Predmeti

FKT1IIK1ks
Ideje i karakter 1

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 2
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Smjer: Kineske studije

Ideja izučavanja predmeta: praktična upotreba stečenih znanja

Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj predmeta je da studenti pokažu praktičnu osposobljenost i povezivanje znanja stečenih na nastavi u praksi kroz realizaciju case study analize ili simulacije realne situacije.

Ishodi učenja predmeta: Student će biti osposbljen da riješava probleme u multidisciplinarnom timu. Prepoznaje i primjenjuje stečena znanja u svakodnevnim životnim situacijama. Da argumentovano obrazlaže sopstvene stavove. Da razvija u sebi kreativnost i smisao za inicijativu. Da bude spreman za preuzimanje rizika,  da samostalno donosi odluke a na bazi procjene i ocjene prilika i šansi koje mu se nameću. Da preuzme inicijativu i pokaže samopouzdanje, liderstvo i timski duh;

Angažovani predavači: