Predavači

Docent
Doc. dr Predrag Zenović

Dr Predrag Zenović (1986) je predavač i istraživač političkih nauka na Humanističkim studijama Univerziteta Donja Gorica u Podgorici (Crna Gora). Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, a magistrirao međunarodno pravo i ljudska prava na Pravnom fakultetu u Rigi (Riga Graduate Scool of Law). Nakon završenih doktorskih studija (Erasmusmundus, EU) u oblasti političke teorije i evropskih studija na LUISS-u (Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, Italija) i Univerzitetu u Ženevi (Université de Genève, Švajcarska), bio je stipendista na postdoktorskom program New Europe College-u Bukureštu (Rumunija) sa projekatom o državljanstvu i ustavnom identitetu koji je uključivao studijsku posetu Wissenschaftskolleg-u u Berlinu (Njemačka). Dobitnik je prestižne Fulbrajt stipendije za 2020/2021 za istraživački projekat u oblasti feminističke političke teorije na Novoj školi za društvena istraživanja u Njujorku (The New School for Social Research, Sjedinjene Američke Države). Autor je dvije knjige u oblasti političke teorije i preko trideset akademskih radova u domaćim i međunarodnim naučnim časopisima o građanstvu, konstitucionalizmu, identitetu, rodnim studijama i drugim oblastima normativne političke teorije.

Angažovan je i na Fakultetu pravnih nauka i Fakultetu za kulturu i turizam – studijski program Međunarodne studije za hotelijerstvo i menadžment – Vatel na Univerzitetu Donja Gorica.

Knjige/monografije:

Theorising the European Union: Citizenship, Constitutionalism, and Postnationalism, decembar 2021, Podgorica, CID, ISBN - 978-86-495-0546-9 https://cidcg.me/product/theorising-the-european-union/ 

Saglasja, političko-filozofski ogledi, JU Narodna biblioteka Budve, novembar 2018, Budva, ISBN - 978-9940-736-07-1 https://digital.nbbd.me/static/dl-unit/mat/predrag-zenovic-saglasja-politicko-filozofski-ogledi.pdf 

 

Poglavlja u naučnim monografijama:

 „Politički sistem Crne Gore: osnovna polazišta”, u: Sociološki presjek crnogorskog društva, u koautorstvu sa Milanom Podunavcem, CANU, 2018., ISBN 978-86-7215-423-8;

„U ime roda: kvir teorija, politike i aktivizam u savremenoj Crnoj Gori“, u M. Stanić, P. Zenović i Medin D (ur.), Otkrivanje skrivenog: Crna Gora, kvir i (s)rodne teme, Tematski zbornik naučnih i stručnih radova Petrovac na Moru: Bauo, Podgorica: Progres, 2021, ISBN 978-9940-9182-8-6

“Razumjeti Veliki rat: multiperpektivnost i “istorija sadašnjosti” u Zenović, P. i S. Stanojević (ur.) Budva u Velikom ratu: istorija, predanje, sjećanja: Naučni simpozijum održan 6. i 7. novembra 2018. godine u Budvi povodom 100 godina od kraja Prvog svjetskog rata: Zbornik, Budva: JU Narodna biblioteka Budva: Paštrovski almanah, ISBN 978-9940-736-20-0

Radovi objavljeni u časopisima koji se nalaze na SCI/SSCI/AHCI listi u relevantnim oblastima:

Zenović, P. (2021) “Constitutional patriotism in the context of Habermas’s political Philosophy” Prolegomena 20, br. 1: 119-136. 

Radovi u međunarodnim časopisima:

Zenović, P. (2018) „Citizenship and Otherness: Theorizing Constitutional Identities of the Balkan states” in New Europe College Yearbook. Europe next to Europe Program 2015-2016; 2016-2017, ISSN 1584-0298; 

Zenović. P. (2019) „Ustavni patriotizam: između ideala i stvarnosti”, Humanističke studije 5, UDG, Podgorica, ISSN 2337-0718; 

Zenović. P. (2018) „The Normative Flaws of Liberal Culturalism”, Humanističke studije 3, Podgorica, ISSN 2337-0718; 

Zenović. P. (2018) “U njega smo svi zakleti: dileme ustavnog patriotizma”, Matica, Vol. 73, Cetinje, Podgorica, ISSN 1450-9059;

Zenović. P. (2017) „Obrazovanje za 21 vijek: između identiteta i etike”, Matica, Vol. 72 Cetinje, Podgorica, ISSN 1450-9059; 

Zenović, P. (2017) „Pandur: poetika panteatra“, Međunarodni elektronski magazine demistifikacije estetike medija “INDUSTRIJA ZABAVE I SNA – Entertainment & Dreams’ Industry” – EDI, br. 3, 2017

Zenović. P. (2017) „O ustavnom identitetu Crne Gore”, Matica, Vol. 70, Cetinje, Podgorica, ISSN 1450-9059; 

Zenović. P. (2017) „Eolska harfa crnogorske moderne“ (Zogović, Banjević, Ratković, Mitrović, Đonović i Ivanović), Matica, br. 69, proljeće, str. 137-148 ISSN 1450-9059; 

Zenović. P. (2016) „Deset godina od crnogorske nezavisnosti: gdje prestaje strah počinje sloboda”, Matica, Vol. 67, Cetinje, Podgorica, ISSN 1450-9059; 

Zenović. P. (2015) „Crna Gora – sekularna država izložena klerikalizaciji”, Matica, Vol. 63, Cetinje, Podgorica, 2015. ISSN 1450-9059. 

Zenović. P. (2014) „Crnogorski identitet pred evropskim izazovima“, Matica, br. 59, str, 41-56, ISSN 1450-9059

Zenović, P. (2011) Implementing human rights via peremptory norms – a challenge to state sovereignty“, Riga Graduate School of Law research papers 2011 

Radovi objavljeni u domaćim časopisima

Zenović. P. (2019) „Ustavni patriotizam - na temeljima ustavnog akta kao povelje slobode i društvene integracije”, Pravni zbornik, Udruženje pravnika Crne Gore, Podgorica, ISSN 0350-6630; 

Zenović. P. „Od starih preveleđa do nove opštine Petrovac: ideja i oblici autonomije u Paštrovića“, Paštrovski almanah II, Budva, 2016, str. 434-444, ISSN: 2337-022X 

Zenović. P. „Elementi političke mitologije Paštrovića – između legende i istorije“, Paštrovski almanah III , Budva, 2014, str. 244-253, ISSN: 2337-022X 

Radovi objavljeni u zbornicima

Zenović. P. „Postmoderni obrt u političkoj teoriji“, Zbornik studentskih radova Beogradske otvorene škole, 2008, str. 17-28 ISBN 978-86-83411-41-2 

Međunarodni kongresi, simpozijumii i seminari:

„Limits of Representation in Politics, Law and Aesthetics“, Social Philosophy Course, rad: „The crisis of representation and populism“, Dubrovnik, april 2019.

Međunarodna konferencija „Ustavni patriotizam“, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, izlaganje: „Ustavni patriotizam između normativnog ideala i empirijskog modela”, Podgorica, oktobar 2018.

„Multiple Crises of Democratic Capitalism“, IUC Social Philosophy Course, rad:„EU Constitutional Democracy and Identity Minorities“, Dubrovnik, April 2018.

Treća međunarodna škola „Ekonomska i socijalna prava EU“, Erasmus +, predavanje: „Tri dimenzije EU građanstva“ Bar, maj 2017.

„Refugees, migrants, cosmopolitics“, rad: „Refugees and Migrants: Cosmopolitanism between Recognition and Redistribution“, New Europe College, Bukurešt, jun 2016.

„Exploring solutions to Combat Rising Political Radicalism in Europe“, Republikon Foundation and ARRISE, izlaganje: „Theorizing radicalism“, Bukurešt, januar 2016.

Međunardona konferencija „Globalisation, EU, multilateralism“, rad: „Dimensions of the EU citizenship and constitutional patriotism“, 2013. 

Domaći kongresi, simpozijumi i seminari:

 Balkanskog politikološko udruženje, Okrugli sto: "Izbori i promjene na vlasti u regionu za vreme pandemije: normalan posao?/Elections and Changes of Government in the Region in the Course of Pandemic: Business as Usual?”, Beograd, septembar 2020.

 „Evropski izbori u kontekstu razvoja Evropske unije i Zapadnog Balkana“, Petrovački diskursi, Hanns Seidel Fondacija, UDG, Centar za spoljnu politiku, izlaganje: „Evropski izbori: korak ka transnacionalnoj demokratiji”, Petrovac, oktobar 2019.

„Njegoševi dani“ izlaganje: „Koncepcije političkog u Gorskom vijencu“, Kotor, septembar 2019.

SPSA: Sabor politikologa „Sukobi. Stabilnost. Demokratija“, izlaganje: „Stabilokratija kao kvazilegitimacija tranzicionih post-konfliktnih režima“, Beograd, septembar 2019.

„Obnova evropske ideje u sjenci populizma“ Petrovački diskursi, Hanns Seidel Fondacija, UDG, Centar za spoljnu politiku, izlaganje: „Lijevi i desni izazovi konstitucionalizmu: populizam, radikalizam i ekstremizam”, Petrovac, oktobar 2018

 

dr Predrag Zenović