Predmeti

FKT2KPks
Kinesko pravo

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2
Smjer: Kineske studije

Ideja izučavanja predmeta: Predmet karakteriše interdisciplinarnost –kurs omogućava sticanje znanja ekonomije i prava. Ovaj predmet karakteriše i praktičan pristup poslovnom pravu kojim se izbjegava puko memorisanje osnovih koncepata bez njihovog dubljeg razumijevanja. Fokusiranje na praktičnim problemima prava omogućava razvijanje vještine studenata da upoređuju institute i utvrđuju njihove razlike, a ne samo da iste uče napamet. Istraživačka komponenta se ostvarije kroz rad sa studentima koji je isključivo fokusiran na rješavanju mnogobrojnih praktičnih situacija. Takođe,  istraživačka komponenta se ostvaruje kroz pisanje eseja. Rad sa studentima je definisan tako da od studenta zahtijeva rješavanje praktičnih problema i samostalno donošenje odluka. Cilj predmeta je da se student maksimalno angažuje u situaciji koja liči na profesionalni rad u praksi. Rad sa studentima fokusira se na angažovanju studenta da svoje odluke i pretpostavke precizno objasni i da se angažuje na rješavanju praktičnih problema.

Ciljevi izučavanja predmeta: Razvijanje sposobnosti studenata da interdisciplinarno posmatraju menadžment, kao fundamtentalnu disciplinu kroz njen odnos sa pravom  i drugim disciplinama. Osim toga, istraživačka komponenta na predmetu sastoji se u razvijanju sposobnosti studenata da osnovne postavke filozofije i teorije prava primijene u vrlo praktičnom i primjenjivom kontekstu na sve kodnevne situacije sa kojima se susrijeću i na već usvojene ekonomske koncepte. Do ovih rješenja dolazi se analiziranjem i čitanjem šire literature, sa tim da teme eseja koje je potrebno obraditi nikada ne omogućavaju jednostrano prepričavanje tuđih stavova i preuzimanje tuđih ideja.

Ishodi učenja predmeta: Identifikuje i interpretira razlike između pravnog sistema Kine i ostalih zemalja u svijetu. Analizira i objasni značaj kineskih pravnih normi u donošenju odluka. Idetifikuje karakteristike kineskog prava.

Angažovani predavači: