Predavači

Saradnik
mr Milica Nikolić

Milica Nikolić rođena je 10. juna 1983. godine u Baru, osnovnu školu i gimnaziju završila je u Nikšiću, a 2007. godine, diplomirala je na Odeljenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Magistrirala je na Istorijskom institutu Univerziteta Crne Gore, 2017. godine, na smjeru Istorija kulture i istorijska antropologija. 

Autorka je više naučnih i stručnih radova, objavljivanih u domaćim i međunarodnim publikacijama, zbornicima i časopisima iz oblasti humanističkih nauka. Učestvuje na konferencijama u Crnoj Gori i inostranstvu, prepoznata je ekspertkinja u oblasti nasljeđa na regionalnom nivou, a njenu istraživačku pažnju zaokupljaju teme iz oblasti identiteta, odnosa pojedinca i zajednice, interpretacije nasljeđa, ženske istorije generalno, sa posebnim osvrtom na nasljeđe NOB-a. Posebnu pažnju posvećuje feminističkoj teoriji i praksi, kao i temama poput socijalne kohezije, inerkulturalnosti, te ljudskim pravima. Aktivno učestvuje u programima koji su usmjereni na postizanje rodne ravnopravnosti, kao i svima aktivnostima koje se odnose na ljudska prava i jačanje građanskog društva.

Predložena je za članicu Odbora za etnologiju CANU (u proceduri).

 

Objavljeni tekstovi

 

-“Nematerijalno nasljeđe kao snažan oslonac kulturne identifikacije” u Crnogorske studije kulture i identiteta, Fakultet dramskih umjetnosti, Univerzitet Crne Gore, 2016, https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1255/objava/70622-crnogorske-studije-kulture-i-identiteta-fakulteta-dramskih-umjetnosti-sada-dostupne-i-online-u-pdf-formatu

 -“Časopis Naša žena i konstrukcija ženskog identiteta u socijalizmu“ u „Šta je nama AFŽ?“ nastale povodom izložbe “Drugarice – ženski pokret u Crnoj Gori 1943-1953”, 2017, https://www.muzejzena.me/biblioteka.21.biblioteka.html

-“Osvrt na knjigu Crnogorska usmena tužbalica Adnana Čirgića” u Lingua Montenegrina Br.19, 2017, Fakultet za crnogorski jezik i književnost http://www.fcjk.me/lingua-montenegrina

-Članak o Crnoj Gori i nematerijalnoj baštini u publikaciji „Living Heritage“ objavljenoj u izdanju Regionalnog centra za očuvanje nematerijalne kulturne baštine u Jugoistočne Evrope, Sofija, 2018, https://www.unesco-centerbg.org/en/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%b8/living-heritage/

-“Bokeljska mornarica – tradicija stara preko 12 vjekova” u publikaciji “Utemeljnost manjinskih naroda u Crnoj Gori”, Građanska alijansa, 2019, https://gamn.org/wp-content/uploads/2019/10/GA-Publikacija-Utemeljenost-manjinskih-naroda-u-CG.pdf

-“(ne)Vidljivo žensko nasljeđe Narodno-oslobodilačke borbe” u “Žensko nematerijalno kulturno nasljeđe Crne Gore: Nove mape, rodne perspektive”, NVO NOVA Centar za feminističku kulturu, 2020, https://www.muzejzena.me/biblioteka.33.biblioteka.html

-“Multikulturalizam – najapstraktniji politički pojam ili zdrava platforma društva“ u “Multikulturalizam i savremene umjetničke prakse“, Konrad Adenauer Stiftung, 2019 https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1255/objava/63004-radovi-profesora-i-saradnika-fakulteta-dramskih-umjetnosti-u-publikaciji-moc-kulture-multikulturalizam-i-savremene-umjetnicke-prakse

-“Ženska strana Narodno-oslobodilačke borbe u Crnoj Gori”, u publikaciji “Istorijski zapisi 1-2/2022”, 2022,  https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1299/objava/139511-objavljen-je-novi-broj-istorijskih-zapisa-1-2-2022

-“Bokeljska mornarica kao preteča koncepta ljudskih prava” u publikaciji “Crna Gora na političkoj i kulturnoj mapi Evrope – CLIO MAP” (još uvijek nije dostupan online)

mr Milica Nikolić
Kontakt podaci