Predavači

Saradnik
mr Dušan Medin

BIOGRAFIJA

Dušan Medin (Kotor, 1990) završio je osnovnu školu u Petrovcu na Moru, a društveno-jezički smjer Gimnazije „Niko Rolović“ u Baru. Diplomirao je na Odeljenju za arheologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 2014, a postdiplomske master studije menadžmenta u kulturi i medijima na UNESCO Chair in Cultural Policy and Management završio je 2015. pri zajedničkom programu Univerziteta umetnosti u Beogradu i Univerzitetu Limijer Lion 2 (Francuska), stekavši dvije diplome i dva zvanja (master menadžer kultura i mediji i master sociolog - razvoj međunarodnih umjetničkih i kulturnih projekata). Trenutno je na doktorskim studijama arheologije na Fakultetu humanističkih studija Primorskog univerziteta u Kopru (Slovenija). Student je još jednih doktorskih studija na Fakultetu umjetnosti Univerziteta Donja Gorica u Podgorici, za šta je, kao prvorangirani, septembra 2020. dobio stipendiju Ministarstva nauke Crne Gore na Konkursu za dodjelu stipendija za doktorska istraživanja u Crnoj Gori.

Ima višegodišnje radno iskustvo u civilnom (NVO) sektoru u Crnoj Gori i Srbiji, potom u javnoj službi – Kabinetu predsjednika Opštine Budva (2016–2017), Direkciji Javne ustanove Muzeji i galerije Budve (2017–2018), kao i u Opštinskoj javnoj ustanovi Muzeji Kotor, gdje je bio na funkciji direktora (2018–2019). Projekt-menadžer je NVO Društvo za kulturni razvoj „Bauo“ iz Petrovca na Moru od 2016, a od kraja 2022. i njegov izvršni direktor.

Na Fakultetu za kulturu i turizam Univerziteta Donja Gorica od početka 2020. angažovan je u nastavi na predmetima Kulturna baština III i Kulturna baština IV, a od 2022. godine i na predmetima Kulturna baština I, Kulturna baština II i Kulturni turizam (master). 

Na Fakultetu za biznis i turizam Adriatik Univerziteta u Budvi angažovan je od početka 2019. kao predavač na Programu obrazovanja za osposobljavanje za zanimanje turistički vodič na predmetima Osnove istorije umjetnosti, arhitekture i kulture i Kulturna baština Crne Gore.

Položio je ispit za sticanje nacionalne stručne kvalifikacije turistički vodič (engleski jezik) na Fakultetu za turizam "Montenegro Tourism School" pri Univerzitetu Mediteran u Podgorici (2022), te dobio Rješenje Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma za obavljanje djelatnosti turističkog vodiča na engleskom jeziku. Tokom iste godine završio je i Program stručnog osposobljavanja za ispitivača za sticanje stručne kvalifikacije turistički vodič pri JU Ispitni centar Crne Gore, a za obavljanje ovog posla dobio je petogodišnju licencu Ministarstva prosvjete Crne Gore. Ima završen i Program andragoškog osposobljavanja za obrazovanje odraslih pri JU Centar za stručno obrazovanje Crne Gore (2022).

Član je Odbora za arheologiju Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (od 2021) i Savjeta za kulturu Opštine Budva (od 2019), kao i redakcija Leksikona etnologije Crne Gore (od 2019) i Leksikona arheologije Crne Gore (od 2021) - projekata Crnogorske akademije nauka i umjetnosti. Bio je član redakcije stručno-popularnog časopisa Paštrovski almanah za oblasti kultura i kulturna baština (2015–2018).

Učesnik je više arheoloških iskopavanja, rekognosciranja i podvodnih arheoloških istraživanja, kao i etnografskih i etnomuzikoloških u Crnoj Gori i Srbiji. Tokom 2013. godine obavljao je studentsku arheološku praksa na ostrvu Despotiko u Egejskom moru (Grčka) u okviru međunarodnog projekta. Posjeduje stručna zvanja u muzejskoj djelatnosti (kustos, muzejski pedagog) i u konzervatorskoj djelatnosti (istraživač-arheolog).

Tokom doktorskih studija, u okviru stipendije Ministarstva nauke Crne Gore, studijski je boravio na inostranim univerzitetima:  Katedra za muzeologiju, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Zagreb, februar, mart i april 2021), Centar za muzeologiju i heritologiju, Odeljenje za istoriju umetnosti, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu (Beograd, maj, jun, jul, novembar i decembar 2021, januar 2022) i Departamento dei Beni Culturali, Universita di Padua (Padova, oktobar–novembar 2022). 

Profesionalno je zainteresovan za arheologiju, studije baštine, recepciju prošlosti i nasljeđa u savremenom kontekstu, muzeologiju, menadžment i marketing u kulturi, kulturnu politiku, kulturni turizam. U glavnom fokusu stručnog i naučnog rada su teme vezane za Crnu Goru, a naročito za njegov primorski zavičaj.

Učesnik je bilateralnog naučno-istraživačkog projekta "Kulturna baština u mreži kreativnih industrija", koji se realizuje od strane Fakulteta za kulturu i turizam UDG u Podgorici i Fakulteta za humanističke studije UP u Kopru (20232024).

Koautorski potpisuje publikaciju Živa lokalna tradicija (2020) o nematerijalnoj kulturnoj baštini Paštrovića, Starog grada Budve i kolašinskog kraja. (Ko)autor je poglavlja u monografijama Kulturna istorija Paštrovića (2018) i Manastir Gradište (dva izdanja 2019), nekoliko desetina naučnih i stručnih članaka, bibliografija, prikaza, recenzija itd, kao i brojnih popularnih članaka.

Tokom 2022. godine uredio je tri broja Limesa plus: časopisa za društvene nauke i humanistiku (Beograd: HeraEdu), posvećena kulturnim i kreativnim industrijama i baštini. Priredio je za objavljivanje Radove o antičkoj Budvi 1938–1940. (2018), a jedan je od priređivača monografije Deklinacija u paštrovskim ispravama 16–18. veka (2019), doktorske disertacije Biljane Šljivić Šimšić, odbranjene na Harvard Univerzitetu 1966. godine. Kourednik je šest zbornika radova Zidine nad nemirnim morem: zbornik radova o Kastelu i Lazaretu u Petrovcu (prvo izdanje 2016, drugo izdanje 2018), Začuh vilu u dubravu đe pjesan poje: zbornik radova o paštrovskoj i budvanskoj muzičkoj  tradiciji i srodnim temama (prvo izdanje 2016, drugo izdanje 2017), Nematerijalna kulturna baština Paštrovića: Budućnost tradicije & tradicija za budućnost (2019), Gradište – manastir u Paštrovićima (2020), Otkrivanje skrivenog: Crna Gora, kvir & (s)rodne teme (2011) i Antička Budva (2021). Urednik je i glavni i odgovorni urednik na desetine raznih izdanja o kulturnoj baštini, kulturi i umjetnosti Crne Gore (monografije, zbirke tekstova, publikacije, katalozi, vodiči, knjige sažetaka...).

Učesnik je preko četrdeset konferencija, simpozijuma, naučnih skupova, okruglih stolova, stručnih usavršavanja i ljetnjih škola o različitim temama iz domena arheologije, kulturne baštine i uopšte kulture, realizovanih u zemlji i inostranstvu, a bio je inicijator, koordinator i glavni organizator više takvih događaja. Učestvovao je na više desetina domaćih i inostranih kulturnih programa, poput tribina, književnih večeri, autorskih večeri, otvaranja izložbi i slično. 

Iskazao se i kao (ko)autor, (ko)autor koncepta, organizator i/ili kustos dokumentarnih i umjetničkih izložbi u Crnoj Gori i Srbiji, među kojima se izdvajaju Lazaret i Kastelo: nadahnuće i motiv (2015), Aspioti – obnovljeno lice ikone (2017), Kulturni pejzaž budvanskog priobalja (2017), Marko K. Gregović – 150 godina od rođenja: Slike i ikone (2017), Spomen-obilježja na teritoriji budvanske opštine (2017), Ikone iz riznica paštrovskih manastira (2018), Prvo otkriće budvanskih nekropola (2018), Muzička i plesna tradicija Paštrovića u zapisima i literaturi do Drugog svjetskog rata (2019), Ikone Paštrovića i Budve (2020), Anton Lukateli (1916–1992): izložba povodom tri decenije od smrti (2022).

Dobitnik je medalje „60 Drobni pijesak“ (Beograd, 2021), Nagrade iz Fonda CANU za mlade naučnike i stvaraoce (Podgorica, 2020), stipendista je Ministarstva nauke Crne Gore (Podgorica, od šk. god. 2020/2021) i Primorskog univerziteta u Kopru (Republika Slovenija) za studente doktorskih studija (Kopar, šk. god. 2018/2019, 2019/2020. i 2020/2021), a primao je i stipendiju za najbolje studente opštine Budva (šk. god. 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014. i 2014/2015). Dobitnik je nagrade „Drobni pijesak – najbolji paštrovski student“ (Beograd, 2015), kao i diplome „Luča“ (B) za odličan uspjeh tokom osnovnog i gimnazijskog školovanja (Bar, 2009).

Član je međunarodnih i domaćih stručnih asocijacija Interpret Europe, Društva arheologa Crne Gore, Srpskog arheološkog društva, Društva konzervatora Srbije, Muzejskog društva Srbije, Nacionalnog komiteta ICOM Srbija, Asocijacije turističkih vodiča Crne Gore...

Živi u Petrovcu na Moru.

*

IZVOD IZ BIBLIOGRAFIJE

I PUBLIKACIJA

1. Жива локална традиција: Прилог идентификацији и евиденцији елемената нематеријалне културне баштине Паштровића, Старог града Будве и колашинског краја / Дaвор Седларевић, Злата Марјановић, Љиљана Гавриловић и Душан Медин. Петровац на Мору: Друштво за културни развој "Бауо"; Колашин: Центар за изучавање и ревитализацију традиционалних игара и пјесама ЦИРТИП, 2020.

II POGLAVLJA U MONOGRAFIJAMA

4. "Архитектура манастира Градишта". У: Манастир Градиште / уредили Душан Медин и Катарина Митровић. Буљарица: Манастир Градиште. 2019. Cтр. 109–123 (са Сандром Вујошевић) (1. и 2. издање).
3. "Буљарица: Културни пејзаж и баштина". У: Манастир Градиште / уредили Душан Медин и Катарина Митровић. Буљарица: Манастир Градиште. 2019, стр. 29–53. (1. и 2. издање)
2. "Особеност и естетика паштровске традиције". У: Културна историја Паштровића / Никола Самарџић, Мила Медиговић Стефановић, Душан Медин и Злата Марјановић. Београд: HeraEDU. 2018. Стр. 205–253 (са Златом Марјановић).
1. "Култура континуитета: Сакрална баштина Паштровића". У: Културна историја Паштровића / Никола Самарџић, Мила Медиговић Стефановић, Душан Медин и Злата Марјановић. Београд: HeraEDU. 2018. Стр. 75–103.

III STUDIJE

2. "Cultural Heritage in Buljarica (Short Overview)". In: Ecosystem-based assessment of biodiversity values and threats in Buljarica / eds. Ana Katnić, Mihailo Jovićević & Vuk Iković. Podgorica: Montenegrin Ecologists Society & Environmetal Programme. 2017. Pp. 63–67.
1. Studija o opravdanosti osnivanja Opštine Petrovac / Grupa autora. Petrovac: Inicijativni odbor, 2017. (više izdanja).

IV NAUČNI I STRUČNI RADOVI

23. "Stari grad Budva i njegova glavna (Njegoševa) ulica". Matica: Časopis za društvena pitanja, nauku i kulturu, god. XXIV, br. 93 (proljeće 2022) (u procesu objave).
22. "Kreativne (i kulturne) industrije u javnim politikama Crne Gore". Limes plus: časopis za društvene nauke i humanistiku (tema broja „U mreži kulturnih i kreativnih industrija“, ur. Dušan Medin), god. XIX, br. 2/2022. Beograd. 2022. Str. 125–155 (sa Dobrilom Vlahović)
21. "Меморијализација Другог свјетског рата на територији општине Будва кроз спомен-обиљежја са статусом културног добра". Историјски записи: Орган Историјског института и Друштва историчара Црне Горе: Поводом 80-годишњице Тринаестојулског устанка, год. XCV 1–2/2022. Подгорица. 2022. Стр. 361–373 (са мр Добрилом Влаховић).
20. "Normativni i institucionalni okvir zaštite kulturne baštine u Crnoj Gori: Istorijski pregled i savremene prakse". U: Etnologija i leksikoni – iskustva i ideje: Radovi sa naučnog skupa Podgorica, 8. novembar 2019. / ur. dr Aleksandar Čilikov. Podgorica: Crnogorska akademija nauka i umjetnosti. 2021. Str. 115–138.
19. "Окупљање Паштровића у Београду и Удружење 'Дробни пијесак' кроз вјекове". У: Паштровски алманах IV: за 2017–2021. годину / ур. др М. Лукетић. Свети Стефан – Петровац. 2021. Стр. 107–112. (са др П. Р. Анђусом).
18. "Nevidljivi, ali ne i nepostojeći: Homoseksualnost u Crnoj Gori do početka XX veka". U: Otkrivanje skrivenog: Crna Gora, kvir & (s)rodne teme [zbornik radova] / ur. M. Stanić Radonjić, dr P. Zenović i D. Medin. Petrovac na Moru: Društvo za kulturni razvoj „Bauo“; Podgorica: LGBT Forum Progres, 2021. Str. 77–95. (sa dr Ljiljanom Gavrilović).
17. "O spomen-obilježjima u Budvi". U: Matica: časopis za društvena pitanja, nauku i kulturu, god. XXIII, br. 85 (proljeće 2021). Podgorica, 2021. Str. 343–354.
16. "Помен манастира Градишта и његове парохије у Шематизму Православне Епархије Бококоторско-дубровачке (и Спичанске)". У: Градиште - манастир у Паштровићима: Зборник радова с Међународног мултидисциплинарног научног симпозијума одржаног 4, 5, 6, 12. и 13. новембра 2016. године у Петровцу на Мору, Буљарици и Београду / уредили Катарина Митровић и Душан Медин. Буљарица: Манастир Градиште, 477-498.
15. "Neispisana ženska istorija porodice Gregović iz Kastel Lastve u kontekstu građanske kulture". U: Žensko nematerijalno kulturno nasljeđe Crne Gore: nove mape, rodne perspektive : zbornik radova / ur. Nataša Nelević. Podgorica: NOVA Centar za feminističku kulturu, 23-43. (sa dr Marijanom Kokanović Marković).
14. "Spomen-obilježja sa statusom kulturnog dobra na teritoriji opštine Budva". U: Glasnik Narodnog muzeja Crne Gore, n. s., knj. XV. Cetinje. 2020. Str. 53–77 (sa Dobrilom Vlahović).
13. "Spomen-obilježja u Crnoj Gori s osvrtom na normativnu i institucionalnu zaštitu". U: Limes plus: časopis za društvene i humanističke nauke (tema broja „Kulturni predeo i održivi turizam“), XVI (1–2/2019). Beograd. 2019. Str. 131–147 (sa Dobrilom Vlahović).
12. "Memorijalizacija Prvog svjetskog rata na teritoriji opštine Budva kroz spomen-obilježja". У: Будва у Великом рату: Историја, предање, сјећање: Научни симпозијум одржан 6. и 7. новембра 2018. године у Будви поводом 100 година од краја Првог свјетског рата: Зборник / уредили Предраг Зеновић и Станка Рађеновић Станојевић. Будва: ЈУ Народна библиотека Будве: Паштровски алманах. 2019. Стр. 375–392 (са Добрилом Влаховић).
11. "О Дионисију Миковићу и његовом дјелу ʼПаштровска свадбаʼ (1891)". У: Зборник радова с међународне мултидисциплинарне научне конференције: Нематеријална културна баштина Паштровића: Будућност традиције & традиција за будућност“ одржане у Режевићима и Петровцу на Мору 8, 9, 10. и 11. маја 2019. годинe / уредили Злата Марјановић, Душан Медин и Давор Седларевић. Петровац на Мору: Друштво за културни развој; Будва: ЈУ Музеји и галерије Будве; Београд: Етнографски институт САНУ. 2019. Стр. 431–459.
10. "Прилог познавању правног оквира заштите и очувања културне баштине у Црној Гори до Другог свјетског рата". У: Учењаци, старинари, археолози: археологија у светлу сопствене историје: зборник радова / уредио Јован Митровић. Београд: Српско археолошко друштво. 2019. Стр. 21–54. 2018.
9. "Кастело и Лазарет у Петровцу (Updated Version)". U: Zidine nad nemirnim morem: zbornik radova o Kastelu i Lazaretu u Petrovcu [drugo korigovano izdanje] / priredili Dušan Medin i Goran Pajović. Budva: JU Muzeji i galerije Budve. 2018. Str. 59–77.
8. "Interesovanje za nematerijalnu kulturnu baštinu Paštrovića krajem XX i početkom XXI vijeka (studija slučaja: tradicionalna muzika)". U: Zbornik radova s Prve Međunarodne konferencije: Muzičko nasljeđe Crne Gore: Cetinje, 29–31. avgust 2017. / uredile Jelena Martinović-Bogojević i Tatjana Krkeljić. Cetinje: Muzička akademija Univerziteta Crne Gore. 2018. Str. 181–202.
7. "Pedeset primjera afirmacije tradicionalne muzike i tradicionalnih plesova Paštrovića (1993–2017)". У: Паштровски алманах III: за 2016. годину / уредио Мирослав Лукетић. Свети Стефан – Петровац: НВУ Паштровски алманах. 2017. Стр. 214–222.
6. "О запису 'Назив стабала насађених у Петровцу' Никa Лукина Перазићa". У: Бока: зборник радова из науке, културе и умјетности 36. Херцег Нови: ЈУ Градска библиотека и читаоница. 2016. Стр. 261–270 (са Ванесом Будимић Вуковић).
5. "O svadbi u Paštrovićima". У: Паштровски алманах II: за 2015. годину / ур. др Мирослав Лукетић. Петровац – Свети Стефан: НВУ Паштровски алманах. 2016. Стр. 465–478.
4. "Кастело и Лазарет у Петровцу (Updated Version)". U: Zidine nad nemirnim morem: zbornik radova o Kastelu i Lazaretu u Petrovcu / priredili Dušan Medin i Goran Pajović. Budva: JU Muzeji i galerije Budve. 2016. Str. 57–75.
3. "Кастело и Лазарет у Петровцу". У: Паштровски алманах I / урeдили Мирослав Лукетић и Марко Кентерa. Свети Стефан – Петровац. 2014. Стр. 432–452.
2. "Културни и научни рад Удружења Паштровића и пријатеља Паштровића у Београду „Дробни пијесак“ од 2002. до 2014. године". У: Паштровски алманах I / уредили Мирослав Лукетић и Марко Кентера. Свети Стефан – Петровац. 2014. Стр. 144–153. 2011.
1. "Material Culture from the Hellenistic Necropolis in Budva as a Possible Indicator of Intercultural Relations or About 'Hellenization'". In: Aut viam inveniam aut faciam: travelling, communicating and trading in the past: STARCO III, 24th to 27th March 2011, Bohinj, Slovenia / edited by Marta Hlad. Ljubljana: Študentsko arheološko društvo. 2011. Pp. 39–44.

V BIBLIOGRAFIJE

2. "Скица за научни и умјетнички портрет др Злате Марјановић". У: Приморју на велико знамење: одабрани радови о музичкој традицији Боке Которске, Грбља, Будве, Маина, Побора, Брајића, Паштровића и Спича (2005–2015) / Злата Марјановић. Београд: Удружење Паштровића и пријатеља Паштровића у Београду „Дробни пијесак“; Петровац на Мору: Друштво за културни развој „Бауо“. 2016. Стр. 307–313.
1. "Prilog bibliografiji o antičkoj Budvi i njenom nasljeđu". U: Nova antička Duklja VI: zbornik radova / urednik Dragan Radović. Podgorica: JU Muzeji i galerije Podgorice. 2015. Str. 209–224.

VI PRIKAZI

8. "Нови музички либро паштровских пјесама – књига друга (Будва: ЈУ Народна библиотека Будва и НВО 'Приморска', 2019)". У: Бока: зборник радова из науке, културе и умјетности 39. Херцег Нови: ЈУ Градска библиотека и читаоница. 2019. Стр. 229–232.
7. "O dvijema bandama i Gori Jesenke Lalović". U: S ove bande moje Gore / Jasenka Lalović. Beograd: Opcons d. o. o. Str. 372–373.
6. "Još jedan projekat o afirmaciji i prezentaciji nematerijalne kulturne baštine Paštrovića i Budve". У: Паштровски алманах III: за 2016. годину / урeдиo Мирослав Лукетић. Свети Стефан – Петровац: НВУ Паштровски алманах. 2017. Стр. 223–229.
5. "O projektu 'Paštrovske muzičke teme'". У: Зачух вилу у дубраву ђе пјесан поје: зборник радова о паштровској и будванској музичкој традицији и сродним темама [друго допуњено и кориговано издање] / приредили Злата Марјановић и Душан Медин. Будва: Секретаријат за друштвене дјелатности Општине Будва; Београд: Удружење Паштровића и пријатеља Паштровића у Београду „Дробни пијесак“; Петровац на Мору: Друштво за културни развој „Бауо“. 2017. Стр. 224–231. (са Данијелом Медиговић Куч).
4. "Novosti iz prijestonice crnogorskog turizma". U: Naša zajednica: bilten Zajednice opštine Crne Gore br. 21, jul 2016. / urеdiо Refik Bojadžić. Podgorica: Zajednica opština Crne Gore. 2016. Str. 38.
3. "O projektu 'Paštrovske muzičke teme'". У: Зачух вилу у дубраву ђе пјесан поје: зборник радова о паштровској и будванској музичкој традицији и сродним темама / приредили Злата Марјановић и Душан Медин. Београд: Удружење Паштровића и пријатеља Паштровића у Београду „Дробни пијесак“; Петровац на Мору: Друштво за културни развој „Бауо“. 2016. Стр. 222–229. (са Данијелом Медиговић Куч).
2. "Прилог историји правног система Паштровића". У: Паштровски алманах I / уредили Мирослав Лукетић и Марко Кентера. Свети Стефан – Петровац: Мирослав Лукетић и Марко Кентера. 2014. Стр. 645–646. (са Александром Радовићем).
1. "Музика у Паштровићима и они у њој: Приказ догађаја 'У почаст Љубиши: Паштровске музичке теме' (Етнографски музеј у Београду, 1. март 2014. године)". У: Паштровски алманах I / уредили Мирослав Лукетић и Марко Кентера. Свети Стефан – Петровац. 2014. Стр. 382–384. (са др Златом Марјановић).

VII PRIREĐENA IZDANJA

2. Deklinacija u paštrovskim ispravama 16-18. veka / Biljana Šljivić Šimšić (priredili Milena Davidović, Mila Medigović Stefanović i Dušan Medin). Beograd: Udruženje Paštrovića i prijatelja Paštrovića u Beogradu "Drobni pijesak"; Petrovac na Moru: Društvo za kulturni razvoj "Bauo" 2019.
1. Radovi o antičkoj Budvi: 1938-1940. / priredio Dušan Medin. Budva: JU Muzeji i galerije Budve, 2018.

VIII UREĐENI ZBORNICI RADOVA

6. Antička Budva: zbornik radova s Međunarodnog multidisciplinarnog naučnog simpozijuma po pozivu održanog u Budvi 28–30. novembra 2018. godine / urednik Dušan Medin. Budva: JU Muzeji i galerije Budve, 2021.
5. Otkrivanje skrivenog: Crna Gora, kvir & (s)rodne teme / uredili Milica Stanić Radonjić, Predrag Zenović i Dušan Medin. Petrovac na Moru: Društvo za kulturni razvoj „Bauo“; Podgorica: LGBT Forum Progres, 2021.
4. Градиште – манастир у Паштровићима: Зборник радова с Међународног мултидисциплинарног научног симпозијума одржаног 4, 5, 6, 12. и 13. новембра 2016. године у Петровцу на Мору, Буљарици и Београду / уредили Катарина Митровић и Душан Медин. Буљарица: Манастир Градиште, 2020.
3. Зборник радова с међународне мултидисциплинарне научне конференције: Нематеријална културна баштина Паштровића: Будућност традиције & традиција за будућност одржане у Режевићима и Петровцу на Мору 8, 9, 10. и 11. маја 2019. године / уредили Злата Марјановић, Душан Медин и Давор Седларевић. Петровац на Мору: Друштво за културни развој "Бауо"; Будва: ЈУ Музеји и галерије Будве; Београд: Етнографски институт САНУ, 2019.
2. Зачух вилу у дубраву ђе пјесан поје: зборник радова о паштровској и будванској музичкој традицији и сродним темама / приредили Злата Марјановић и Душан Медин. Београд: Удружење Паштровића и пријатеља Паштровића у Београду "Дробни пијесак"; Петровац на Мору: Друштво за културни развој "Бауо", 2016. (друго издање 2017).
1. Zidine nad nemirnim morem: zbornik radova o Kastelu i Lazaretu u Petrovcu / priredili Dušan Medin i Goran Pajović. Budva: JU Muzeji i galerije Budve, 2016. (drugo izdanje 2018).

IX UREĐENI BROJEVI ČASOPISA

3. Limes plus: Časopis za društvene nauke i humanistiku (tema broja „Digitalni svet mapiranja kulturne geografije“, ur. Dušan Medin), god. XIX, br. 3/2022. Beograd.
2. Limes plus: Časopis za društvene nauke i humanistiku (tema broja „U mreži kulturnih i kreativnih industrija“, ur. Dušan Medin), god. XIX, br. 2/2022. Beograd.
1. Limes plus: Časopis za društvene nauke i humanistiku (tema broja „Novi pluralizam odnosa: Kreativne tehnologije i baština“, ur. Dušan Medin), god. XIX, br. 1/2022. Beograd.


KONTAKT PODACI


E-mail: dusan.medin@udg.edu.me
LinkedIn: www.linkedin.com/in/dusanmedin
Naučna mreža: www.naucnamreza.me/me/istrazivaci/dusanmedin
E-CRIS: https://e-cris.cg.cobiss.net/public/jqm/search_basic.aspx?lang=scg&opdescr=search&opt=2&subopt=1&code1=cmn&code2=auto&search_term=dusan%20medin
Academia.edu: https://udg-me.academia.edu/DušanMedin/
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=vBqZDLgAAAAJ&hl=en
WorldCat Identities: http://worldcat.org/identities/lccn-n2018060488/

mr Dušan Medin