smjer: Kineske studije

Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznati studente s osnovama računara i programskih jezika. Obratiće se pažnja na proceduralno programiranje u nekom od programskih jezika.

Ishodi učenja predmeta: Student će biti osposobljen da donosi zaključke a na bazi algoritamskog načina razmišljanja i riješavanja problema. Primjeni objektivno orijentisano programiranje.

Angažovani predavači: