Predmeti

FKT1KB1
Kulturna baština I

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 3+2
Smjer: Opšti smjer

Opis predmeta

Predmet Kulturna baština I bazira se na teorijskom pristupu izučavanja osnovnih karakteristika samog pojma kulturne baštine, njegove interpretacije i razumijevanja, kako bi se stvorila osnova za dalje proučavanje značaja, očuvanja i valorizacije baštine. U tom smislu, pristup obradi predmeta biće filozofski, odnosno analiziraće pojmove kulture, nasljeđa, sjećanja, prošlosti, identiteta i drugih srodnih koncepata, koji determinišu lični i kolektivni odnos prema kulturnoj baštini.

 

Cilj predmeta

Osnovni cilj predmeta je upoznavanje s fundamentalnim pojmovima kulturne baštine, čime se doprinosi podizanju nivoa opšteg obrazovanja studenata, te pruža teorijska osnova za dalja praktična usavršavanja na polju prepoznavanja, valorizacije i zaštite kulturne baštine. Konkretno, ishodi učenja predmeta su: razumijevanje različitih definicija kulture i kulturne baštine; usvajanje multidisciplinarnog pogleda na kulturnu baštinu; upoznavanje sa filozofskim osnovama kulture i njenog nasljeđa; uviđanje veza između prošlosti, nasljeđa i ličnog i kolektivnog identiteta.

Angažovani predavači: