Predmeti

FKT1PSks
Psihologija

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+1V
Smjer: Kineske studije

Ideja izučavanja predmeta: Psihologija se bavi ljudskim ponašanjem. Kako se ono razvija, kako na njega utiču lični, društveni i obrazovni faktori? Koje vrste motiva preovladavaju u kojoj situaciji? Šta je učenje, kad se dešava i kakvi ga to faktori podstiču ili sputavaju? Kako možemo objasniti razlike u ponašanju pojedinaca i grupa pojedinaca, koje od njih su stalne i karakteristične za osobu, a koje su podložne spoljašnjim uticajima? Ideja predmeta je upoznati studente sa osnovnim elementima psihologije i njihovoj funkciji u objašnjavanju i razumijevanju ljudskog ponašanja. Kroz ovaj predmet pokušaće se kod studenata izgraditi širi i sveobuhvatniji pogled na fenomene kojima će se oni profesionalno baviti

Ishodi učenja predmeta: Prepoznaje značaj psihologije u današnjem svijetu; Objašnjava uticaj stavova na ponašanje; Identifikuje prednosti i nedostatke psiholoških stavova na ponašanje. Prepoznaje i objašnjava uzorke koje proizvodi stres na radu. Identifikuje različita emocionalna stanja.

Angažovani predavači: