Predmeti

FKT3ST
Sportski turizam

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2+0
Smjer: Opšti smjer

Ideja izučavanja predmeta: Razumijevanje prirode, strukture i složenosti industrije sportskog turizma. Razumijevanje složenosti turizma sa stanovišta sadržaja aktivnosti i prepoznavanje šansi za preduzetničku inicijativu

Ciljevi izučavanja predmeta: Da student stekne specifična znanja iz područja sportskog turizma (planiranje razvoja, organizacija i menadžment) i savlada metodologiju za valorizaciju ekonomskih učinaka sportsko rekreativnih usluga u turizmu.

Angažovani predavači: