Predmeti

FKT2IU
Istorija umjetnosti

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: Kultura i turizam

Opis kursa:

Ovaj predmet ima za cilj upoznavanje studenta sa istorijom umjetnosti i istorijskim razvojem ideja od opšte istorije umjetnosti praistorijskog vremena do moderne umjetnosti. Puno razumijevanje relevantnih istorijskih procesa ovoga razvoja obuhvata i studiranje njegovog društvenog i kulturnog okruženja kao i hronološku  interakciju sa drugim oblicima iskazivanja ljudske kreativnosti, prije svega arhitekturom, modom i dizajnom. Umjesto isključivo istoriografskog pristupa predmetu, razmatraće se problemi likovnog izraza određenog vremena, proizašli iz šireg društvenog konteksta civilizacije u kojoj se umetnost uobličava. Cjelovito razumevanje procesa konceptualizacije društvenih u kulturnih ideja i njihove materijalizacije likovnim i estetskim sredstvima, postićiće se pažljivom analizom  istorijskih aspekata kompozicije, konstrukcije, ideja o formi, boji, svetlosti, društvenoj funkciji umetnosti, simbolike i drugih važnih elemenata likovnog i graditeljskog izraza epohe. Ovim će se postići da svaki student dosegne suštinsko razumijevanje istorijskog procesa razvoja umjetničkih ideja i njihove likovne, odnosno materijalne pojavnosti u određenim istorijskim epohama. Pored toga, razumijevanje kontinuiteta razvoja ovih ideja, iz jedne u drugu epohu je od izuzetne važnosti. Ovo će omogućiti svakom studentu da u okviru dosegnutog razumijevanja analiziranih pitanja, u sopstvenom radu interpretativno i kreativno ugradi svoja saznanja stečena na ovom predmetu.

 

Nakon završenog kursa, student će biti osposobljen da:

– Adekvatno identifikuje I klasifikuje različite umjetničke epohe;

– Razumije i kritički analizira ulogu umjetnosti u socijalnom, političkom, psihološkom i filozofskom kontekstu;

– Razumije proces konceptualizacije društvenih u kulturnih ideja i njihove materijalizaciju likovnim i estetskim sredstvima;

– Analizira  istorijske aspekte kompozicije, konstrukcije, formu,  boju, svjetlost, simboliku i druge važne elemente likovnog i graditeljskog izraza određene epohe;

– Analizira umjetničke forme iz različitih perioda sa aspekta interdisciplinarnosti i multidisciplinarnosti;

– Izgradi sopstvene kriterijume za donošenje stavova o određenim umjetničkim djelima;

– Razvija interesovanje za istoriju umjetnosti kroz sopstveno istraživanje.

 

Course description:

 

This course aims to acquaint students with the history of art and the historical development of ideas from the general history of art of prehistoric times to modern art. A full understanding of the relevant historical processes of this development includes the study of its social and cultural environment as well as the chronological interaction with other forms of expression of human creativity, primarily architecture, fashion and design. Instead of an exclusively historiographical approach to the subject, the problems of the artistic expression of a certain time, arising from the wider social context of the civilization in which art takes shape, will be considered. A complete understanding of the process of conceptualization of social and cultural ideas and their materialization by artistic and aesthetic means will be achieved by careful analysis of historical aspects of composition, construction, ideas about form, color, light, social function of art, symbolism and other important elements of artistic and architectural expression. This will achieve that each student reaches an essential understanding of the historical process of development of artistic ideas and their artistic, i.e. material appearance in certain historical epochs. In addition, understanding the continuity of the development of these ideas, from one epoch to another, is extremely important. This will enable each student to interpret and creatively incorporate their knowledge acquired in this subject within the achieved understanding of the analyzed issues, in their own work.

 

Upon the completion of this course, student will be able to:

– Adequately identify and classify different artistic epochs;

– Understands and critically analyze the role of art in the social, political, psychological and philosophical context;

– Understand the process of conceptualization of social and cultural ideas and their materialization by artistic and aesthetic means;

– Analyze the historical aspects of composition, construction, form, color, light, symbolism and other important elements of artistic and architectural expression of a particular era;

– Analyzes art forms from different periods from the aspect of interdisciplinarity and multidisciplinarity;

– Build own criteria for making views on certain works of art;

– Develop interest in art history through his/her own research.

 

 

Angažovani predavači: