Predmeti

FKT3TTIV
Tematski turizam IV

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: Kultura i turizam

Opis predmeta:

Tematski turizam proučava osobine novih vidova turizma koji su nastali u posljednjim decenijama dvadesetog vijeka i uticali na promjene u strukturi tržišta nacionalnih ekonomija i svetske industrije turizma. Glavni cilj predmeta je poznavanje karakteristika tematskog turizma u kojem savremeni turista postavlja specifične zahtjeve koji postaju osnova za planiranje, organizaciju i razvoj turizma novog doba na osnovama demografske, kulturne, geografske, tehnološke i ekonomske različitosti svijeta. 

U okviru predmeta Tematski turizam IV studenti će izučavati tri modula: Religijski turizam, Nautički/jahting turizam i Sportski i avanturistički turizam. 

U okviru modula Religijski turizam studenti će se upoznati sa temeljnim teorijskim i iskustvenim pitanjima religioznog turizma kao specifičnog oblika turističkog putovanja koje je motivisano  različitim religioznim potrebama, ključnim konceptima vjerskog turizma, nastankom i tipologijom religijskih atrakcija itd., a posebna pažnja će biti posvećena analizi potencijala Crne Gore kada je u pitanju ovaj oblik turizma. 

U okviru modula Nautički/jahting turizam, studenti će se upoznati sa mjestom i ulogom nautičkog turizma, ključnim oblicima i specifičnostima, atrakcijskim resursima u nautičkom turizmu, nautičkom ponudom itd., a posebna pažnja će biti posvećena komplementarnosti nautičkog i drugih oblika turizma. 

U okviru modula Sportski i avanturistički turizam, studenti će se upoznati sa njegovim razvojem kroz istoriju, ključnim oblicima i karakteristikama ovog oblika turizma, a biće analizirani i primjeri dobre prakse kada je u pitanju razvoj ovog oblika turizma. Po završetku ovog kursa student će biti osposobljen da:

-Identifikuje elemente religijskog, nautičkog/jahting i sportskog i avanturističkog turizma,  analizira njihove karakteristike i uočava potrebe za specifičnom turističkom infrastrukturom potrebnom za razvoj ovih oblika turizma;

-Poznaje i analizira ključne trendove i perspektive na globalnom turističkom tržištu kada su u pitanju religijski, nautički/jahting i sportski i avanturistički turizam;

-Identifikuje i primjenjuje modele koji omogućavaju inkorporaciju ovih oblika turizma u integralnu turističku ponudu konkretne turističke destinacije;

-Analizira primjere dobre prakse kada su u pitanju  religijski, nautički/jahting i sportski i avanturistički turizam, posebno sa aspekta održivog razvoja;

-Identifikuje potencijale Crne Gore za razvoj pomenutih oblika turizma i predlaže konkretne modele za njihovo intenzivnije uključivanje u turističku ponudu.

 

 

Course description:

Thematic tourism studies the characteristics of new types of tourism that emerged in the last decades of the twentieth century and influenced changes in the market structure of national economies and the world tourism industry. The main goal of the course is to know the characteristics of thematic tourism in which modern tourists set specific requirements that become the basis for planning, organization and development of modern tourism on the basis of demographic, cultural, geographical, technological and economic diversity of the world.

Within the course Thematic Tourism IV, students will study three modules: Religious Tourism, Nautical / Yachting Tourism and Sports and Adventure Tourism.

Within the module Religious Tourism, students will be introduced to basic theoretical and experiential issues of religious tourism as a specific form of tourist travel motivated by different religious needs, key concepts of religious tourism, the origin and typology of religious attractions, etc., and special attention will be paid to potential analysis. Montenegro when it comes to this form of tourism.

Within the module Nautical / yachting tourism, students will get acquainted with the place and role of nautical tourism, key forms and specifics, attraction resources in nautical tourism, nautical offer, etc., and special attention will be paid to the complementarity of nautical and other forms of tourism.

Within the module Sports and Adventure Tourism, students will be introduced to its development through the history, key forms and characteristics of this form of tourism, and examples of good practice when it comes to the development of this form of tourism will be analyzed.

 

 

Upon completion of this course the student will be able to:

- Identify the elements of religious, nautical / yachting and sports and adventure tourism, analyze their characteristics and identify the need for specific tourist infrastructure needed for the development of these forms of tourism;

- Know and analyze key trends and perspectives in the global tourism market when it comes to religious, nautical / yachting and sports and adventure tourism;

- Identify and apply models that enable the incorporation of these forms of tourism into the integrated tourist offer of a specific tourist destination;

- Analyze examples of good practice when it comes to  religious, nautical / yachting and sports and adventure tourism, especially from the aspect of sustainable development;

- Identify the potentials of Montenegro for the development of the mentioned forms of tourism and propose concrete models for their more intensive inclusion in the tourist offer.

 

Angažovani predavači: