Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Snežana Radulović

Dr Snežana Radulović je zaposlena na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu u zvanju redovnog profesora iz oblasti Ekologije od 2016. godine. Za Šefa Katedre za ekologiju i zaštitu životne sredine (kasnije Katedre za ekologiju) birana je u mandatima 2012-2015, 2015-2018. i 2018-2021. godine. Kreator je i koordinator modula Ekološki inžinjering na master studijama Biologije i Ekologije PMF-a za akreditacioni ciklus 2008-2018, u novom ciklusu od 2021. godine. Mentor je preko 50 diplomskih i master radova iz oblasti ekologije, dve odbranjene doktorske disertacije na Univerzitetu u Novom Sadu i Univerzitetu u Beogradu i četiri doktorske disertacije u finalnoj fazi izrade (PMF i FTN UNS). Od 2015. godine je birana na stalnu listu stalnih spolјnih mentora doktorskih studija Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu za oblast Inžinjerstvo zaštite životne sredine.  Od strane Fulbright fondacije State Department-a 2011. godine imenovana je za key - host profesora Fulbright stipendiste Prof Mac Alford-a (The University of Southern Mississipi, Department of Biology) za akademski boravak 2011/2012. godine. Autor je dva udžbenika.

Naučna aktivnost Prof. Snežane Radulović obuhvata oblasti ekologije akvatičnih ekosistema, ekoklimatologije i hidromorfologije, klimatskih promena i akvatičnih koridora biljnih invazija, GIS-a i sistema dalјinske detekcije u fitogeografiji, prvenstveno UAV snimaka i sonara, kao i metodološki specifičnih analiza velikih baza podataka sa fokusom na ML (machine learning) trenirane algoritme (veštačke neuronske mreže, ANN). Kao istraživač učestvovala je u više nacionalnih i međunarodnih projekata, a kao rukovodilac ili koordinator u tri projekta saradnje sa privredom, tri FP7 i jednom Erasmus+ projektu. Objavila je preko 60 naučnih i stručnih radova. U poslednjih 10 godina publikovala je 18 naučnih radova sa SCI liste. Koautor je na dva tehnička (IT) rešenja. 2019. godine imenovana je za vodećeg sudskog veštaka PMF-a UNS za procene uticaja minihidrocentrala na životnu sredinu.

Poseban segment angažovanja Prof. Snežane Radulović predstavlјa metodološka standardizacija hidromorfološkog monitoringa i monitoringa biote (makrofite, makroinvertebrate, ribe) u oblasti ekologije kopnenih voda, kroz rad u naučnim, stručnim, tehničkim i normativnim telima, kako na nacionalnom (ISO KSH 147 Republike Srbije) tako i evropskom nivou (EU CEN WG2), gde je od 2006. godine u svojstvu eksperta punopravnog statusa angažovana u procesu kreiranja, testiranja i implementacije standarda u određivanju ekološkog statusa akvatičnih ekosistema. Od septembra 2012. godine obavllja funkciju Predsednika Republičke Komisije ISO/CEN KH147 'Kvalitet voda' Instituta za standardizaciju Republike Srbije.  Oktobra 2019. godine delegirana od strane EU CEN komisije u CIS ECOSTAT radnu grupu Evropske komisije za implementaciju WFD sa sedištem u Joint Research Centre, Ispra, Italija.

 

Monografije:

-Radulović S, Vučković M (2015). Ekologija akvatičnih fitocenoza Carske bare. Monografija. Matica srpska, Novi Sad. Jubilarno izdanje.  ISBN 978-86-7046-148-3

-Stanica A, Panin N, Andrei I, Vulturescu V, Scrieciu A, Constantinescu A, Campostrini P, Dabala C, Gajdusek F, Dall E, Sidoroff M, Paun M, Litescu S, Hein T, Feldbacher E, Reckendorfer W, Weigelhofer G, Habersack H, Riegler A, Staska B, Arcilla AS, Gracia V, Andrew Tyler, Bradley C, Parsons D, Gault TG, Kohmann F, Gettel G, Irvine K, Popescu I, Boeriu P, CrnojevicBengin V, Radulovic S, Krkljes O, Bulla M, Burusz A and Torma A. (Ed. Jeremy Gault, Chris Bradley,Andrew Tyler, Adrian Stanica, Vangelis Papathanassiou, Gretchen Gettel) (2015): Towards the Integrated Management of the Danube River – Danube Delta – Black Sea system: Proposal for a Strategic Research and Innovation Agenda. GeoEcoMar 1-51 ISBN: Bucharest, 2015 ISBN: 978- 06-94058-2-6 (print) ISBN: 978-606-94058-3-3 (online)

-Stanica A, Panin N, Andrei I, Vulturescu V, Scrieciu A, Constantinescu A, Campostrini P, Dabala C, Gajdusek F, Dall E, Sidoroff M, Paun M, Litescu S, Hein T, Feldbacher E, Reckendorfer W, Weigelhofer G, Habersack H, Riegler A, Staska B, Arcilla AS, Gracia V, Andrew Tyler, Bradley C, Parsons D, Gault TG, Kohmann F, Gettel G, Irvine K, Popescu I, Boeriu P, CrnojevicBengin V, Radulovic S, Krkljes O, Bulla M, Burusz A and Torma A. in (Ed. Habersack H, Tyler A, Bradley C, Stanica A, Popescu I) (2015): Towards the Integrated Management of the Danube River – Danube Delta – Black Sea system: Proposal for the Development of Human Capital GeoEcoMar 1-47. ISBN: Bucharest, 2015 ISBN: 978-606-94058-6-4 (print) ISBN: 978-606-94058-7-1 (online)

-Stanica A, Panin N, Andrei I, Vulturescu V, Scrieciu A, Constantinescu A, Campostrini P, Dabala C, Gajdusek F, Dall E, Sidoroff M, Paun M, Litescu S, Hein T, Feldbacher E, Reckendorfer W, Weigelhofer G, Habersack H, Riegler A, Staska B, Arcilla AS, Gracia V, Andrew Tyler, Bradley C, Parsons D, Gault TG, Kohmann F, Gettel G, Irvine K, Popescu I, Boeriu P, CrnojevicBengin V, Radulovic S, Krkljes O, Bulla M, Burusz A and Torma A. (Ed. Stanica A, Bradley C, Tyler A, Habersack H) (2015): Towards the Integrated Management of the Danube River – Danube Delta – Black Sea system: collaboration of the two EUSDR Flagship Distributed Research Infrastructures 1-46. ISBN: Bucharest 2015 ISBN: 978-606-94058-4-0 (print) ISBN: 978-606-94058-5-7

-Popović E, Vučković M, Radulović S, Pajević S, Kostić D, Bjelić-Čabrilo O, Miljanović B. in (eds): Gallé L and Körmöczi L. (2000): Dominant plant and animal species in aquatic biotopes of Koviljski rit Marsh area (Vojvodina, Yugoslavia). Ecology of River Valleys. Monograph. University of Szeged. 197-201, ISBN 963 482 432 3

 

Udžbenici:

-Radulović S, Cvijanović D. (2016): Osnove ekologije. Osnovni udžbenik. Prirodno-matematiči fakultet, UNS

-Radulović S, Teodorović I. (2011): Ekologija i monitoring kopnenih voda. Metodološki priručnik, Prirodno-matematiči fakultet, UNS, ISBN 978-86-7031-143-5.1-200

-Bogdanović, S (Eds) Dalmacija B, Ivančev Tumbas I, Teodorović I, Radulović S, Božić Đ, Bugarski N, Svilokos T, Francuski P, Bogdanović S (2005): EU Water Framework direktiva / Okvirna direktiva EU o vodama. Jugoslovensko udruženje za vodno pravo JuVP. 1-214. ISBN 86-83421-06-6, prevod sa engleskog jezika

 

Naučno-istraživački radovi:

-Krtolica I, Cvijanović D, Obradović Đ, Novković M, Milošević Đ, Savić E, Vojinović-Miloradov M,  Radulović S (2020). Water quality and macrophytes in the Danube River: Artificial neural network modelling. Ecological indicators (doi.org/10.1016/j.ecolind.2020.107076)

-Boon PJ, Argillier C, Ciampittiello M, England J, Peterlin M, Radulovic S, Rowan J, Soszka H, Urbanič, G (2018). Developing a standard approach for assessing the hydromorphology of lakes in Europe. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems 29: 655– 669.

-Vukov D, MIlic M, Cuk M, Radulovic S, Igic R, Janauer G (2018). Combined effects of physical environmental conditions and anthropogenic alterations are associated with macrophyte habitat fragmentation in rivers - Study of the Danube in Serbia.Science of the Total Environment, (2018), vol. 634: 780-790

-Damnjanović, B, Novković, M, Vesić, A, Živković, M, Radulović, S, Vukov, D, Anđelković, A, Cvijanović, D. (2018). Biodiversity-friendly designs for gravel pit lakes along the Drina River floodplain (the Middle Danube Basin, Serbia). Wetland Ecology and Management. 27: 1–22.

-Cvijanović D, Lakušić, D, Živković M, Novković M, Anđelković A, Pavlović D, Vukov D, Radulović S. (2018). An overview of aquatic vegetation in Serbia. Tuexenia, 38: 269-286.

-Živković M, Anđelković A, Cvijanović D, Novković M, Vukov D, Šipoš Š, Ilić M, Pankov N, Miljanović B, Marisavljević D, Pavlović D, Radulović S. (2018). The beginnings of Pistia stratiotes L. 1753invasion in the lower Danube delta: The first record for the Province of Vojvodina (Serbia). BioInvasions Records.

-Stojanović N, Poljaković-Pajnik L., Radulović S, Novković M, Živković M. (2018). Dronovi - uporedna legislativa i primena u šumarstvu. Topola (Poplar) 201/202: 127-134. ISSN (štampano izdanje): 0563-9034, ISSN (Online): 2620-1593, UDK: 623.746:34 (497.11)

-Novković M, Damnjanović B, Živković M, Smailagić D, Andjelković A, Radulović S, Cvijanović D. (2018). Ekološki trejtovi makrofitske vegetacije u plavnom području reke Drine. Zaštita voda-Voda 2018, Sokobanja, Zbornik radova, 235-243.

-Živković M, Anđelković A, Novković M, Damnjanović B, Banjac N, Pankov N, Šipoš Š, Miljanović B, Cvijanović D, Radulović S. (2018). Određivanje ekološkog statusa reke Krivaje na osnovu bioloških, hidromorfoloških i fizičko-hemijskih parametara. Zaštita voda-Voda 2018, Sokobanja, Zbornik radova. 223-235.

-Cvijanović D, Novković M, Damnjanović B, Živković M, Aleksić S, Anđelković A, Radulović S. (2018). Konzervacioni status makrofitske vegetacije u kopovima šljunka u plavnom području reke Drine. Zaštita voda-Voda 2018, Sokobanja, Zbornik radova, 111-119.

-Damnjanović B, Živković M, Novković M, Gorunović M, Anđelković A, Radulović S, Cvijanović D. (2017). Hidromorfološke karakteristike šljunkara u donjem toku reke Drine. Knjiga radova V memorijalnog naučnog skupa iz zaštite životne sredine "Docent Dr Milena Dalmacija". Novi Sad, 31/03-01/04/2017. str. 32-38.

-Cvijanović D, Damnjanović B, Novković M, Krtolica I, Radulović S. (2017). Značaj interakcije između hidromorfoloških i fizičko-hemijskih karakteristika staništa i makrofitske vegetacije pri određivanju prioriteta za restauraciju eutrofnih jezera umerene zone. V Memorijalni naučni skup iz zaštite životne sredine „Docent dr Milena Dalmacija“. Knjiga radova, 12-18.

-Živković M, Božić D, Anđelković A, Novković M, Šipoš Š, Pankov N, Miljanović B, Cvijanović, D, Radulović S. (2017). Uloga hidromorfoloških parametara u strukturi makrofitske vegetacije reke Tamiš. Zbornik radova 46. godišnje konferencije o aktuelnim temama korišćenja i zaštite voda „Voda 2017“, Vršac, 06-08/06/2017. str. 125-134.

-Anđelković A, Živković M, Cvijanović D, Novković M, Marisavljević D, Pavlović D, Radulović S. (2016). Riparian areas as invasion corridors of Xanthium strumarium in Serbia. Acta herbologica 25 (2): 45-55.

-Živković M, Kancko S, Anđelković A, Novković M, Perić R, Damnjanović B, Pankov N, Miljanović B, Cvijanović D, Radulović S. (2016). Određivanje ekološkog statusa reke Bosut na osnovu hidromorfoloških, bioloških i hemijskih parametara. Zbornik radova 45. godišnje konferencije o aktuelnim temama korišćenja i zaštite voda „Voda 2016“. Zlatibor, 15-17/06/2016. str. 203-214.

-Damnjanović B, Živković M, Anđelković A, Novković M, Miljanović B, Radulović S, Cvijanović D. (2016). Određivanje ekološkog statusa reke Štire na osnovu hidromorfoloških, bioloških i hemijskih parametara. Zbornik radova 45. godišnje konferencije o aktuelnim temama korišćenja i zaštite voda „Voda 2016“. Zlatibor, 15-17/06/2016. str. 215-222.

-Dušanka Lj. Cvijanović, Milica M. Živković, Maja Z. Novković, Ana A. Anđelković, Snežana B. Radulović, Dmitar V. Lakušić D. (2016). The digital database of aquatic and semiaquatic vegetation in Serbia. Matica srpska Journal of Natural Sciences 131 (2): 145-155.

-Anđelković AA, Živković MM, Cvijanović DLj, Novković MZ, Marisavljević DP, Pavlović DM, Radulović SB. (2016). The contemporary records of aquatic plants invasion through the Danubian floodplain corridor in Serbia. Aquatic Invasions, 11 (4): 381-395.

-Landucci F, Řezníčková M, Šumberová K, Chytrý M, Aunina L, Biţă-Nicolae C, Bobrov A, Borsukevych L, Brisse H, Čarni A, Csiky J, Cvijanović D, De Bie E, De Ruffray P, Golub V, Hennekens S.M, Hrivnák R, Iemelianova S, Jandt U, Jenačković D, Jansen F, Kącki Z, Lájer K, Matulevičiutė D, Mesterházy A, Michalcová D, Paal J, Papastergiadou E, Properzi A, Radulović S, Rodwell JS, Schaminée JHJ, Šilc U, Sinkevičienė Z, Stančić Z, Stepanovich J, Teteryuk B, Tzonev R, Venanzoni R, Weekes L, Willner W. (2015). WetVegEurope: a database of aquatic and wetland vegetation of Europe. Phytocoenologia, 45 (1-2): 187-194.

-Laketić D, Radulović S, Živković M, Jurca T, Alford MH. (2013). Lake macrophyte nutrient index of standing waters in Serbia (LIMNIS). Ecological indicators, 25: 200-204.

-Anačkov GT, Rat M.M, Radak BD, Igi RS, Vukov DM, Rućando MM, Krstivojević MM, Radulović SB, Cvijanović DLj, Milić DM, Panjković BI, Szabados KL, Perić RD, Kiš AM, Stojšić VR, Boža PP. (2013). Alien invasive neophytesof the Southeastern part of the Pannoni an Plain. Central European Journal of Biology 8: 1032–1043.

-Anđelković A, Živković M, Novković M, Pavlović D, Marisavljević D, Radulović S. (2013). Invasion pathways along the rivers in Serbia – the eastern corridor of Reynoutria spp. Zaštita bilja, 64 (4): 178-188.

-Vukov D, Igić R, Rućando M, Radulović S. (2012). Diversity of vascular hydrophytes in the Zasavica river (Serbia): Changes after thirteen years. Archives of Biological Sciences, 64 (4): 1607-1617.

-Radulović S, Boon PJ, Laketić D, Simonović P, Puzović S, Živković M, Jurca T, Ovuka M, Malaguti S, Teodorović I. (2012). Preliminary checklists for applying SERCON (system for evaluatingrivers for conservation) to rivers in Serbia. Archives of Biological Sciences, 64 (3): 1037-1056.

-Jurca T, Donohue L, Laketić D, Radulović S, Irvine K. (2012). Importance of the shoreline diversity features for littoral macroinvertebrate assemblages. Fundamental and Applied Limnology/Archiv für Hydrobiologie, 180 (2): 175-184.

-Anđelković A, Živković M, Novković M, Pavlović D, Marisavljević D, Radulović S. (2013). Invasion pathways along the rivers in Serbia – the eastern corridor of Reynoutria spp. Zaštita bilja, 64 (4): 178-188.

-Delević O, Đukić D, Radulović S, Mandić L (2012). Mikroorganizmi kao indikatori kvaliteta voda rijeke Lim Acta agriculturae Serbica 2012, vol. 17, br. 34, str. 135-141.

-Radulović S, Laketić D, Teodorović I. (2011). A botanical classification of standing waters in Serbia and its application to conservation. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems

-Radulović S, Laketić D, Popović Ž, Teodorović I. (2010). Towards the candidature of the Crno Jezero lake (Black lake, Durmitor, Montenegro) for HES site of Dinaric Western Balkan Ecoregion. Archives of Biological Sciences 62 (4), 1101-1117.

-Radulović S, Laketić D, Vukov D. (2010). A riverside tale: the assessment of altered habitat effects on macrophytes assemblage on the Tamis River, Serbia. Archives of Biological Sciences 62 (4), 1163-1174.

-Teodorović I, Radulović S, Bloesch J. (eds.) (2004). Scientific Concepts and Implementation of Sustainable Transboundary River Basin Management. Internat. Assoc. Danube Res. Limnological Reports 35. Proceedings of 35th IAD Conference, 19-23 April, 2004, Novi Sad, Serbia and Montenegro. Visio Mundi Academic Press, Novi Sad, Serbia and Montenegro and National Committee of IAD Serbia and Montenegro. 1-681.

-Radulović S, Vučković M, Borišev M, Pajević S, Panjković B. (2004). An evaluation of phytocoenological presence of macrophytes in the stari Begej – Carska Bara wetland area. Limnological reports 35, 469-479.

-Panjković B, Radulović S, Vučković M. (2004). The aqutic moss communities at Monostor wetland area (Danube, SCG). Limnological reports 35, 427-433.

-Pajević S, Kevrešan Ž, Vučković M, Radulović, S, Frontasieva M, Pavlov S, Galanskaya T. (2004). Aquatic macrophytes as biological resources for monitoring the impacts of heavy metals on the aquatic enviroment. Limnological reports 35, 323-331.

-Teodorović I, Radulović S, Nemeš K, Miljanović B, Bunjevački T. (2003). Procena uticaja industrije i grada Vrbasa na ekološki potencijal kanala DTD Vrbas-Bezdan. Zbornik radova Prirodno-matematičkog fakulteta, serija za biologiju, 31-32, 57 – 75.

-Pajević S, Vučković M, Kevrešan Ž, Matavulj M, Radulović S, Radnović D. (2003). Aquatic macrophytes as indicators of heavy metal pollution of water in DTD canal Sistem. Zbornik Matice srpske za prirodne nauke. (104) 51-60.

-Pajević S, Kevrešan Ž, Vučković M, Radulović S, Matavulj M, Radnović D. (2003). Aquatic macrophytes – role in monitoring and remediation of nutrients and heavy metals. 7th ISSIR 2003, Section III. Index 0316: 260-265. Huneodora, Romania.

-Radulović S, Vučković M, Pajević S, Panjkovic B. (2003). The ecology of distribution of submerged macrophytes in the canal network DTD SCG. 7th ISSIR 2003, Section III. Index 0304: 192-197. Huneodora, Romania.

-Vučković M, Pekanović V, Stojanović S, Radulović S. (2003). The vegetation of hilly-montane zone of southeastern Banat, Vojvodina, and syngenetic relations of plant associations. 7th ISSIR 2003, Section III. Index 0304: 438-444. Huneodora, Romania.

-Pajević S, Kevrešan Ž, Radulović S, Radnović D, Vučković M, Matavulj M. (2003). The role of macrophytes in monitoring the impact of heavy metal effluents on the aquatic environment. Large Rivers Archiv für Hydrobiologie Suppl. 9 (4): 317-321.

-Vučković M, Radulović S, Pajević S, Panjković B. (2002). Vascular macrophytes of the aquatic ecosystems in the vicinity of Novi Sad (Yugoslavia). Internat. Assoc. Danube Res. (IAD), Limnological Reports 34, 243-250.

-Matavuy M, Gayin S, Radnovicy D, Petrovicy O, Vuckovicy M, Payevicy S, Ivanc A, Miyanovicy B, Teodorovicy I, Bokorov M, Svirchev Z, Radulovicy S, Boshkovicy, Simeunovicy Y, Matavulj M. (2002). Results of the Hydrobiological and Microbiological Study of the Bachka region Canal Net as a basis of vise Use and Sustainable development of resources. Internat. Assoc. Danube Res. (IAD), Limnological Reports 34, 565-573.

-Vučković M, Popovic E, Pajević S, Matavulj M, Koastiv D, Radulović S, Bjelić-Čabrilo O, Miljanovic B. (2002). Floral-Faunistic Characteristics of the Begecka Jama Pond as the Natural park in the Viciniti of Novi Sad. Internat. Assoc. Danube Res. (IAD), Limnological Reports 34, 886-882.

-Matavuy M, Radnovicy D, Gayin S, Petrovicy O, Vuckovicy M, Svirchev Z, Payevicy S, Teodorovicy I, Matavulj M, Ivanc A, Miyanovicy B, Bokorov M, Radulovicy S, Simeunovicy Y, Kevreshan Zh. (2002). Hydrobiological investigation of the DTD canal net in Bachka with an aim of wise use of the resource Internat. Assoc. Danube Res. (IAD), Limnological Reports 34.

-Matavuy M, Budakov Lj, Radnovicy D, Gayin S, Petrovicy O, Svirchev Z, Brankovic D, Matavulj M, Bokorov M, Simeunovicy Y, Ivanc A, Miyanovicy B, Teodorovicy I, Popovic E, Vuckovicy M, Radulovicy S, Payevicy S, Anachov G, Boshkovicy N. (2002). Koviljski rit wetland revitalisation as the basis of wise use and sustanible development of the resource. Internat. Assoc. Danube Res. (IAD), Limnological Reports 34.

-Radulović S, Vučković M, Pajević S, Panjković B. (2002). Bioindicative and natural values of aquatic vascular macrophytes from the Vrbas-Bezdan DTD canal (Yu) Limnological Reports 34 (Proceedings of the 34th Conference, Tulcea, Romania)

-Pajević S, Vučković M, Matavulj M, Radulović S, Kevresanin Z. (2002). Heavy metals in the aquatic macrophytes of the Danube-Tisza-Danube canal network (Voivodina, Serbia) Limnological Reports 34, 219-227.

Pajević S, Vučković M, Matavulj M, Radulović S, Kevrešanin, Z. (2002). Chemical composition of aquatic macrophytes in DTD canal network (Voivodina, Serbia) Limnological Reports 34, Index 0131.

-Pajević S, Vučković M, Stanković Ž, Krstić B, Kevrešan Ž, Radulović S. (2002). The content of some macronutrients and heavy metals in aquatic macrophytes of three ecosystems connected to the Danube in Yugoslavia. Large Rivers Vol.13, No. 1-2; Archiv für Hydrobiologie Suppl. 141/1-2, 73-83.

-Pajević S, Vučković M, Stanković Z, Krstić B, Kevresan Z, Radulović S. (2000). The content of some macronutrients and heavy metals in dominant aquatic macrophytes of three different ecosystems. 12th Congress of the Federation of European Societies of Plant Physiology, Budapest, Hungary, 21-25 August 2000, Plant Physiology and Biochemistry Vol. 38 - Supplement, p. 182.

-Popović E, Vučković M, Radulović S, Pajević S, Kostić D, Bjelić-Čabrilo O, Miljanović B. (2000). Dominant plant and animal species in aquatic biotopes of Koviljski rit Marsh area (Vojvodina, Yugoslavia). Ecology of River Valleys; 197-201, Szeged.

-Vučković M, Radulović S, Strajin D. (1999). Biljni pokrivač Novog Sada – značajna komponenta kvaliteta životne sredine. Zbornik radova Prirodno-matematičkog fakulteta. Ser.za biol. 27-28: 5-16.

-Vučković M, Stojanović S, Nikolić Lj, Radulović S, Lazić D. (1998). Vascular macrophyta of the Danube-Tisza-Danube hydrosistem in Banat region, Voivodina. Simpozion International “Cercetarea interdisciplinara zonala” Romania-Yugoslavia-Ungaria, Editia a II-a lucrari presentate; 371-375, Timisoara.

-Vučković M, Radulović S, Strajin D. (1998). Vascular macrophytes – phytoindicators of the water quality in the main canal of hydrosistem Danube-Tisza-Danube. Zbornik radova Prirodno-matematičkog fakulteta. ser. za biol. 26: 44-49.

-Vučković M, Radulović S, Strajin D. (1998). Bioindicative role of aquatic vascular macrophytes from the Begej canal (Banat-Yugoslavia). 3rd International Symposium Interdisciplinary Regional Research (Hungary, Romania, Yugoslavia), Proceedings part II 829-832. Novi Sad.

-Radulović S, Vučković M, Strajin D. (1998). The community Nymhaeetum albo-lutae Nowinski 1928 from Koviljski rit wetland area. 3rd International Symposium Interdisciplinary Regional Research (Hungary, Romania, Yugoslavia), Proceedings part II: 832 Novi Sad.

-Stojanović S, Vučković M, Radulović S, Lazić D. (1997). Recentna livadska vegetacija pašnjačkog karaktera Agrostietalia stoloniferae Oberd. 1967. Zbornik radova Prirodno-matematičkog fakulteta. ser. za biol. 26: 44-49.

-Vučković M, Stojanović S, Butorac B, Radulović S, Lazić D. (1997). Die naturwerte der Flora in antropogenen wasswrökosystemen des Hydrosystems Donau-Theissa-Donau, IAD, 215-218, Wien, Österreich.

-Stojanović S, Vučković M, Radulović S. (1996). Karakteristike i zastupljenost korovskih biljaka u pašnjackoj asocijaciji Trifolio-Agrostietum stoloniferae Marković 1973. na području Vojvodine. V Kongres o korovima. Banja Koviljača.

-Vučković M, Stojanović S, Stanković Ž, Žderić M, Kilibarda P, Radulović S. (1996). Akvatične makrofite Kikindskog kanala u funkciji bioindikacije. Konferencija "Zaštita voda '96. Zbornik radova; 68-74, Ulcinj.

-Vučković M, Stanković Ž, Kilibarda P, Radulović S. (1995). Florističko-fitocenološki pristup u oceni ekoloških karakteristika kvaliteta vode u OKM HS DTD, Konferencija Zaštita voda '95, 214-218, Tara, Srbija.

-Vučković M, Stojanović S, Stanković Ž, Žderić M, Kilibarda P, Radak LJ, Radulović S. (1994). Quantitative presence of macrophytes in basic canal network of hydrosistem Danube-Tisza-Danube. Tiszia, Vol. 28; 25-28.

-Stojanović S,Vučković M, Butorac B, Žderić M, Radak Lj, Radulović S. (1994). Dominante aquatishe, semiaquatishe und sumph-weisen pflanzen in der vegetation des moor-reidgebeits bei Kovilj. Limnological reports 30. 259-262, Zuoz, Switzerland.

-Žderić M, Stojanović S, Radulović S. (1994). Poznavanje obrazovnih standarda – imperativ savremene biološke nastave. Pedagoška stvarnost 1-2, 66-73.

-Vučković M, Stojanović S, Butorac B, Žderić M, Radak Lj, Radulović S. (1994). Eine vergleichende uberisht makrophyten im kanalnetz des hydrosystem Donau-Theiss-Donau. Limnological reports 30, 262-269, Zuoz, Switzerland.

-Stojanović S, Vučković M, Stanković Ž, Žderić M, Kilibarda P, Radak Lj, Radulović S. (1994). Recentno stanje makrofitske vegetacije kao pokazatelj stepena sukcesijskih procesa u nekim deonicama hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav, Konferencija o akutnim problemima zaštite voda „Zaštita voda '94“, Jugoslovensko društvo za zaštitu voda, Zbornik radova, 227-230, Igalo

 

Saopštenja:

-Cvijanović D, Novković M, Galambos L, Stojković Piperac M, Weidendorfer J, Damnjanović B, Lorencová L, Šikić A, Purić K, Arifi B, Orelj M, Milovanović A, Crnobrnja Isailović J, Simić V, Radulović S. (2019). The Conservation Value of Macrophyte Communities in the Danube Floodplain in Serbia. 8th International Conference of Ecologists of Montenegro 2-6 October 2019, Budva, Montenegro. Book of abstracts

-Krtolica I, Vojinović-Miloradov M, Obradović Đ, Cvijanović D, Novković M, Milošević Đ, Radulović S. (2019). Water quality and macrophytes in the Danube River: ANN modeling. 11th Symposium for European Freshwater Sciences, June 30–July 5, 2019, Zagreb, Croatia. Book of abstracts 55

-Damnjanović B, Novković M, Ranđelović V, Radulović S, Cvijanović D. (2019). The diversity of macrophyte communities in the Drina River floodplain (the Middle Danube Basin, Serbia). Symposium on The Flora of Southeastern Serbia And Neighboring Regions. 20th to 23rd June 2019. Book of abstracts.

-Novković M, Cvijanović D, Živković M, Anđelković A, Damnjanović B, Vesković B, Lukičić N, Radulović S. (2018). One flew over the Danube floodplain lakes (Koviljski Rit wetland area): UAVs as promising tool in aquatic vegetation assessment. The 42nd IAD Conference: Danube - a lifeline governed by multiple uses, pressures and a multitude of ecosystem services, Smolenice, Slovakia. 44.

-Anđelković A, Živković M, Novković M, Cvijanović D, Vukov D, Ilić M, Miljanović B, Šipoš Š, Pankov N, Pavlović D, Marisavljević D, Radulović S. (2018). Pistia stratiotes L. 1753 – an emerging invader in Serbian rivers? The 42nd IAD Conference: Danube - a lifeline governed by multiple uses, pressures and a multitude of ecosystem services, Smolenice, Slovakia. 9

-Živković M, Damnjanović B, Anđelković A, Novković M, Cvijanović D, Radulović S. (2018). Makrofite kao indikatori ekološkog statusa reke Begej. Drugi kongres biologa Srbije. 25-30.09.2018. Kladovo, Srbija. 113.

-Cvijanović D, Damnjanović B, Novković M, Vesić A, Živković M, Anđelković A, Radulović S. (2018). The role of invasive hydrophytes in structuring macrophyte assemblages in the newly formed gravel pit lakes. Joint ESENIAS and DIAS Scientific Conference and 8th ESENIAS Workshop. Management and sharing of IAS data to support knowledge-based decision making at regional level 26/28 September 2018 Bucharest, Romania, Book of Abstracts. 48.

-Anđelković A, Živković M, Cvijanović D, Novković M, Marisavljević D, Pavlović D, Radulović S. (2018). Rivers in Serbia as important plant invasion corridors. Botanica Serbica, 42 (supplement 1) 7th Balkan Botanical Congress. Book of abstracts. 109.

-Radošević A, Kovačević A, Cvijanović D, Jovin I, Janković J, Vukašinović N, Damnjanović B, Novković M, Živković M, Radulović, S. (2018). A prediction framewoark for aquatic vegetation using artificial neural networks. Botanica Serbica, 42 (supplement 1) 7th Balkan Botanical Congress. Book of abstracts. 82

-Cvijanović D, Damnjanović B, Novković M, Vesić A, Živković M, Anđelković A, Vukov D, Radulović S. (2018). The role of hydrological regime in structuring macrophyte assemblages in gravel pit lakes along the Drina River floodplain (Serbia). Botanica Serbica, 42 (supplement 1) 7th Balkan Botanical Congress. Book of abstracts. 82

-Novković M, Cvijanović D, Živković M, Anđelković A, Damnjanović B, Lukičić N, Vesković B, Radulović S. (2018). Kartiranje akvatične vegetacije UAV snimcima. Drugi kongres biologa Srbije. 25-30.09.2018. Kladovo, Srbija. 93.

-Anđelković A, Živković M, Cvijanović D, Novković M, Marisavljević D, Pavlović D, Radulović S. (2017). Riparian area of the Danube River (Serbia) as an invasive alien plant species corridor. Book of Abstracts of the 7th ESENIAS Workshop with Scientific Conference „Networking and Regional Cooperation Towards Invasive Alien Species Prevention and Management in Europe “. Sofia, Bulgaria, 28-30/03/2017. pp. 138

-Anđelković A, Živković M, Cvijanović D, Novković M, Marisavljević D, Pavlović D, Radulović S. (2017). The dominant invasive alien plants in the riparian areas of Serbia. Book of Abstracts of EMAPI 14 - International Conference on Ecology and Management of Alien Plant Invasions: Synthesis, challenges and new opportunities. Lisbon, Portugal, 04-08/09/2017. pp. 138.

-Cvijanović Lj.D. Živković,M.M, Anđelković AA, Novković MZ, Radulović SB, Lakušić DV. (2016). The digital database of aquatic and semiaquatic vegetation in Serbia. Knjiga sažetaka: Botanički simpozijum Treći vek botanike u Vojvodini. Novi Sad, 15/04/2016. str. 49

-Novković M, Obradović Đ, Cvijanović D, Krtolica I, Kaplar A, Živković M, Teodorović I, Vojinović-Miloradov M, Radulović S. (2016). Being smart in a multi-stressed world – predicting the stress impact on Lemna minor L., Ceratophyllum demersum L. and Mentha aquatica L. along The Danube river using ANN trained algorithms. The International Bioscience Conference and the 6th International PSU – UNS Bioscience Conference IBSC 2016. Book of Abstracts, 45. Novi Sad, Serbia. 45.

-Živković M, Cvijanović D, Anđelković A, Pavlović D, Novković M, Vesković B, Radulović S. (2016). Riverine plant habitats deterioration assessment using SERCON vs. Remote Sensing (airborne) interpreted data. Book of Abstracts. The International Bioscience Conference and the 6th International PSU – UNS Bioscience Conference IBSC 2016. Novi Sad, Serbia, 19-21/09/2016. pp.126-127.

-Damnjanović B, Živković M, Novković M, Anđelković A, Radulović S, Cvijanović D. (2016). The role of physic-chemical parameters in structuring macrophyte vegetation in gravel pits along The Drina river floodplain (Serbia). Book of Abstracts. The International Bioscience Conference and the 6th International PSU – UNS Bioscience Conference IBSC 2016. Novi Sad, Serbia, 19-21/09/2016. pp.67-68.

-Damnjanović B, Novković M, Živković M, Anđelković A, Pavlović D, Radulović S, Cvijanović D. (2016). The interdependency of hydromorphology, water quality and macrophyte vegetation in establishing conservation targets for eutrophic temperate lakes (The Middle Danube basin, Serbia). Book of Abstracts. The International Bioscience Conference and the 6th International PSU – UNS Bioscience Conference IBSC 2016. Novi Sad, Serbia, 19-21/09/2016. pp.69.

-Damnjanović B, Živković M, Novković M, Vesić A, Matić A, Radulović S, Cvijanović D. (2016). Aquatic macrophytes in gravel pits along The Drina river floodplain (Serbia). The 41st International Association for Danube Research (IAD) Conference. Proceedings of the 41st International Association for Danube Research Conference, 38.  Sibiu, Romania.

-Novković M, Cvijanović D, Radulović S, Teodorović I. (2015). Impact of multi-stress on macrophyte vegetation in the Danube Basin: the experience from the Joint Danube Surveys (JDS 2 & 3), SETAC Europe 25th Annual Meeting in Barcelona, Spain, 2015.

-Novković M, Cvijanović D, Radulović S, Teodorović I.  (2015). Can aquatic macrophytes be used to identify relevant environmental mixtures of pollutants and to detect in situ effects under multi-stress conditions? EDA-EMERGE conference, Leipzig, Germany

-Živković M, Anđelković A, Cvijanović D, Novković M, Marisavljević D, Radulović S. (2015). The dominant freshwater aquatic alien plants in Serbia. Book of abstracts of the 6th Balkan Botanical Congress. Rijeka, Croatia, 14-18/09/15. str. 126

-Anđelković A, Živković M, Pavlović D, Marisavljević D, Radulović S. (2015). A highly invasive Echinocystis lobata (Cucurbitaceae) as an invader of riparian forests in Serbia. Book of abstracts of the 6th Balkan Botanical Congress. Rijeka, Croatia, 14-18/09/15. str. 45

-Anđelković A, Živković M, Novković M, Pavlović D, Radulović S, Marisavljević D. (2014). Riparian Invasion by Japanese Knotweed s.l. – Preliminary Findings for Serbia. Proceedings of the 8th International Conference on Biological Invasions: from understanding to action. Antalya, Turkey, 03-08/11/14. str. 211.

-Živković M, Radulović S, Cvijanović D, Novković M, Anđelković A, Teodorović I, Boon P. (2014). The SERCON (System for Evaluating Rivers for Conservation) assessment of the Tamiš River. Book of Abstracts: 40th IAD Conference - The Danube and Black Sea Region: Unique Environment and Human Well-Being Under Conditions of Global Changes. Sofia, Bulgaria, 17-20/06/14. str. 98.

-Cvijanović D, Živković M, Novković M, Radulović S, Lakušić D. (2014). Numerical classification of aquatic vegetation in Serbia. The 23rd Workshop of European Vegetation Survey, Ljubljana, Slovenia.

-Živković, M., Radulović, S., Cvijanović, D., Novković, M., Anđelković, A., Teodorović, I., Boon, P. (2014). The SERCON (System for Evaluating Rivers for Conservation) assessment of the Tamiš River. Book of Abstracts : 40th IAD Conference - The Danube and Black Sea Region: Unique Environment and Human Well-Being Under Conditions of Global Changes. Sofia, Bulgaria, 17-20/06/14. pp. 98.

-Anđelković A, Živković M, Novković M, Pavlović D, Marisavljević D. (2013). Preliminarna istraživanja prisustva invazivnih vrsta roda Reynoutria duž reka u Srbiji. Zbornik rezimea radova XII Savetovanja o zaštiti bilja. Zlatibor, 25-29/11/2013. str. 143-144. 

Projekti:

2020-2023 - Koordinator, Erasmus + Project No ECOBIAS_609967-EPP-1-2019-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP Development of master curricula in ecological monitoring and aquatic bioassessment for Western Balkans HEIs, rukovodilac dr Snežana Radulović

2019-2020 - Koordinator za hidromorfologiju, Joint Danube Survey (JDS-4) ICPDR, rukovodilac za Srbiju dr Momir Paunović,

2019-2020 - Istraživač, Izrada referentne baze za određivanje kandidata za značajno izmenjena vodna tela (k_zivt) na području AP Vojvodine, Vode Vojvodine Faza 1, rukovodilac dr Dušanka Cvijanović

2018-2020 - Istraživač, Collection of data and other services related to habitat types and individual groups of organisms of flora and fauna in order to establish the ecological network of the European Union Natura 2000 in the Republic of Serbia, rukovodilac dr Dmitar Lakušić

2017-2018 - Koordinator za makrofite, Ekološki status površinskih voda grada Novog Sada – Grad Novi Sad, rukovodilac dr Dragana Vukov

2011- 2021 - Istraživač (T2), Biosensing Technologies and Global System for Long-Term Research and Integrated Management of Ecosystems, MNTR 043002, republički projekat, rukovodilac dr Saša Orlović

2015 - Koordinator za akvatičnu biotu, Monitoring kvaliteta životne sredine u AP Vojvodini u 2015. godini, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditelјstvo i zaštitu životne sredine, rukovodilac dr Božo Dalmacija

2013-2015 - Koordinator za akvatične makrofite, FP7 SOLUTIONS (For Present and Future Emerging Pollutants in Land and Water Resources Management) ENV.2013.6.2-2 Toxicants, environmental pollutants and land and water resources management, partner za Srbiju PMF Novi Sad, rukovodilac dr Werner Brack

2011-2015 - Koordinator za ekologiju, DANUBIUS-RI (International Centre for Advanced Studies on River-Sea Systems), partner za Srbiju Biosense UNS, rukovodilac dr Vesna Bengin Crnojević

2011-2015 - Koordinator za ekologiju, FP7 DANCERS (Building Excellence in the Danube Region) partner Biosense UNS, rukovodilac dr Adrian Stanica

2012-2016 - Koordinator za Srbiju, COST TD1209 European Information System for Alien Species, UK, rukovodilac dr Helen Roy

2014 on hold, Rukovodilac projekta Seagrass Mapping Vegetation,the  case study Koh Libong Widelife Sanctuary, Trang Province, Thailand Department of Biology, Faculty of Science, Prince of Songkla University, HatYai, Songkhla Thailand, rukovodilac dr Snežana Radulović

2011 - Rukovodilac projekta SERCON System for Evaluating Rivers for Conservation network, Secretariat for Environment protection of Voivodina, Serbia, rukovodilac dr Snežana Radulović

2010-2011 - Koordinator baze podataka, Invasive Species of Voivodina (Serbia) Secretariat for Environment protection of Voivodina, Serbia, rukovodilac dr Pal Boža, rukovodilac dr Snežana Radulović

2009-2011 - Koordinator za ekologiju, Hewlett-Packard interactive mobile technology in Mathematical and Science courses, Hewlett-Packard, USA Philanthropy Programme, rukovodilac dr Dušanka Perišić

2009-2011 - Koordinator za biologiju, EU Neighbouring Programme Romania-Serbia: Eco-status of the River Tamiš, 06SER02/03/007-8, Contractor City of Pancevo, rukovodilac dr Ivana Teodorović

2008-2009 - Rukovodilac projekta, SERCON (System for Evaluating Rivers for Conservation) River Jegricka case study JP Vode Vojvodine, Novi Sad, rukovodilac dr Snežana Radulović

2006-2007 - Rukovodilac projekta, Limnological study of Ponjavica River, Opština Pančevo, rukovodilac dr Snežana Radulović

2004-2005 - Istraživač, Hidrobiological Investigation of the canal System Danube –Tisa- Danube with the aim of Rational Use and Sustainable Development, No. 1945, Ministry of science and Technology

2002-2010 - Istraživač, IPA Important Plant Areas in Serbia No 401-00-264/2002-01 Ministry of science and Technology, rukovodilac Vladimir Stevanović

1994-2000 - Istraživač, Ecological Investigation of the canal System Danube –Tisa- Danube with the aim of Rational Use and Sustainable Development, No. 147, Ministry of science and Technology, rukovodilac dr Milan Matavulј

1996-2010 - Istraživač, Red Book of Flora Serbia 2, Ministry of science and Technology 401-00-544/2003-01, rukovodilac dr Vladimir Stevanović

  

Tehnička rešenja i tehnički izveštaji:

-Ovuka M, Racković M, Radulović S, Cvijanović D, Živković M, Novković M and Boon P. SERCON Software (System for Evaluating Rivers for Conservation), Version 3.1 (2012-2015). Faculty of Science, Department of Biology and Ecology, Novi Sad, Serbia. Available from: http://sercon.pmf.uns.ac.rs/SerconWeb/ softver tehničko rešenje

-Anačkov G, Bjelić-Čabrilo O, Karaman I, Karaman M, Radenković S, Radulović S, Vukov D, Boža P, editors. (2011-2015). [IASV database] List of invasive species in AP Vojvodina [Internet]. Version 0.1beta, Department of Biology and Ecology, Novi Sad, Serbia, [cited 2011 May 22]. Serbian, English.Available from: http://iasv.dbe.pmf.uns.ac.rs/index.php baza podataka tehničko rešenje

-[IPA database ] Serbia. In: Conserving Important Plant Areas: investing in the Green Gold of South East Europe. (2009) (Eds. E.A Radford and B. Odé). Plantlife International, Salisbury.

-Radulovic S, Rowan J (2009). LHS on Serbian lakes. CEN report on developing standard methods for assessing lake hydromorphology, Water quality — Guidance standard on assessing the hydromorphological features of lakes. Brussels, Belgium

-Radulovic S (2006). Assessing lakes in Serbia and Montenegro – Integrating data from LHS, remote sensing and other sources. CEN report on developing standard methods for assessing lake hydromorphology, Water quality — Guidance standard on assessing the hydromorphological features of lakes. Central Hall Westminster, London.

-Radulovic S (2005). Testing LHS in Serbia and Montenegro CEN report on developing standard methods for assessing lake hydromorphology, Water quality — Guidance standard on assessing the hydromorphological features of lakes. Edinburgh, UK.

 

CEN/TC 230/WG 2 i ECOSTAT izveštavanja:

-41st ECOSTAT meeting (virtual meeting) Brussels, Belgium October 2020.

-39th ECOSTAT meeting Larnaca, Aristoteli hall, Cyprus October 2019.

-ANNUAL MEETING OF CEN/TC 230/WG 2 Institut za standardizaciju (ISS) Belgrade, Serbia 2018.

-ANNUAL MEETING OF CEN/TC 230/WG 2 The Espace Léopold, Brussels, Belgium  2017.

-CEN LAKE WORKSHOP ON INTEGRATING ECOLOGY WITH HYDROMORPHOLOGY, UNS Novi Sad, Serbia, 2016.

-CEN WORKSHOP ON DEVELOPING STANDARD METHODS FOR ASSESSING LAKE HYDROMORPHOLOGY 2n TraC standard Ljubliana, Slovenia, 2014.

-CEN WORKSHOP ON DEVELOPING STANDARD METHODS FOR ASSESSING LAKE HYDROMORPHOLOGY 2nd lakes standard, University of Dundee, United Kingdom, 2014.

-ANNUAL MEETING OF CEN/TC 230/WG 2 Standard Norge, SN Lilleaker, Oslo, Norwey, 2014.

-ANNUAL MEETING OF CEN/TC 230/WG 2, A. Goštauto, LT-01108, Vilnius, Lithvania  2013.

ANNUAL MEETING OF CEN/TC 230/WG 2. AFNOR, 93210 Saint-Deni, Paris, France, 2012.

-CEN WORKSHOP ON DEVELOPING STANDARD METHODS FOR ASSESSING LAKE HYDROMORPHOLOGY 2nd lakes standard Aix-en-Provence, France, 2012.

-CEN WORKSHOP ON DEVELOPING STANDARD METHODS FOR ASSESSING LAKE HYDROMORPHOLOGY 2nd lakes standard, Peterborough, United Kingdom, 2012.

-CEN WORKSHOP ON DEVELOPING STANDARD METHODS FOR ASSESSING LAKE HYDROMORPHOLOGY 2nd lakes standard, Mainz, Germany, 2011.

-ANNUAL MEETING OF CEN/TC 230/WG 2, United Nation FAO headquarters, Rome, Italy 2010.

-CEN WORKSHOP Determining the degree of modification of lake hydromorphology: a workshop on developing a CEN guidance standard, CNR-Institute of Ecosystem Study (ISE), Verbania, Italy 2010

-ANNUAL MEETING OF CEN/TC 230/WG 2 Centre for Water Management, Zuiderwagenplein 2, 8224 AD Lelystad, Holland, 2009.

-CEN/SNH WORKSHOP ON DEVELOPING STANDARD METHODS FOR ASSESSING LAKE HYDROMORPHOLOGY, Scotland House, Rond-Point Schuman 6, B-1040 Brussels, Belgium 2009.

-ANNUAL MEETING OF CEN/TC 230/WG 2, University of Applied Sciences, Hof, Germany, 2008.

-ANNUAL MEETING OF CEN/TC 230/WG 2, Austrian Standards Institute (ON), Vienna, Austria 2007.

-CEN/SNH WORKSHOP ON DEVELOPING STANDARD METHODS FOR ASSESSING LAKE HYDROMORPHOLOGY, Central Westminster Hall, London, United Kingdom 2006.

-ANNUAL MEETING OF CEN/TC 230/WG 2, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden 2006.

-CEN/SNH WORKSHOP ON DEVELOPING STANDARD METHODS FOR ASSESSING LAKE HYDROMORPHOLOGY, Scottish Natural Heritage, Bonnington, Edinburgh, United Kingdom 2005.

-ANNUAL MEETING OF CEN/TC 230/WG 2, Bratislava, Slovakia, 2005.

 

Članstva u naučnim i stručnim organizacijama:

-Od 2019. delegat EU CEN u CIS ECOSTAT radnoj grupi Evropske komisije, Ispra, Italija (JRC Brisel).

-Od 2005.  ekspert u EU CEN (TC 230 ‘Water Analysis’, WGs biological and ecological methods) Berlin-Brisel:

-WG 01 Physical and biochemical methods

-WG 02 Biological methods co-ordination group

-WG 04 Performance Requirements for Water Monitoring Equipment

-WG 21 Invertebrates

-WG 23 Aquatic macrophytes and algae

-WG 24 Fish monitoring

-WG 25 Water body characteristics

-WG 26 Quality assurance

-WG 27 Marine ecological methods

-Od 2011.  predsednik ISO-CEN Komisije KSH 147 Kvalitet voda, Institut za standarde Republike Srbije ISS, Beograd

-Od 2005.  nacionalni predstavnik u Izvršnom odboru IAD-a (International Association of Danube research), Beč

 

Ostalo:

-2018-2021. Savet PMF-a UNS (predstavnik Departmana za biologiju i ekologiju)

-2012-2018. Nastavno naučno Veće PMF-a UNS (predstavnik Departmana za biologiju i ekologiju)

-2012-2021. Šef Katedre za Ekologiju, Departman za biologiju i ekologiju, PMF  UNS

-2015-2018. Etička komisija PMF-a UNS

-2006-2012. Pomoćnik direktora Departmana za biologiju i ekologiju   DBE PMF UNS

-2009-2011. Komisija za izdavačku delatnost PMF-a UNS

-2007-2015. Predsednik Komisije za priznavanje stranih visokoškolskih isprava UNS

-2008-2011. Komisija za dodelu stambenih kredita UNS

 

dr Snežana Radulović