Predavači

Docent
Doc. dr Kristina Bojanović

Doc. dr Kristina Bojanović, filozofkinja i teoretičarka kulture i roda rođena je, živi i radi u Podgorici. Po obrazovanju je profesorka filozofije i doktorka humanističkih nauka. Na Univerzitetu Donja Gorica predaje etiku, teorije kulture i istoriju civilizacije. Studente prvenstveno nastoji da nauči da vrednuju moral, znanje, umnost i kulturu kao vječne, univerzalne i nezamjenjive ljudske vrijednosti. U periodu od 2009. do 2016. godine bila je zaposlena kao saradnica na Studijskom programu za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Takođe je bila angažovana u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti, gdje je obavljala dužnost sekretarke Leksikona arheologije Crne Gore. U uglednoj izdavačkoj kući CID angažovana je kao prevoditeljka stručne literature. Sarađivala je i sa nekoliko ženskih nevladinih organizacija, na projektima koji su se ticali ekspertize iz oblasti rodne ravnopravnosti i etike. U okviru projekta Obuke.me (u organizaciji Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, Nacionalnog Europassa i Euroguidance centra) održala je deset predavanja iz etike i feminističke teorije. Bavi se savremenom francuskom filozofijom, etikom, teorijama kulture i rodnim teorijama. Piše naučne studije i poeziju. Autorka je knjige Trag Druge. Pojam ženskog u filozofiji Emanuela Levinasa. Učesnica je brojnih regionalnih filozofskih i interdisciplinarnih simpozijuma i konferencija. Kao nekadašnja članica Društva filozofa Crne Gore organizovala je nekoliko zapaženih filozofskih skupova u Crnoj Gori, uključujući Filozofsku školu Noema, čija je bila direktorka. Urednica je međunarodnih zbornikâ radova Slike mišljenja Žila Deleza i Sloboda, nasilje, identitet. Dobitnica je stipendije za istaknute prevodioce koju dodjeljuje CNL (Centre national du livre) iz Pariza, zahvaljujući kojoj je studijski boravila u Francuskoj. Takođe je dobitnica stipendije „Žarana Papić” koju dodjeljuje Rekonstrukcija — ženski fond iz Beograda, kao podršku naučnicama. S francuskog i engleskog jezika prevela je desetine knjiga i tekstova. Osim navedenih jezika, poznaje starogrčki i latinski, a izučava arapski i njemački jezik. Radove objavljuje u regionalnim časopisima i zbornicima.

 


NAUČNI RADOVI OBJAVLJENI U ČASOPISIMA KOJI SU INDEKSIRANI NA SCI/SCIE/SSCI/A&HC LISTAMA

 

Bojanović, Kristina. Vojna kot suspenz moralnosti: Lévinas in literatura holokavsta, Primerjalna književnost 45.2 (2022), 37-52. https://ojs-gr.zrc-sazu.si/primerjalna_knjizevnost/article/view/8231/7654

Bojanović, Kristina. Etičko razumijevanje erosa u filozofiji Emanuela Levinasa. AM Journal of Art and Media Studies 11 (2016), 11-22.
https://fmkjournals.fmk.edu.rs/index.php/AM/article/view/143/pdf

Bojanović, Kristina. Agir femme/parler femme: o jeziku i jezikom polne razlike. Genero: časopis za feminističku teoriju i studije kulture 22 (2018), 59-70.
http://doi.fil.bg.ac.rs/pdf/journals/genero/2018/genero-2018-22-1-4.pdf

 

MONOGRAFIJE


Bojanović, Kristina. Trag Druge. Pojam ženskog u filozofiji Emanuela Levinasa. Podgorica: CID, 2022. ISBN: 978-86-495-0563-6

 

RADOVI U MEĐUNARODNIM ČASOPISIMA KOJI SE NALAZE U BAZI PODATAKA, A IMAJU REDOVNU MEĐUNARODNU DISTRIBUCIJU I REZIME NA STRANOM JEZIKU


Bojanović, Kristina; Gudović, Milosav. Trag (u doba kuge). Kapljice o neumnim danima. Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva 2 (2020), 389-402. https://kritika.instifdt.bg.ac.rs/index.php/kc/article/view/40/124
Bojanović, Kristina. From aesthetical towards ethical: myth and metaphor as mode of narrative in Levinas. SAJ - Serbian Architectural Journal 2 (2017), 171-178. https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1821-3952/2017/1821-39521702171B.pdf
Radovi objavljeni u domaćim časopisima
Bojanović, Kristina. „Derida i Levinas: susret sa (ne)mogućim“, Glasnik Odjeljenja humanističkih nauka, CANU, 7/2021, 205-218. https://canupub.me/Docs/2021/733-Gl-OHN-7/Glasnik%20OHN%207-2021%20-%2010%20-%20Kristina%20Bojanovic%CC%81.pdf
Bojanović, Kristina. „Etično stanovanje: most između jeste i treba“, Glasnik Odjeljenja društvenih nauka, CANU, 25/2021, 225-236. https://canupub.me/Docs/2021/741-Gl-ODN-25/Glasnik%20ODN%2025-2021%20-%2013%20-%20Kristina%20Bojanovic%CC%81.pdf
Bojanović Kristina. „Aporije građanskog identiteta“, Mirovna Akademija, Sarajevo. https://www.mirovna-akademija.org/rma/ba/bosanski-hrvatski-srpski/2008-crs2/aporije-gradanskog-identiteta


Radovi objavljeni u zbornicima


Bojanović, Kristina; Gudović, Milosav. „Sled (v času) kuge. Kapljice o ne(-)umnih dneh”, Zbornik Proti epidemiji enoumja. Humanistični pogledi na koronakrizo, Kud Logos, Ljubljana 2021, 181-201. http://kud-logos.si/knjige/e_72_Zbornik.pdf
Bojanović Kristina. “Tijelo, Delez”, Zbornik radova Filozofija etosa, Srpsko filozofsko društvo, Beograd 2018, 99-108. ISBN- 978-86-81349-45-8

Radovi na kongresima, simpozijumima i seminarima
Međunarodni kongresi, simpozijumi i seminari


Bojanović, Kristina. „Humanitet na tragu Druge“, Međunarodna konferencija Rodna ravnopravnost na univerzitetima: teorijske perspektive, institucionalno djelovanje i društveni angažman, Banjaluka, maj 2022.
Bojanović Kristina. „Podzemni čovjek i ovozemaljska tjeskoba“, Međunarodni naučni simpozijum Dva stoleća Dostojevskog, Filozofski fakultet, Ljubljana, Slovenija, novembar 2021.
Bojanović, Kristina. „Rat kao suspenzija moralnosti: pogled Emanuela Levinasa“, Međunarodni naučni skup Književnost i rat: problemi, tekstovi, konteksti, Filozofski fakultet, Ljubljana, Slovenija, septembar 2021.
Bojanović, Kristina. „Etično stanovanje – most između jeste i treba“, Letnja škola Transdisciplinarne humanistike, Fakultet za medije i komunikaciju, Beograd, septembar 2019.
Bojanović, Kristina. „Why language of sexual difference is still important?“, Internacionalni kongres estetike, okrugli sto Feminism, gender, race in global world, Arhitektonski fakultet, Beograd, jul 2019.
Bojanović, Kristina. „Delez, različitom slikom“, Međunarodna filozofska konferencija Žil Delez – Slike i Razlike, Filozofski fakultet Nikšić, decembar 2010.


Domaći kongresi, simpozijumi i seminari


Bojanović, Kristina, “Feministička kritika Levinasa”, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd, mart 2019.
Bojanović, Kristina. „Bivanje prevoditeljkom“. Seminar o knjizi Lis Irigare Etika polne razlike, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd, mart 2019.
Bojanović, Kristina. „Medijska etika“, seminar Monitoring medija, Ženska akcija, Nikšić, novembar 2018.
Bojanović, Kristina. „Agir-femme/parler femme“, Konferencija „Neko je rekao feminizam?“, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd, februar 2018.
Bojanović, Kristina. „Jezik(om) polne razlike“, Naučni skup Upotreba rodno osjetljivog jezika u Crnoj Gori, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, septembar 2017.
Bojanović, Kristina. „O etičkim aspektima prevođenja“. Seminar o knjizi Gi Metana Rusija-Zapad: Hiljadu godina rata, Beogradski sajam knjiga, oktobar 2017.
Bojanović, Kristina. „Koreografije Žaka Deride“, FIAT, Podgorica, septembar 2016.
Bojanović, Kristina. „Predstavljanje žena u medijima“, panel Digitalno nasilje nad ženama, Ženska soba, Podgorica, februar 2015.
Bojanović Kristina. „Feministička epistemologija“, VIII Festival ženske umjetnosti i aktivizma, Sarajevo, septembar 2013.
Bojanović, Kristina. „O filozofskoj odgovornosti“. Filozofski susreti, tema: Inteligencija između poziva i odgovornosti, Topola, Srbija, jul 2011.

 

Stručna uređivačka djelatnost

 

Bojanović, Kristina (ur.). Zbornik radova Sloboda, nasilje, identitet, Matica srpska – Društvo članova u Crnoj Gori, Nikšić 2012. ISBN
978-9940-580-20-9
Bojanović, Kristina (ur.). Zbornik radova Slike mišljenja Žila Deleza, Društvo filosofa Crne Gore, Nikšić 2011. ISBN 978-9940-591-00-7

 

PriručniciBojanović, Kristina; Adžić, Marina; Striković, Slavica. Priručnik Posao za najranjivije grupe žena, Ženska akcija, Nikšić 2020.
Bojanović, Kristina; Vlahović Andrijašević Mirjana; Adžić, Marina. Priručnik Lokalni mediji protiv diskriminacije, Ženska akcija, Nikšić 2018.

 

Recenziranje

 

Recenzija knjige: Žak Barzan, Kultura Zapada. Od osvita do dekadencije, CID, Podgorica 2021. Časopis Humanističke studije 10/2022

Ostala stručna djelatnost
Studijski boravak u Parizu, podržan stipendijom za istaknute prevodioce od strane CNL (Centre national du livre, Paris), a povodom prevođenja knjiga Kapital u XXI vijeku (Toma Piketi) i Erotski fenomen (Žan Lik Marion)

 

Učešće u nacionalnom naučnom projektu

 

Saradnica na projektu Obuke.me (Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta, Nacionalni Europass i Euroguidance centar)

 


Prevodilačka djelatnost
Izbor iz prevedenih djela s francuskog i engleskog jezika

1. Rodžer Koterel, Pravna kultura, CID, Podgorica 2022.
2. Džejms Bilington, Revolucija, CID, Podgorica 2022.
3. Žak Kato, Dostojevski. Stvaralački proces, CID, Podgorica 2021.
4. Žan Portant, Alen Ginsberg: Druga Amerika, Karpos, Loznica 2021.
5. Tajrus Miler, Pojedinačni primeri, Orion Art, Beograd 2019.
6. Lis Irigare, Etika polne razlike, Arto, Podgorica-Akademska knjiga, Novi Sad 2018.
7. Emil Benvenist, Dva lingvistička modela grada, Institut za filozofiju i društvenu teoriju Beograd 2018.
8. Rolan Bart, Distanca, Institut za filozofiju i društvenu teoriju Beograd 2018.
9. S. Anet, T. Piketi, G. Sakrist, A. Voše, Za sporazum o demokratizaciji Evrope, Akademska knjiga, Novi Sad 2017.
10. Gi Metan, Rusija-Zapad, Hiljadu godina rata, Akademska knjiga, Novi Sad 2017.
11. Alen Badju, Naša nevolja dolazi izdaleka/Naše zlo dopire nadaleko, Akademska knjiga, Novi Sad 2016.
12. Aleksandar Kožev, Pojam autoriteta, Akademska knjiga, Novi Sad 2016.
13. Žan-Lik Marion, Erotski fenomen, Akademska knjiga, Novi Sad 2015.
14. Toma Piketi, Kapital u XXI veku, Akademska knjiga, Novi Sad 2015.
15. Moris Blanšo, Nepriznatljiva zajednica, Arhitektonski fakultet, Beograd 2015.
16. Peter Kemp, „Etimologija angažmana“, časopis Treći program, Beograd, broj 159-160, 2014.
17. Kenten Mejasu, Poslije konačnosti. Ogled o nužnosti kontingencije, Matica srpska – Društvo članova u Crnoj Gori, Nikšić 2013.
18. Moris Merlo-Ponti, Vidljivo i nevidljivo, Akademska knjiga, Novi Sad 2012.
19. Remi Brag, Mudrost svijeta. Istorija ljudskog iskustva vaseljene, Akademska knjiga, Novi Sad 2012.
20. Katerina Kolozova, „Nemiri i preobražaji Mnemosine“, Zbornik radova Slike mišljenja Žila Deleza, Društvo filosofa Crne Gore, Nikšić 2011.
21. Stiven Kroker, „U intervalu: O Delezovom preokretu vremena i kretanja“, Zbornik radova Slike mišljenja Žila Deleza, Društvo filosofa Crne Gore, Nikšić 2011.
22. Manuel de Landa, „Imanencija i transcendencija u genezi forme“, Zbornik radova Slike mišljenja Žila Deleza, Društvo filosofa Crne Gore, Nikšić 2011.
23. Pol Paton, „Pojam i slika mišljenja: Delezova koncepcija filozofije“, Zbornik radova Slike mišljenja Žila Deleza, Društvo filosofa Crne Gore, Nikšić 2011.
24. Alison Ejnli, „Ljubavni Diskursi: Fenomenologija Erosa i Ljubavne Priče“, Аrs, 3, 2011.
25. Rozi Brajdoti, „Nomadizam s razlikom: Delezovo nasljeđe u feminističkoj perspektivi“, Аrs, 5-6, 2010.

dr Kristina Bojanović
Kontakt podaci
Objavljeni radovi
 • Vojna kot suspenz moralnosti: Lévinas in literatura holokavsta
 • Časopis | Primerjalna književnost
 • Izdavač | Revija Primerjalna književnost
 • Država izdavača | Slovenija
 • Godina izdanja | 2022
 • Kategorija | K1
 • ISBN | 0351 – 1189
 • Ključne riječi | literatura in etika / Lévinas, Emmanuel / vojna / holokavst / Drugi / Wiesel, Elie: Noč
 • Link | https://ojs-gr.zrc-sazu.si/primerjalna_knjizevnost/article/view/8231/7654
 • Sled (v času) kuge. Kapljice o ne(-)umnih dneh
 • Časopis | Zbornik Proti epidemiji enoumja. Humanistični pogledi na koronakrizo
 • Izdavač | Kud Logos
 • Država izdavača | Slovenija
 • Godina izdanja | 2021
 • Kategorija | K4
 • ISBN | 978-961-7096-98-9
 • Ključne riječi | kovidoskepticizam, koroneum, maska, kapljica, kovidencija, medicina, mediji, strah, ohlokratija
 • Link | http://kud-logos.si/knjige/e_72_Zbornik.pdf
 • Trag (u doba kuge). Kapljice o neumnim danima
 • Časopis | Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva
 • Izdavač | Institut za filozofiju i društvenu teoriju
 • Država izdavača | Srbija
 • Godina izdanja | 2020
 • Kategorija | K4
 • ISBN | 2683-5959
 • Ključne riječi | kovidoskepticizam, koroneum, maska, kapljica, kovidencija, medicina, mediji, strah, ohlokratija
 • Link | https://kritika.instifdt.bg.ac.rs/index.php/kc/article/view/40/124
 • Agir femme/parler femme: o jeziku i jezikom polne razlike.
 • Časopis | Genero: časopis za feminističku teoriju i studije kulture
 • Izdavač | Centar za studije roda i politike i Centar za studije kulture Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu
 • Država izdavača | Srbija
 • Godina izdanja | 2018
 • Kategorija | K4
 • ISBN | 1451-2203
 • Ključne riječi | jezik, polna razlika, žensko, parler-femme, etika, drugo(st)
 • Link | http://doi.fil.bg.ac.rs/pdf/journals/genero/2018/genero-2018-22-1-4.pdf
 • From aesthetical towards ethical: myth and metaphor as mode of narrative in Levinas.
 • Časopis | SAJ - Serbian Architectural Journal
 • Izdavač | Arhitektonski fakultet
 • Država izdavača | Srbija
 • Godina izdanja | 2017
 • Kategorija | K4
 • ISBN | 1821 – 3952
 • Ključne riječi | myth metaphor eros ethics aesthetics other feminine
 • Link | https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1821-3952/2017/1821-39521702171B.pdf
 • Etičko razumijevanje erosa u filozofiji Emanuela Levinasa
 • Časopis | AM Journal of Art and Media Studies
 • Izdavač | Fakultet za medije i komunikacije
 • Država izdavača | Srbija
 • Godina izdanja | 2016
 • Kategorija | K4
 • ISBN | 2217-9666
 • Ključne riječi | eros, etika, lice, drugo. žensko
 • Link | https://fmkjournals.fmk.edu.rs/index.php/AM/article/view/143/pdf
Učešće na konferencijama
 • Rodna ravnopravnost na univerzitetima: teorijske perspektive, institucionalno djelovanje i društveni angažman
 • 27. maj 2022. / Bosna i Hercegovina
 • Humanitet na tragu Druge
 • Rad u konferencijskom časopisu
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | žena, humanitet/humanistika, etika, filozofija, epistemologija, jezik
 • Dva stoleća Dostojevskog
 • 11. novembar 2021. / Slovenija
 • Podzemni čovjek i ovozemaljska tjeskoba
 • Rad u konferencijskom časopisu
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | egzistencija, smisao, tjeskoba, Hajdeger, Dostojevski
 • Književnost i rat: problemi, tekstovi, konteksti
 • 6. septembar 2021. / Slovenija
 • Rat kao suspenzija moralnosti: pogled Emanuela Levinasa
 • Rad u konferencijskom biltenu
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | književnost, etika, Levinas, holokaust, rat, Drugi, Vizel
 • Letnja škola Transdisciplinarne humanistike
 • 4. septembar 2019. / Srbija
 • Etično stanovanje – most između jeste i treba
 • Rad u konferencijskom časopisu
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | etika, lice, stanovanje, most, Levinas, Hajdeger, Helderlin, Derida
 • Internacionalni kongres estetike, okrugli sto Feminism, gender, race in global world
 • 10. jul 2019. / Srbija
 • Why language of sexual difference is still important
 • Rad u konferencijskom časopisu
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | gender, feminine, language, ethics, sexual difference
 • „Neko je rekao feminizam?“
 • 9. februar 2018. / Srbija
 • Agir-femme/parler femme
 • Rad u konferencijskom biltenu
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | jezik, žensko, drugo, Irigare, etika
 • Upotreba rodno osjetljivog jezika u Crnoj Gori
 • 27. septembar 2017. / Crna Gora
 • „Jezik(om) polne razlike“
 • Kategorija | K7
 • Ključne riječi | polna razlika, žensko, jezik, identitet