Predmeti

FKT1KB1
Kulturna baština I

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 1
Obavezan: Da
Fond časova: 2+0
Smjer: Opšti smjer

Značaj i vrijednosti kulturne baštine za društvo

Istorijska geneza kulturne baštine u Crnoj Gori

Međunarodni okvir - UNESCO standardi, konvencije, mjesta Svjetske baštine; Savjet Evrope -  standardi, konvencije, primjeri projekata i inicijativa; IPA – Instrument predpristupne podrške

Kulturna baština – čeoni kulturni kapital i održivi ekonomski resurs države

Održivo korišćenje kulturne baštine -Tradicionalna namjena kulturnih dobara;

Nova namjena kulturnih dobara  

Upravljanje kulturnom baštinom na principima integralne zaštite - Menadžment planovi i Menadžment lokaliteta i mjesta (primjeri)

Kulturna baština i kulturni turizam - Promocija i popularizacija kulturne baštine (publikacije, brošure, flajeri, interaktivni vodiči); Informaciono društvo i društvo znanja; Integrisanje informacione tehnologije u upravljanje i korišćenje kulturne baštine; prednosti 3D prezentacije,

Angažovani predavači: