Predavači

Saradnik
mr Dušan Medin

BIOGRAFIJA

Dušan Medin (Kotor, 1990) završio je osnovnu školu u Petrovcu na Moru, a društveno-jezički smjer Gimnazije „Niko Rolović“ u Baru. Diplomirao je na Odeljenju za arheologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 2014, a postdiplomske master studije menadžmenta u kulturi i medijima na UNESCO Chair in Cultural Policy and Management završio je 2015. pri zajedničkom programu Univerziteta umetnosti u Beogradu i Univerzitetu Limijer Lion 2 (Francuska), stekavši dvije diplome i dva zvanja. Trenutno je na završnoj godini doktorskih studija arheologije na Fakultetu humanističkih studija Primorskog univerziteta u Kopru (Slovenija). Student je još jednih doktorskih studija na Fakultetu umjetnosti Univerziteta Donja Gorica u Podgorici, za šta je, kao prvorangirani, septembra 2020. dobio stipendiju Ministarstva nauke Crne Gore na Konkursu za dodjelu stipendija za doktorska istraživanja u Crnoj Gori.

Ima višegodišnje radno iskustvo u civilnom (NVO) sektoru u Crnoj Gori i Srbiji, potom u javnoj službi – Kabinetu predsjednika Opštine Budva (2016–2017), Direkciji Javne ustanove Muzeji i galerije Budve (2017–2018), kao i u Opštinskoj javnoj ustanovi Muzeji Kotor, gdje je bio na funkciji direktora (2018–2019). Projekt-menadžer je NVO Društvo za kulturni razvoj „Bauo“ iz Petrovca na Moru od 2016. godine. Na Fakultetu za biznis i turizam Adriatik Univerziteta u Budvi angažovan je od 2019. kao predavač dva predmeta na Programu obuke za turističkog vodiča. Na Fakultetu za kulturu i turizam Univerziteta Donja Gorica već godinu dana angažovan je u nastavi na predmetima Kulturna baština III i Kulturna baština IV.

Bio je član redakcije Paštrovskog almanaha (2015–2018) za oblasti kultura i kulturna baština. Od 2019. član je redakcije Leksikona etnologije Crne Gore Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, a krajem iste godine imenovan je za člana Savjeta za kulturu Opštine Budva.

Učesnik je više arheoloških iskopavanja, rekognosciranja i podvodnih arheoloških istraživanja, kao i etnografskih i etnomuzikoloških u Crnoj Gori i Srbiji. Tokom 2013. godine obavljao je studentsku arheološku praksa na ostrvu Despotiko u Egejskom moru (Grčka) u okviru međunarodnog projekta. Posjeduje stručna zvanja u muzejskoj djelatnosti (kustos, muzejski pedagog) i u konzervatorskoj djelatnosti (istraživač-arheolog).

Profesionalno je zainteresovan za arheologiju, studije baštine, recepciju prošlosti i nasljeđa u savremenom kontekstu, muzeologiju, menadžment i marketing u kulturi, kulturnu politiku, kulturni turizam. U glavnom fokusu stručnog i naučnog rada su teme vezane za Crnu Goru, a naročito za njegov primorski zavičaj.

Koautorski potpisuje publikaciju Živa kulturna baština (2020) o nematerijalnoj kulturnoj baštini Paštrovića, Starog grada Budve i kolašinskog kraja. (Ko)autor je poglavlja u monografijama Kulturna istorija Paštrovića (2018) i Manastir Gradište (2019), nekoliko desetina naučnih i stručnih članaka, bibliografija, prikaza, recenzija itd, kao i brojnih popularnih članaka.

Priredio je za objavljivanje Radove o antičkoj Budvi (1938–1940) (2018), a jedan je od priređivača monografije Deklinacija u paštrovskim ispravama 16–18. veka (2019), doktorske disertacije Biljane Šljivić Šimšić, odbranjene na Harvard Univerzitetu 1966. godine. Kourednik je četiri zbornika radova Zidine nad nemirnim morem: zbornik radova o Kastelu i Lazaretu u Petrovcu (2016, 2018), Začuh vilu u dobravu đe pjesan poje: zbornik radova o paštrovskoj i budvanskoj muzičkoj  tradiciji i srodnim temama (2016, 2017), Nematerijalna kulturna baština Paštrovića: Budućnost tradicije & tradicija za budućnost (2019) i Gradište – manastir u Paštrovićima (2020). Urednik je i glavni i odgovorni urednik na desetine raznorodnih izdanja o kulturnoj baštini, kulturi i umjetnosti Crne Gore.

Učesnik je preko trideset konferencija, simpozijuma, naučnih skupova, okruglih stolova, stručnih usavršavanja i ljetnjih škola o različitim temama iz domena arheologije, kulturne baštine i uopšte kulture, realizovanih u zemlji i inostranstvu, a bio je inicijator, koordinator i glavni organizator više takvih događaja.

Iskazao se i kao (ko)autor, (ko)autor koncepta, organizator i/ili kustos dokumentarnih i umjetničkih izložbi u Crnoj Gori i Srbiji, među kojima se izdvajaju Lazaret i Kastelo: nadahnuće i motiv (2015), Aspioti – obnovljeno lice ikone (2017), Kulturni pejzaž budvanskog priobalja (2017), Marko K. Gregović – 150 godina od rođenja: Slike i ikone (2017), Spomen-obilježja na teritoriji budvanske opštine (2017), Ikone iz riznica paštrovskih manastira (2018), Prvo otkriće budvanskih nekropola (2018), Muzička i plesna tradicija Paštrovića u zapisima i literaturi do Drugog svjetskog rata (2019) i Ikone Paštrovića i Budve (2020).

Dobitnik je medalje „60 Drobni pijesak“ (Beograd, 2021), Nagrade iz Fonda CANU za mlade naučnike i stvaraoce (Podgorica, 2020), stipendista je Ministarstva nauke Crne Gore (Podgorica, od šk. god. 2020/2021) i Primorskog univerziteta u Kopru (Republika Slovenija) za studente doktorskih studija (Kopar, šk. god. 2018/2019, 2019/2020. i 2020/2021), a primao je i stipendiju za najbolje studente opštine Budva (šk. god. 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014. i 2014/2015). Dobitnik je nagrade „Drobni pijesak – najbolji paštrovski student“ (Beograd, 2015), kao i diplome „Luča“ (B) za odličan uspjeh tokom osnovnog i gimnazijskog školovanja (Bar, 2009).

Član je međunarodnih i domaćih asocijacija Interpret Europe, Foruma slovenskih kultura, Društva arheologa Crne Gore, Srpskog arheološkog društva i Društva konzervatora Srbije.

Živi u Petrovcu na Moru.

*

IZVOD IZ BIBLIOGRAFIJE

I MONOGRAFIJE

1. Жива локална традиција: Прилог идентификацији и евиденцији елемената нематеријалне културне баштине Паштровића, Старог града Будве и колашинског краја / Дaвор Седларевић, Злата Марјановић, Љиљана Гавриловић и Душан Медин. Петровац на Мору: Друштво за културни развој "Бауо"; Колашин: Центар за изучавање и ревитализацију традиционалних игара и пјесама ЦИРТИП, 2020.

II POGLAVLJA U MONOGRAFIJAMA

4. "Архитектура манастира Градишта". У: Манастир Градиште / уредили Душан Медин и Катарина Митровић. Буљарица: Манастир Градиште. 2019. Cтр. 109–123 (са Сандром Вујошевић) (1. и 2. издање).
3. "Буљарица: Културни пејзаж и баштина". У: Манастир Градиште / уредили Душан Медин и Катарина Митровић. Буљарица: Манастир Градиште. 2019, стр. 29–53. (1. и 2. издање)
2. "Особеност и естетика паштровске традиције". У: Културна историја Паштровића / Никола Самарџић, Мила Медиговић Стефановић, Душан Медин и Злата Марјановић. Београд: HeraEDU. 2018. Стр. 205–253 (са Златом Марјановић).
1. "Култура континуитета: Сакрална баштина Паштровића". У: Културна историја Паштровића / Никола Самарџић, Мила Медиговић Стефановић, Душан Медин и Злата Марјановић. Београд: HeraEDU. 2018. Стр. 75–103.

III STUDIJE

2. "Cultural Heritage in Buljarica (Short Overview)". In: Ecosystem-based assessment of biodiversity values and threats in Buljarica / eds. Ana Katnić, Mihailo Jovićević & Vuk Iković. Podgorica: Montenegrin Ecologists Society & Environmetal Programme. 2017. Pp. 63–67.
1. Studija o opravdanosti osnivanja Opštine Petrovac / Grupa autora. Petrovac: Inicijativni odbor, 2017. (više izdanja)

IV NAUČNI I STRUČNI RADOVI

16. "Помен манастира Градишта и његове парохије у Шематизму Православне Епархије Бококоторско-дубровачке (и Спичанске)". У: Градиште - манастир у Паштровићима: Зборник радова с Међународног мултидисциплинарног научног симпозијума одржаног 4, 5, 6, 12. и 13. новембра 2016. године у Петровцу на Мору, Буљарици и Београду / уредили Катарина Митровић и Душан Медин. Буљарица: Манастир Градиште, 477-498.
15. "Neispisana ženska istorija porodice Gregović iz Kastel Lastve u kontekstu građanske kulture". U: Žensko nematerijalno kulturno nasljeđe Crne Gore: nove mape, rodne perspektive : zbornik radova / ur. Nataša Nelević. Podgorica: NOVA Centar za feminističku kulturu, 23-43. (sa Marijanom Kokanović Marković).
14. "Spomen-obilježja sa statusom kulturnog dobra na teritoriji opštine Budva". U: Glasnik Narodnog muzeja Crne Gore, n. s., knj. XV. Cetinje. 2020. Str. 53–77 (sa Dobrilom Vlahović).
13. "Spomen-obilježja u Crnoj Gori s osvrtom na normativnu i institucionalnu zaštitu". U: Limes plus: časopis za društvene i humanističke nauke (tema broja „Kulturni predeo i održivi turizam“), XVI (1–2/2019). Beograd. 2019. Str. 131–147 (sa Dobrilom Vlahović).
12. "Memorijalizacija Prvog svjetskog rata na teritoriji opštine Budva kroz spomen-obilježja". У: Будва у Великом рату: Историја, предање, сјећање: Научни симпозијум одржан 6. и 7. новембра 2018. године у Будви поводом 100 година од краја Првог свјетског рата: Зборник / уредили Предраг Зеновић и Станка Рађеновић Станојевић. Будва: ЈУ Народна библиотека Будве: Паштровски алманах. 2019. Стр. 375–392 (са Добрилом Влаховић).
11. "О Дионисију Миковићу и његовом дјелу ʼПаштровска свадбаʼ (1891)". У: Зборник радова с међународне мултидисциплинарне научне конференције: Нематеријална културна баштина Паштровића: Будућност традиције & традиција за будућност“ одржане у Режевићима и Петровцу на Мору 8, 9, 10. и 11. маја 2019. годинe / уредили Злата Марјановић, Душан Медин и Давор Седларевић. Петровац на Мору: Друштво за културни развој; Будва: ЈУ Музеји и галерије Будве; Београд: Етнографски институт САНУ. 2019. Стр. 431–459.
10. "Прилог познавању правног оквира заштите и очувања културне баштине у Црној Гори до Другог свјетског рата". У: Учењаци, старинари, археолози: археологија у светлу сопствене историје: зборник радова / уредио Јован Митровић. Београд: Српско археолошко друштво. 2019. Стр. 21–54. 2018.
9. "Кастело и Лазарет у Петровцу (Updated Version)". U: Zidine nad nemirnim morem: zbornik radova o Kastelu i Lazaretu u Petrovcu [drugo korigovano izdanje] / priredili Dušan Medin i Goran Pajović. Budva: JU Muzeji i galerije Budve. 2018. Str. 59–77.
8. "Interesovanje za nematerijalnu kulturnu baštinu Paštrovića krajem XX i početkom XXI vijeka (studija slučaja: tradicionalna muzika)". U: Zbornik radova s Prve Međunarodne konferencije: Muzičko nasljeđe Crne Gore: Cetinje, 29–31. avgust 2017. / uredile Jelena Martinović-Bogojević i Tatjana Krkeljić. Cetinje: Muzička akademija Univerziteta Crne Gore. 2018. Str. 181–202.
7. "Pedeset primjera afirmacije tradicionalne muzike i tradicionalnih plesova Paštrovića (1993–2017)". У: Паштровски алманах III: за 2016. годину / уредио Мирослав Лукетић. Свети Стефан – Петровац: НВУ Паштровски алманах. 2017. Стр. 214–222.
6. "О запису 'Назив стабала насађених у Петровцу' Никa Лукина Перазићa". У: Бока: зборник радова из науке, културе и умјетности 36. Херцег Нови: ЈУ Градска библиотека и читаоница. 2016. Стр. 261–270 (са Ванесом Будимић Вуковић).
5. "O svadbi u Paštrovićima". У: Паштровски алманах II: за 2015. годину / ур. др Мирослав Лукетић. Петровац – Свети Стефан: НВУ Паштровски алманах. 2016. Стр. 465–478.
4. "Кастело и Лазарет у Петровцу (Updated Version)". U: Zidine nad nemirnim morem: zbornik radova o Kastelu i Lazaretu u Petrovcu / priredili Dušan Medin i Goran Pajović. Budva: JU Muzeji i galerije Budve. 2016. Str. 57–75.
3. "Кастело и Лазарет у Петровцу". У: Паштровски алманах I / урeдили Мирослав Лукетић и Марко Кентерa. Свети Стефан – Петровац. 2014. Стр. 432–452.
2. "Културни и научни рад Удружења Паштровића и пријатеља Паштровића у Београду „Дробни пијесак“ од 2002. до 2014. године". У: Паштровски алманах I / уредили Мирослав Лукетић и Марко Кентера. Свети Стефан – Петровац. 2014. Стр. 144–153. 2011.
1. "Material Culture from the Hellenistic Necropolis in Budva as a Possible Indicator of Intercultural Relations or About 'Hellenization'". In: Aut viam inveniam aut faciam: travelling, communicating and trading in the past: STARCO III, 24th to 27th March 2011, Bohinj, Slovenia / edited by Marta Hlad. Ljubljana: Študentsko arheološko društvo. 2011. Pp. 39–44.

V BIBLIOGRAFIJE

2. "Скица за научни и умјетнички портрет др Злате Марјановић". У: Приморју на велико знамење: одабрани радови о музичкој традицији Боке Которске, Грбља, Будве, Маина, Побора, Брајића, Паштровића и Спича (2005–2015) / Злата Марјановић. Београд: Удружење Паштровића и пријатеља Паштровића у Београду „Дробни пијесак“; Петровац на Мору: Друштво за културни развој „Бауо“. 2016. Стр. 307–313.
1. "Prilog bibliografiji o antičkoj Budvi i njenom nasljeđu". U: Nova antička Duklja VI: zbornik radova / urednik Dragan Radović. Podgorica: JU Muzeji i galerije Podgorice. 2015. Str. 209–224.

VI PRIKAZI

8. "Нови музички либро паштровских пјесама – књига друга (Будва: ЈУ Народна библиотека Будва и НВО 'Приморска', 2019)". У: Бока: зборник радова из науке, културе и умјетности 39. Херцег Нови: ЈУ Градска библиотека и читаоница. 2019. Стр. 229–232.
7. "O dvijema bandama i Gori Jesenke Lalović". U: S ove bande moje Gore / Jasenka Lalović. Beograd: Opcons d. o. o. Str. 372–373.
6. "Još jedan projekat o afirmaciji i prezentaciji nematerijalne kulturne baštine Paštrovića i Budve". У: Паштровски алманах III: за 2016. годину / урeдиo Мирослав Лукетић. Свети Стефан – Петровац: НВУ Паштровски алманах. 2017. Стр. 223–229.
5. "O projektu 'Paštrovske muzičke teme'". У: Зачух вилу у дубраву ђе пјесан поје: зборник радова о паштровској и будванској музичкој традицији и сродним темама [друго допуњено и кориговано издање] / приредили Злата Марјановић и Душан Медин. Будва: Секретаријат за друштвене дјелатности Општине Будва; Београд: Удружење Паштровића и пријатеља Паштровића у Београду „Дробни пијесак“; Петровац на Мору: Друштво за културни развој „Бауо“. 2017. Стр. 224–231. (са Данијелом Медиговић Куч).
4. "Novosti iz prijestonice crnogorskog turizma". U: Naša zajednica: bilten Zajednice opštine Crne Gore br. 21, jul 2016. / urеdiо Refik Bojadžić. Podgorica: Zajednica opština Crne Gore. 2016. Str. 38.
3. "O projektu 'Paštrovske muzičke teme'". У: Зачух вилу у дубраву ђе пјесан поје: зборник радова о паштровској и будванској музичкој традицији и сродним темама / приредили Злата Марјановић и Душан Медин. Београд: Удружење Паштровића и пријатеља Паштровића у Београду „Дробни пијесак“; Петровац на Мору: Друштво за културни развој „Бауо“. 2016. Стр. 222–229. (са Данијелом Медиговић Куч).
2. "Прилог историји правног система Паштровића". У: Паштровски алманах I / уредили Мирослав Лукетић и Марко Кентера. Свети Стефан – Петровац: Мирослав Лукетић и Марко Кентера. 2014. Стр. 645–646. (са Александром Радовићем).
1. "Музика у Паштровићима и они у њој: Приказ догађаја 'У почаст Љубиши: Паштровске музичке теме' (Етнографски музеј у Београду, 1. март 2014. године)". У: Паштровски алманах I / уредили Мирослав Лукетић и Марко Кентера. Свети Стефан – Петровац. 2014. Стр. 382–384. (са др Златом Марјановић).

VII PRIREĐENA IZDANJA

2. Deklinacija u paštrovskim ispravama 16-18. veka / Biljana Šljivić Šimšić (priredili Milena Davidović, Mila Medigović Stefanović i Dušan Medin). Beograd: Udruženje Paštrovića i prijatelja Paštrovića u Beogradu "Drobni pijesak"; Petrovac na Moru: Društvo za kulturni razvoj "Bauo" 2019.
1. Radovi o antičkoj Budvi: 1938-1940. / priredio Dušan Medin. Budva: JU Muzeji i galerije Budve, 2018.

VIII UREĐENI ZBORNICI RADOVA

4. Градиште - манастир у Паштровићима: Зборник радова с Међународног мултидисциплинарног научног симпозијума одржаног 4, 5, 6, 12. и 13. новембра 2016. године у Петровцу на Мору, Буљарици и Београду / уредили Катарина Митровић и Душан Медин. Буљарица: Манастир Градиште.
3. Зборник радова Нематеријална културна баштина Паштровића: Будућност традиције & традиција за будућност / уредили Злата Марјановић, Душан Медин и Давор Седларевић. Петровац на Мору: Друштво за културни развој "Бауо"; Будва: ЈУ Музеји и галерије Будве; Београд: Етнографски институт САНУ, 2019.
2. Зачух вилу у дубраву ђе пјесан поје: зборник радова о паштровској и будванској музичкој традицији и сродним темама / приредили Злата Марјановић и Душан Медин. Београд: Удружење Паштровића и пријатеља Паштровића у Београду "Дробни пијесак"; Петровац на Мору: Друштво за културни развој "Бауо", 2016. (друго издање 2017).
1. Zidine nad nemirnim morem: zbornik radova o Kastelu i Lazaretu u Petrovcu / priredili Dušan Medin i Goran Pajović. Budva: JU Muzeji i galerije Budve, 2016. (drugo izdanje 2018).


KONTAKT PODACI


E-mail: dusan.medin@udg.edu.me

LinkedIn – www.linkedin.com/in/dusanmedin

Naučna mreža – www.naucnamreza.me/me/istrazivaci/dusanmedin

Academia.edu – https://fhs-kp.academia.edu/DušanMedin (pregled dijela objavljenih monografija, radova i uređenih izdanja)

mr Dušan Medin