Predavači

Vanredni profesor
Prof. dr Ilija Vujačić

Rođen je 20. jula 1953. u Tivtu. Gimnaziju je pohađao u Kotoru i Herceg-Novom. Studirao je uporedo političke nauke (1974-1978) i filozofiju (1975-1978) na Beogradskom univerzitetu. Magistrirao je i doktorirao na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.

Na istom fakultetu je radio u svim zvanjima od asistenta do redovnog profesora (1981-2018). U dva mandata je obavljao funkciju prodekana za nastavu (2000-2002 i 2004-2006) i dekana (2009-2015). Radio je kao gostujući profesor na predmetu Političke teorije na Fakultetu političkih nauka u Podgorici (2007-2013) i na predmetima Istorija civilizacijaIstorija političkih ideja  i Savremena politička teorija  na Fakultetu Humanističke studije Univerziteta Donja Gorica (2009-2018). Osam godina (2005-2013) je bio urednik 26 edicija i biblioteka u izdavačkom preduzeću „Službeni glasnik“ u Beogradu, gdje je objavio preko 450 naslova. U tom periodu je „Službeni glasnik“ dva puta bio Izdavač godine Beogradskog sajma knjiga (2006 i 2007). Bio je član Predsjedništva Udruženja za političke nauke Srbije (2007-2018) i Predsjednik Udruženja (1996-2000), Generalni sekretar Udruženja za političke nauke SRJ (1992-1996) i član Predsjedništva Udruženja za ustavno pravo Srbije (1996-1998). Bio je jedan od osnivača i predsjednik Programskog savjeta Centra za liberalno-demokratske studije u Beogradu (1999-2020) i jedan od osnivača i potpredsjednik beogradskog Centra za slobodno tržište (2001-2019). Bio je član redakcije mjesečnika političkih analiza Prizma (2001-2004) u Beogradu, časopisa Beogradskog univerziteta Gledišta (1984-1989) i časopisa Univerziteta Donja Gorica Humanističke studije (2013- ), kao i član savjeta više časopisa: slovačkog časopisa Politické vedy (2014-2018), časopisa Kultura polisa iz Novog Sada (2010-2015) i Sociološkog pregleda iz Beograda (1987-1990).

Od 2018. godine radi kao redovni profesor i dekan Fakulteta Humanističke studije Univerziteta Donja Gorica, predstavnik je Crne Gore u Generalnoj skupštini European Social Survay (ESS-ERIC) i član Savjeta Leksikografskog centra i Instituta za jezik i književnost „Petar II Petrović Njegoš“ Crnogorske akademije nauka i umjetnosti. Vanredni je član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti.

Usavršavao se u Italiji (1983; 1995), Njemačkoj (1985; 1990), Velikoj Britaniji (2003; 2004) i SAD-u (2005). Govori i piše engleski, a služi se njemačkim, italijanskim i francuskim jezikom. Njegove oblasti interesovanja su: politička teorija, istorija civilizacija, istorija i teorija liberalizma, teorija federalizma, tranzitologija i procesi demokratizacije. U posljednjih dvadeset godina intezivno se bavio problemima društvene i političke integracije, politike identiteta i politike priznanja, multikulturalizma i grupnih i manjinskih prava.

Radio je na različitim istraživačkim projektima u zemlji i inostranstvu u oblasti političke teorije, političkih institucija, visokog obrazovanja, civilnog društva i konstitucionalizma, učestvovao na više desetina naučnih konferencija u zemlji i inostranstvu i rukovodio kao direktor Međunarodnom ljetnjom školom Modernizing Local Community u organizaciji Palgo centra iz Beograda (Palić, 2000). Zajedno sa prof. dr Aleksandrom Jovanović sa Pravnog fakulteta u Beogradu bio je rukovodilac i predavač interdisciplinarnog kursa Freedom and Development (2001 i 2002. godine) za studente ekonomije, prava i političkih nauka iz Srbije i Crne Gore, a u okviru International Freedom Project-a sponzorisanog od strane John Templeton Foundation iz Vašingtona.

 

Objavljeni radovi:

 

6 autorskih knjiga I dvije u koautorstvu, 7 prevoda, 54 naučna članka, 35 kraćih analitičkih (stručnih) članaka i 19 recenzija, osvrta i prikaza

 

Autorske knjige:

Država između građanskog i nacionalnog: prilozi promišljanju crnogorskog društva i države, UDG, Podgorica, 2021 (496 strana, ISBN 978-9940-701-05-5)

Federalistička ideja: počeci evropske federalističke tradicije, (dopunjeno i izmijenjeno izdanje knjige Federalistička alternativa), Politička kultura, Zagreb, 2014 (206 strana, ISBN: 978-953-258-088-4) (monografska studija)

Saznanje i politika, Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske i Disput, Zagreb, 2014 (350 strana, ISBN: 978-953-260-218-0) (tematska studija o odnosu epistemologije i političke teorije u istoriji političke misli)

Hronika odložene tranzicije (političke analize), Stilos, Novi Sad, 2005 (478 strana, ISBN: 86-7473-191-0) (zbirka analitičkih tekstova o javnim politikama)

Politička teorija: studije, portreti, rasprave, Fakultet političkih nauka i Čigoja štampa, Beograd, 2002 (410 strana, ISBN: 86-7558-115-7) (udžbenik)

Federalizam kao alternativa (Njemačke teorije federalizam 17. vijeka), Institut za političke studije, Beograd, 1993 (217 strana, ISBN: 86-7419-013-8) (monografija)

 

Koautor:

 

Teoretičari liberalizma, Službeni glasnik, Beograd, 2007, ISBN: 978-86-7549-634-2 (zajedno sa D. Lakićevićem i B. Stojanovićem), II izdanje 2008 (zbornik tekstova)

Pojmovnik liberalne demokratije, Službeni glasnik, Beograd, 2008, ISBN: 978-86-7549-856-8 (zajedno sa B. Mijatovićem  i  Marinkovićem) (leksikon pojmova)

 

Naučni članci: 

  

„Politički mit u Gorskom vijencu," Humanističke studije, br. 7/2019 (https://hs.udg.edu.me/download)

„Multiculturalism as Central Feature of Montenegrin History and Modernity,“ in: MASA-EMAN Symposium: Culture, Technology and Humanism, CANU, Podgorica, vol. 150, 2019 (https://canupub.me/knjiga/masa-eman-symposium-culture-technology-and-humanism/)

„Intelektualna biografija i naučni doprinos akademika Vojislava Stanovčića,“ u: Vojislav Stanovčić: Život posvećen idejama, (zbornik radova, ur. Ilija Vujačić i Dušan Marković), FPN i UPNS, Beograd, 2019

„Ustavni patriotizam kao strategija političke integracije za multikulturna društva“, Glasnik Odjeljenja društvenih nauka, CANU, knj. 24, Podgorica, 2019 (https://canupub.me/knjiga/glasnik-odjeljenja-društvenih-nauka-24-2019)

„Društvena integracija i etno-kulturna različitost,“ Globalizam naspram nacionalizma, CANU, Podgorica, knj. 146, 2018 (https://canupub.me/knjiga/globalizam-naspram-nacionalizma/)

„Antifašizam je u temeljima savremene crnogorske državnosti,“ u: Što je antifašizam u Crnoj Gori danas, Skupština Crne Gore, 2018

„Kontekstualnost ustavnog patriotizma – crnogorska perspektiva,“ Humanističke Studije, 3/2017 (https://hs.udg.edu.me/download)

„Političke ideje u Gorskom vijencu,“ u: Besjede o Njegošu, Radomir V. Ivanovic (ur.), CANU, Podgorica, knj. 1, 2017 (https://canupub.me/knjiga/besjede-o-njegosu/)

„Građanski humanizam Adama Fergusona,“ Humanističke studije, 2/2016 (https://hs.udg.edu.me/download)

„Demokratska tranzicija Srbije u regionalnom kontekstu 2000 – 2015,“ u: Demokratska tranzicija Srbije. Prvih 25 godina, Pravni fakultet, Beograd, 2016

„Politika identiteta i političke institucije,“ u: O identitetu, CANU, Podgorica, knj. 46, 2015 (https://canu.pub.me/knjiga/o-identitetu)

„Identitet i politika,“ u: Ustavi u vremenu krize: postjugoslovenska perspektiva, Milan Podunavac i Biljana Đorđević (ur.), FPN i UPS, Beograd, 2014 (https://www.fpn.bg.ac.rs/5566?lang=lat)

„ Overview of Higher Education and Research Systems in the Western Balkans, Country reports: Macedonia and Serbia“ (zajedno sa S. Đorđević, M. Kovačević, I. Šunderić), u okviru projekta European Integration in Higher Education and Research in the Western Balkans, Beograd, 2013 (on line: www.herdata.org)

„Odnos parlamenta i samostalnih kontrolnih tela,“ u: Iskušenja parlamentarizma, Friedrich Ebert Stiftung i Centar za demokratiju FPN, Beograd, 2013

„Politička nauka u traganju za sopstvenim identitetom,“ u: Politika: nauka i profesija, M. Podunavac, Ž. Paunović (ur.), Udruženje za političke nauke Srbije i FPN, Beograd, 2013 (http://www.fpn.bg.ac.rs/2013/05/29/sabor-politikologa-politika-nauka-i-profesija/)

„Dealing with Uncertainities: Poper's Conception of Social Engeneering and its Inconsistences“, in: Proceedings of International Conference Humanities and Contemporary World, MASA, Podgorica, vol. 116, 2012

„Sloboda i liberalizam u političkoj teoriji Džona Plamenca,“ Politička misao Džona Plamenca, CANU, Podgorica, knj. 40, 2012 (https://canupub.me/knjiga/politicka-misao-dzona-plamenca/)

„Deset godina nove manjinske politike u Srbiji,“ Politička misao, Zagreb, Vol. 49. No. 2/2012 (https://hrcaksrce.hr/broj/6839)

„Od 'traganja za vrlinom' do 'traganja za srećom': Bernard Mandeville i rađanje liberalizma,“ Politička misao, Zagreb, Vol. 49, No 4/2012 (https://hrcak.srce.hr/broj/7949)

„Uvodnik: Protivrečja političkog identiteta“, Godišnjak FPN, godina VI, br. 8, 2012 (http://www.fpn.bg.ac.rs/2010/05/27/godisnjak-2007/)

„Forms of citizenship and multiculturalism“, in: Milan Podunavac (ed.), State and Democracy, Službeni glasnik i FPN, Beograd, 2011

„Rehabilitacija praktičke filozofije u delu akademika Ljubomira Tadića“, u: Godišnjak FPN, br. 2/2011

"Value Pluralism and Multiculturalism," in: Values and 21st Century, (Proceesings of the International Conference), ed. Momir Djurovic, MASA, Podgorica, vol. 101, 2010

„Politika identiteta, multikulturalizam i manjinska prava,“ u: Međunarodne studije, Zagreb, godina10., br. 3-4/2010

„Princip supsidijernosti i status Beograda“, u: Slaviša Orlović, Vukašin Pavlović (prir.), Beograd demokratska metropola, FPN, Beograd, 2009

„Država, demokratija i supsidijernost“, u: Zoran Stojiljković, Savremena država, Konrad Adenauer Stiftung, FPN, Beograd, 2008 (https://eee3.fpn.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2009/11/savremena-drzava-vukasin-pavlovic/)

„Oblici građanstva i multikulturalizam“, u: Vojislav Stanovčić (ur.), Položaj nacionjalnih manjina u Srbiji, SANU, Beograd, 2007

„Liberalizam i političke stranke u Srbiji, u: Zoran Lutovac (ur.), Ideologija i političke stranke u Srbiji, Friedrich Ebert Stiftung, FPN i IDN, Beograd, 2007

„Liberalni revizionizam Džona Stjuarta Mila“, Godišnjak Fakulteta političkih nauka, FPN, Beograd, 2007

"Multikulturalizam i političke institucije", u: Političke institucije i demokratija, ur. V. Pavlović, FPN, Beograd, 2006

„Uloga medija, političkih stranaka i udruženja građana u izgradnji građanskog, odnosno, civilnog društva,“ Etika javne reči u medijima i politici, Zoran Vacić (ur.) CLDS, Beograd, 2004

"Izgradnja demokratskih institucija", u: Postkomunizam i demokratske promene, prir. V. Vasović i V. Pavlović, Jugoslovensko udruženje za političke nauke i Fakultet političkih nauka, Beograd, 2002 (http://www.fpn.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2011/11/Postkomunizam-i-demokratske-promene.pdf)

"Vraća li se ekstremna desnica na političku pozornicu Balkana. Radikalna i ekstremna desnica na Balkanu (1991-2002)", čas. Zid (Podgorica), br. 32 za 2002. g.

„Subsidijernost i modernizacija lokalne zajednice,“ u: Lokalna demokratija: stanje i perspektive, Mijat Damjanović (ur.), Magna Agenda, Beograd, 2002

„Institucije i institucionalna promjena u društvima u tranziciji,“ u: Tranzicija i institucije, Veselin Vukotić (ur.), IDN – Centar za ekonomska istraživanja, Beograd, 2002

"The Challenges of Ethnic Federalism: Experiences and Lessons of the Former Yugoslavia", in: Federalism and Decentralization: Perspectives for the Transformation Processs in Eastern and Central Europe, Jürgen Rose and Johannes Ch. Traut, LIT Verlag, Münster - Hamburg - Berlin - London, 2001 (ISBN 3-8258-5156-7); Palgrave Macmillan, NY, 2002 (ISBN-13:978-0312295899)(http://www.federalist-debate.org/index.php/component/k2/item/619-federalism-and-decentralization) (na ruskom objavila Naučnaja knjiga, Moskva, 2001, ISBN 5-7671-0011-X)

Fašizam, Radio Free Europe, 4 januara, 2000.

"Problemi prirode, tempa i brzine tranzicije", Ekonomska misao, br 3-4, 1999

"Hjumova nauka o politici", Zbornik Matice srpske, Novi Sad, 106-107/1999

'Common Good', Rule of Law and Neutral State", in: Civil Society in the Countries in Transition-Comparative Analysis and Practice,(eds. Milan Podunavac, Nađa Skenderović-Ćuk, Open University, Subotica, 1999

"Individualizam i subjektivizam moderniteta", u: Duh vedrine - Kultura protesta (ur. Čedomitr Čupić), FPN, Beograd, 1998

„Uloga države u Smitovoj koncepciji 'prirodne slobode',“ Ekonomska misao, br. 1-2/1997

„Poper i postkomunizam,“ u: Otvoreno društvo: mogućnosti i perspektive, (knjiga apstrakata), Dom omladine Budo Tomović, Podgorica, 1997

„Politička filozofija G. V. Lajnica“, čas. Iskustva (Beograd), br. 1-4/1997

„Law and Politics in the Models of Political Thought and Action“, in: Democracy to come, Mijat Damjanović, Stevan Vračar, Ljubomir Madžar (eds.) TIMIT and Faculty of Political Sciences, Belgrade, 1997

„Hajekovo shvatanje vladavine prava“, Uspostavljanje moderne demokratske pravne države u Srbiji, Miodrag Jovičić (ur.), SANU, Beograd, 1997

„Das Konfliktregelungspotential des Föderalismus in Hinblick auf die Situation in Süd-Ost-Europa“ in: Föderale Perspektiven für Europa (Hrsg. von prof. Karl Hahn und Martina Husemann-Lüking), LIT Verlag, Münster-Hamburg-Wien-London, 1996 (ISBN 3-89473-725-5); preštampano u: Arhiv za pravne i društvene nauke, br.3/1994

„Volcerova teorija o područjima pravde“, O pravdi i pravičnosti, Miloš Knežević (ur.), Beograd, 1995

„Od totalitarizmot do predpolitička sostojba,“ u: Civilno opštestvo vo postkomunizmot (temat), Makedonsko radio - Treta programa, 45-46/1991

„Soznajno-teoretski pretpostavki za političkiot pluralizmam“, u: Treta programa na Radio Skopje, br. 38-39/1989

„Pravnata država i socijalizmot“, u: Treta programa na Radio Skopje, br. 38-39/1989

„Politički pluralizam i radikalno-socijalistička utopija,“: Izazovi pluralizma, NIP „Komunist“, Zagreb, 1989

„Pojam građanina i savremeno društvo,“ u: Ličnost i politička vlast, CMU, Beograd, 1989

„Politička socijalizacija i društvena kriza,“ u: Omladina i društvene krize, CMU, Sociološko društvo Srbije, Centar za idejni rad SSO Beograda, Beograd, 1983

 

Prevodi sa engleskog:   

 

Stručna redakcija prevoda politikoloških odrednica u: Enciklopedija društvenih nauka, (prir. Adam Kuper i Džesika Kuper), tom I i II, Službeni glasnik, Beograd, 2009

David Boaz, Libertarijanizam, CLDS, Beograd, 2003 (stručna redakcija prevoda)

Hana Arent, „O nasilju;“ Dejvid I. Kercer, „Moć obreda;“ Dejvid I. Kercer,“ Obredi moći«,“ sve u: Uvod u političku antropologiju, Čedomir Čupić (ur.), Čigoja štampa, Beograd, 2002 (zajedno sa Jasnom Vujačić)

Frensis H. Hinsli, Suverenost, Filip Višnjić, Beograd, 2000

Majkl Volzer, Područja pravde, Filip Višnjić, Beograd, 2000

Friedrich A. von Hayek, Poredak slobode, Global Book, Novi Sad, 1998

Friedrich A. von Hayek, 'Liberalizam', Nova srpska politička misao, 1-2/1997 i 3-4/1997

Robert Nozik, "Država", Dometi, Rijeka, br. 1-2, 1989

Stručni radovi, kraći članci i rasprave, pogovori i predgovori:

„Građanska država, etnokulturna pravda i interkulturalizam,“ Vijesti, 4. maj. 2021, str. 17

„Fakultet u tranziciji: 1990 – 2000 i dalje,“ u: Fakultet političkih nauka 1968-2018, Milan Jovanović (ur.) FPN, Beograd,

„Koreni savremenog srpskog populizma,“ u: Zloupotreba naroda – priroda populizma u Srbiji,“ Libertarijanski klub Libek, Beograd, 2017

„Kult ličnosti i priprosta vlast,“ (u okviru temata „Ljudi, sećanja“), dnevni list Danas, 22-23. oktobar, 2016, str. vii-ix

„Epilog,“ (pogovor) u: Svetomir Škarik, Gjorgii Ivanov, Politički teorii – Srednji vek, Kultura, Skopje, 2012

„Epilog,“ (pogovor) u: Svetomir Škarik i Gjorgi Ivanov, Politički teorii – Antika, Kultura, Skopje, 2010

"Politička filozofija radikalnog individualizma Dejvida Boaza", (predgovor) u: David Boaz, Libertarijanizam, CLDS, Beograd, 2003

 

Uređivanje zbornika i časopisa:

 

Vojislav Stanovčić: Život posvećen idejama, zbornik radova, ur. Ilija Vujačić i Dušan Marković, FPN, UPNS, Beograd, 2019

Humanističke studije, (temat O humanizmu), br 2/2016

Urušavanje ili slom demokratije, Zbornik sa istoimene međunarodne konferencije, ur. Ilija Vujačić i Bojan Vranić, Udruženje za političke nauke Srbije i FPN, Beograd, 2016

Nova Evropa i njena periferija, Zbornik radova sa međunarodne konferencije, ur. Ilija Vujačić i Nikola Beljinac, Udruženje za političke nauke Srbije i FPN, Beograd, 2015

Glavni i odgovorni urednik Godišnjaka Fakulteta političkih nauka (2007-2015)

Ljubomir Tadić - mislilac slobode, prir. Jagoš Đuretić i Ilija Vujačić, Albatros plus i Službeni glasnik, Beograd, 2012

Konsolidacija demokratije 20 godina nakon pada Berlinskog zida, (zbornik radova), prir. Ilija Vujačić, Čedomir Čupić i Bojan Vranić, FPN i KAS, Beograd, 2009

 

Recenzije, osvrti i prikazi:

 

„Nasilje i nacionalizam: kako su doista povezani« (osvrt na knjigu Max Bergholz, Nasilje kao generativna sila. Identitet, nacionalizam i sjećanje u jednoj balkanskoj zajednici,“ buybook, Sarajevo-Zagreb, 2018) u: Humanističke studije, br. 5/2019

„Istorijska utemeljenost crnogorskog identiteta i državnosti,“ (osvrt na knjigu: Đorđe Borozan, Crnogorske dinastije: Vojisavljevići, Balšići, Crnojevići, CID, Podgorica, 2017) u: Humanističke studije, br. 3/2017

„Istorija i teorija republikanizma kao stožer teorije političkog poretka Milana Podunavca“, čas. Politikon (Novi Sad), br. 14/2016

prikaz: „Vojislav Stanovčić, Politička teorija I,“ Službeni glasnik, Beograd, 2006, Arhiv za pravne i društvene nauke, 3-4/2008

prikaz: Vojislav Stanovčić, Politička teorija I, »Službeni glasnik«, Beograd, 2006, Zbornik Matice srpske za društvene nauke, 124/2008

Predstavljanje knjige Vojislava Stanovčića - Macht und Legitimität, u Gete Institutu u Beogradu, 25.03.2004 (V. Stanovčić, D. Basta, I. Vujačić, M. Podunavac, K. Čavoški, J. Trkulja, 1 CD (77, 73 min)

prikaz: Dragoljub Mićunović, „Istorija društvenih teorija,“ Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2010 (Politika, Kulturni dodatak, 18. decembra 2010)

„Filozofija demokratije Džona Djuija“ (prikaz knjige Bojana Spajića „Politička i pravna filozofija Džona Djuija“, Čigoja Štampa, Beograd, 2010), čas. Civis (FPN Podgorica), br. 1/2012

„Republikanske ideje“(povodom knjige Milana Podunavca, Teorija - nasleđe - principi, CID Podgorica, FPN Beograd, 2014 godine), pročitano na promocija u Skupštini Vojvodine 16. marta 2016

„Tako su nestali dostojanstvo i autonomija Univerziteta: prilog nepostojećoj raspravi o predlogu Zakona o univerzitetu,“ u: Naša borba, 19.05.1998, str. 7

prikaz: Dragan D. Lakićević, Ogled o ustanovama slobode. Politička filozofija Fridriha fon Hajeka, Beograd, 1994. u: Naša borba : nezavisni politički dnevnik. 73, 23, str. 17.

„Aristokratija“; „Hijerarhija“, enciklopedijske odrednice u: Enciklopedija političke kulture (ur. Milan Matić i Milan Podunavac), BIGZ, Beograd, 1993

„Federalizam kao alternativa etnocentralizmu,“ u: Košava : vršački nezavisni časopis. 17/1989

„Ka (re)afirmacji autentičnog federalizma“ (prikaz knjige V. Stanovčića „Federalizam/Konfederalizam“, NIO Univerzitetska riječ, Titograd), u: Gledištačasopis Beogradskog univerziteta, br. 1-2/1987

„Lavirinti demokratskog odlučivanja“ (osvrt na knjigu I. Pavlovića „Princip većine i manjine“, Radnička štampa Beograd, 1986), u: Gledišta: časopis Beogradskog univerziteta, br. 3-4/1987

„Prilog raspravi o knjizi Draga Njegovana Država i struktura,“ u: Revija – časopis za književnost, kulturu i društvena pitanja, Osijek, br.5/1986

„Američki i jugoslovenski federalizam danas – diskusija“, čas. Politikološke studije (FPN Beograd), br. 4/1983

„Revolucija i sloboda“ (prikaz knjige Danila Baste, „Revolucija i sloboda“, SSO Srbije, 1980), Ideje: jugoslovenski studentski časopis, br. 8/1981, str. 168-170

dr Ilija Vujačić
Kontakt podaci