Predavači

Saradnik
mr Dušan Medin

Dušan Medin (1990) završio je osnovnu školu u Petrovcu na Moru, a društveno-jezički smjer Gimnazije „Niko Rolović“ u Baru. Diplomirao je na Odeljenju za arheologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 2014, a postdiplomske master studije menadžmenta u kulturi i medijima na UNESCO Chair in Cultural Policy and Management završio je 2015. pri Univerzitetu umetnosti u Beogradu i Univerzitetu Limijer Lion 2 (Francuska). Od 2018. godine doktorand je arheologije na Fakultetu humanističkih studija Primorskog univerziteta u Kopru (Slovenija).

Ima višegodišnje radno iskustvo u civilnom sektoru u Crnoj Gori i Srbiji, potom u javnoj službi – Kabinetu predsjednika Opštine Budva (2016–2017), Direkciji Javne ustanove Muzeji i galerije Budve (2017–2018), kao i u Opštinskoj javnoj ustanovi Muzeji Kotor, gdje je bio na funkciji direktora (2018–2019). Projekt-menadžer je nevladinog udruženja Društvo za kulturni razvoj „Bauo“ iz Petrovca na Moru od 2016. godine.

Na Fakultetu za biznis i turizam u Budvi angažovan je od 2019. kao predavač dva predmeta na Programu obuke za turističkog vodiča. Bio je član redakcije periodične publikacije „Paštrovski almanah“ (2015–2018) za oblasti kultura i kulturna baština. Od 2019. član je redakcije „Leksikona etnologije Crne Gore“ Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, a krajem iste godine imenovan je za člana Savjeta za kulturu Opštine Budva.

Učesnik je više arheoloških iskopavanja, rekognosciranja i podvodnih arheoloških istraživanja, kao i etnografskih i etnomuzikoloških u Crnoj Gori i Srbiji. Tokom 2013. godine obavljao je studentsku arheološku praksa na ostrvu Despotiko u Egejskom moru (Grčka) u okviru međunarodnog projekta TEMPUS ISIS 2012/2013.

Posjeduje stručna zvanja u muzejskoj djelatnosti (kustos, muzejski pedagog) i u konzervatorskoj djelatnosti (istraživač – arheolog). Profesionalno je zainteresovan za arheologiju, studije kulturne baštine, teoriju i istoriju ideja, recepciju prošlosti i nasljeđa u savremenom kontekstu, menadžment i marketing u kulturi, kulturnu politiku i kulturni turizam.

Autor je i koautor poglavlja u monografijama „Kulturna istorija Paštrovića“ (Beograd, 2018) i „Manastir Gradište“ (Buljarica, 2019), kao i više naučnih i stručnih radova o kulturnoj baštini Crne Gore, naročito Budve i Paštrovića, koji su objavljeni u domaćim i inostranim zbornicima radova i časopisima. Istražuje i piše i o menadžmentu nasljeđa, menadžmentu u kulturi i kulturnim politikama.

Priredio je za objavljivanje publikaciju „Radovi o antičkoj Budvi (1938–1940)“ (Budva, 2018), a jedan je od priređivača monografije – doktorske disertacije prof. dr Biljane Šljivić Šimšić „Deklinacija u paštrovskim ispravama 16–18. veka“ (Beograd – Petrovac na Moru, 2019), odbranjene na Harvard Univerzitetu 1966. godine.

Kourednik je četiri zbornika radova s naučnih skupova i konferencija „Zidine nad nemirnim morem: zbornik radova o Kastelu i Lazaretu u Petrovcu“ (Budva, 2016), „Začuh vilu u dobravu đe pjesan poje: zbornik radova o paštrovskoj i budvanskoj muzičkoj  tradiciji i srodnim temama“ (Beograd – Petrovac na Moru, 2016), „Nematerijalna kulturna baština Paštrovića: Budućnost tradicije & tradicija za budućnost“ (Petrovac na Moru – Budva – Beograd, 2019) i „Gradište: manastir u Paštrovićima“ (Buljarica, 2020). Urednik je i glavni i odgovorni urednik više desetina izdanja o kulturnoj baštini, kulturi i umjetnosti.

Iskazao se i kao (ko)autor, (ko)autor koncepta, organizator i kustos dokumentarnih i umjetničkih izložbi, među kojima se izdvajaju „Uramljena ljetovanja: prilog turističkoj istoriji Paštrovića“ (2013), „Svadbeni spomenar Paštrovića“ (2016), „Lazaret i Kastelo: nadahnuće i motiv“ (2015), „Aspioti – obnovljeno lice ikone“ (2017), „Kulturni pejzaž budvanskog priobalja“ (2017), „Marko K. Gregović – 150 godina od rođenja: Slike i ikone“ (2017), „Spomen-obilježja na teritoriji budvanske opštine“ (2017), „Ikone iz riznica paštrovskih manastira“ (2018), „Prvo otkriće budvanskih nekropola“ (2018), „Muzička i plesna tradicija Paštrovića u zapisima i literaturi do Drugog svjetskog rata“ (2019) i „Ikone Paštrovića i Budve“ (2020).

Učesnik je više desetina naučnih konferencija, simpozijuma, naučnih skupova, okruglih stolova i ljetnjih škola o različitim temama iz domena arheologije, kulturne baštine i uopšte kulture, realizovanih u zemlji i inostranstvu, a bio je inicijator, koordinator i glavni organizator više takvih događaja.

Stipendista je Primorskog univerziteta Republike Slovenije za studente doktorskih studija (Kopar, šk. god. 2018/2019. i 2019/2020), a primao je i stipendiju za najbolje studente opštine Budva (šk. god. 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014. i 2014/2015). Dobitnik je nagrade „Drobni pijesak – najbolji paštrovski student“ (Beograd, 2015), kao i diplome „Luča“ za odličan uspjeh tokom osnovnog i gimnazijskog školovanja (Bar, 2009).

Član je međunarodnih i domaćih asocijacija Interpret Europe, Foruma slovenskih kultura, Društva arheologa Crne Gore, Srpskog arheološkog društva i Društva konzervatora Srbije.

Živi u Petrovcu na Moru.

 

E-mail: dusan.medin@udg.edu.me

LinkedIn – www.linkedin.com/in/dusanmedin

Naučna mreža – www.naucnamreza.me/me/istrazivaci/dusanmedin

Academia (Personal Website) – www.dusanmedin.academia.edu

Academia.edu – www.fhs-kp.academia.edu/DušanMedin (pregled objavljenih monografija, radova i uređenih izdanja)

 

mr Dušan Medin