Predmeti

FKT3RRT
Religija i religijski turizam

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2
Smjer: Opšti smjer

Ideja izučavanja predmeta: Shvatiti vezu religije, svetih mjesta, vjere i hramova sa civilizacijskim dostignućima i prepoznati vjeru i sveta mjesta kao šansu za razvoj turizma

Ciljevi izučavanja predmeta:  Da student prepoznaje šanse za preduzetnički poduhvat u vjerskom turizmu, cijeneći činjenicu da je upravo vjera - uz zdravstvene i kulturne motive, je jedan od najstarijih motiva putovanja (danas turističkih motiva)

Angažovani predavači: